Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 62/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Datum vyhlášení 15.06.2000
Uzavření smlouvy 05.04.1999
Platnost od 27.04.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. dubna 1999 byla v Port Louis podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 27. dubna 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Mauricijské republiky (dále jen „smluvní strany“);

vedeny přáním vytvářet příznivé podmínky pro investice prováděné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany; a

uznávajíce, že podpora a vzájemná ochrana takových investic bude lépe stimulovat rozvoj obchodních iniciativ a zvýší prosperitu na území obou smluvních stran;

se shodly na následujícím:

Článek 1

Definice

(1) Pro účely této dohody:

a) „investice“ znamená každou majetkovou hodnotu investovanou investorem jedné smluvní strany v souvislosti s hospodářskými aktivitami na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

(i) movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;

(ii) akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy a jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;

(iii) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění spojené s investicí na základě smlouvy mající hospodářskou hodnotu;

(iv) průmyslová práva a práva z oblasti duševního vlastnictví spojená s investicí, zejména autorská práva, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, obchodní značky, obchodní jména, technické postupy, know-how a goodwill;

(v) jakákoliv práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou nebo byly hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice, jak je definována v této dohodě;

b) „výnos“ znamená částku plynoucí z investice a zejména, nikoli však výlučně, zisk, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční a jiné poplatky;

c) „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany:

(i) „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, která má státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony;

(ii) „právnická osoba“ znamená ve vztahu k oběma smluvním stranám jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou za právnickou osobu a která má hlavní místo výkonu činnosti nebo ústředí na území jedné ze smluvních stran;

d) „území“ znamená

1. v případě České republiky území České republiky, nad kterým vykonává Česká republika svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

2. v případě Mauricijské republiky

(i) všechna území a ostrovy, které v souladu se zákony Mauricia tvoří stát Mauricius;

(ii) pobřežní moře Mauricia; a

(iii) jakoukoli oblast vně pobřežního moře Mauricia, která v souladu s mezinárodním právem byla nebo později může být označena v souladu se zákony Mauricia jako oblast, včetně kontinentálního šelfu, ve které mohou být vykonávána práva Mauricia ve vztahu k moři, mořskému dnu a podloží a jejich přírodním zdrojům.

Článek 2

Rozsah Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právním řádem smluvních stran ke dni vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, nebo na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 3

Podpora a ochrana investic

(1) Každá smluvní strana bude v souladu se svou všeobecnou politikou na poli zahraničních investic podporovat uskutečňování investic na svém území investory druhé smluvní strany a v souladu se svými zákonnými ustanoveními připustí takové investice.

(2) Každá smluvní strana bude s nejvyšším úsilím udělovat v souladu se svým právním řádem nezbytná povolení v souvislosti s prováděním takových investic, a kdykoli to bude nezbytné, i v souvislosti s prováděním licenčních dohod a smluv o technické, obchodní a administrativní pomoci.

(3) Investicím investorů každé smluvní strany bude poskytnuto řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany v souladu s touto dohodou.

Článek 4

Zacházení s investicemi

(1) Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

(2) Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, využití, užívání nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady vyplývající z:

(a) jakékoli celní unie, oblasti volného obchodu, společného trhu nebo jakékoli podobné mezinárodní dohody nebo prozatímního ujednání, které vede k takové celní unii, oblasti volného obchodu nebo společnému trhu nebo jiným formám regionální spolupráce, jejichž členem jedna smluvní strana je nebo může být;

(b) jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 5

Náhrada škod

(1) Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzpoury na území druhé smluvní strany, poskytne druhá smluvní strana zacházení, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, ne méně příznivé než to, jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

(2) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1 tohoto článku, investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku:

(a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, které jednaly na základě a v rámci zákonných ustanovení vztahujících se k jejich kompetencím, povinnostem a strukturám velení; nebo

(b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno v bojové akci, nebylo vyvoláno nezbytností situace nebo dodržováním jakéhokoli zákonného požadavku;

bude poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabavování majetku nebo následkem zničení majetku.

Článek 6

Vyvlastnění

(1) Investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění s výjimkou veřejného zájmu, podle zákona, na nediskriminačním základě a proti okamžité, přiměřené a účinné náhradě. Náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění a bude uskutečněna bez prodlení a bude účinně realizovatelná.

(2) Investor dotčený vyvlastněním bude mít právo podle právního řádu vyvlastňující smluvní strany na okamžité přezkoumání svého případu a na ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem této smluvní strany v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

Článek 7

Převody

(1) Každá smluvní strana zaručí investorům druhé smluvní strany volný převod všech plateb spojených s jejich investicemi a výnosy. Převod plateb bude zahrnovat zejména, nikoli však výlučně:

(a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

(b) zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;

(c) splátky provedené na základě dohody o půjčce spojené s investicí;

(d) licenční nebo jiné poplatky;

(e) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;

(f) vyplacení náhrady podle článků 5 a 6;

(g) příjmy a jiné odměny fyzických osob ze zahraničí zaměstnaných a pracujících na základě povolení v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany.

(2) Všechny převody budou provedeny bez prodlení ve volně směnitelné měně v převládajícím tržním směnném kurzu platném v den převodu. Pokud takový tržní směnný kurz neexistuje, bude použit poslední směnný kurz pro převod příslušné směnitelné měny na zvláštní práva čerpání.

(3) Za převody provedené „bez prodlení“ ve smyslu odstavce 2 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné v přiměřené lhůtě nezbytné pro provedení převodu.

(4) Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto článku mohou smluvní strany pozdržet převod nebo převodu zabránit opatřeními uplatněnými v dobré víře a na spravedlivém a nediskriminačním základě:

(a) na ochranu práv věřitelů;

(b) v souvislosti nebo k zajištění souladu se zákony a předpisy o vydávání, obchodování a transakcích s cennými papíry a se zákony a předpisy týkajícími se zpráv nebo záznamů o převodech; nebo

(c) v souvislosti s trestnými činy a příkazy nebo rozsudky vydanými ve správním nebo soudním řízení,

pokud nebudou použita jako prostředek k tomu, aby se smluvní strana vyhnula povinnostem nebo závazkům podle této dohody.

Článek 8

Řešení sporů mezi investorem a smluvní stranou

(1) Kromě odstavce 3 jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany bude urovnán pokud možno přátelsky jednáním mezi stranami sporu.

(2) Jestliže spor nebude urovnán jednáním během šesti měsíců, každá strana sporu bude oprávněna podat žalobu u příslušného soudu smluvní strany přijímající investici.

(3) Jestliže spor nebude urovnán během šesti měsíců po zahájení jednání podle odstavce 1 tohoto článku, investor bude oprávněn předložit svůj případ Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. března 1965, v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této Úmluvy, nebo rozhodci či mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.
Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu a bude vykonatelný v souladu s vnitrostátním právním řádem.
Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí, pokud se dotčený investor rozhodl pro postup uvedený v odstavci 2 tohoto článku. Bez ohledu na řízení zahájené podle odstavce 2 může investor předložit spor mezinárodní arbitráži podle odstavce 3 za předpokladu, že svůj případ vzal zpět od příslušného soudu podle odstavce 2 dřív, než bylo přijato konečné rozhodnutí.

Článek 9

Spory mezi smluvními stranami

(1) Jakýkoli spor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody by měl být pokud možno vyřešen jednáními mezi smluvními stranami.

(2) Jestliže spor nemůže být vyřešen ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran požádala o taková jednání, může být spor na žádost jedné nebo druhé smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

(3) Takový rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem: každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců ode dne jmenování ostatních dvou rozhodců.

(4) Jestliže v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může každá smluvní strana, nedohodnou-li se jinak, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Pokud je předseda občanem některé ze smluvních stran nebo z jiného důvodu nemůže provést řečený úkon, bude o nezbytná jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytných jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany a může vykonat takový úkon.

(5) Rozhodčí soud přijme své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí bude konečné a závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana ponese náklady svého vlastního rozhodce v rozhodčím soudu a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí nařídit, že jedna ze smluvních stran ponese větší díl nákladů, a tento nález bude závazný a vykonatelný pro obě smluvní strany.

(6) Kromě výše uvedeného si rozhodčí tribunál určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10

Postoupení práv

Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura jí zmocněná provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici uskutečněné na území druhé smluvní strany, druhá smluvní strana uzná postoupení, ať už podle zákona, nebo na základě právního ujednání v této zemi, všech práv a nároků postupujícího investora první smluvní straně nebo agentuře jí zmocněné a také uzná, že první smluvní strana nebo agentura jí zmocněná je oprávněna vykonávat taková práva a vznášet takové nároky na základě postoupení, a to ve stejném rozsahu jako původní investor.

Článek 11

Použití jiných předpisů

(1) V případě, že je některá otázka upravena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

(2) Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto příznivější zacházení.

Článek 12

Zákazy a omezení

Ustanovení této dohody nebudou nijak omezovat právo každé smluvní strany použít jakékoli zákazy nebo omezení či podniknout jakékoli jiné kroky, uplatní-li je smluvní strana v souladu se svým právním řádem, v dobré víře, na nediskriminačním základě a pouze v míře a trvání nezbytném k ochraně jejích základních bezpečnostních zájmů nebo k ochraně veřejného zdraví či k prevenci chorob a škůdců zvířat a rostlin.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) Aby bylo zamezeno jakýmkoli pochybám, prohlašuje se, že s výjimkou záležitostí upravených touto dohodou se budou všechny investice řídit platnými zákony na území té smluvní strany, ve které jsou takové investice uskutečněny.

(2) Smluvní strany si okamžitě navzájem oznámí splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost v den následující po dni přijetí druhé notifikace.

(3) Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom bude její platnost pokračovat až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně ukončení platnosti této dohody.

(4) Pro investice uskutečněné před dnem, kdy oznámení o ukončení platnosti této dohody nabylo účinnosti, zůstanou ustanovení předchozích článků v účinnosti po dobu dalších deseti let od tohoto dne nebo po jakoukoli delší lhůtu stanovenou nebo dohodnutou příslušnou smlouvou.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu v Port Louis dne 5. měsíce dubna roku 1999, ve dvojím vyhotovení, v jazyce českém a anglickém, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Za vládu České republiky:
Jan Kavan v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Mauricijské republiky:
Vasant Kumar Bunwaree v. r.
ministr financí

Přesunout nahoru