Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002

Datum vyhlášení 15.06.2000
Uzavření smlouvy 14.04.2000
Platnost od 14.04.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. dubna 2000 bylo ve Stockholmu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 9 dne 14. dubna 2000.

Anglické znění a český překlad Ujednání se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY A ŠVÉDSKÝM INSTITUTEM ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O ŠKOLSKÉ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCI NA LÉTA 2000-2002

Za účelem dalšího rozvoje školských a vědeckých vztahů mezi Českou republikou a Švédskem se představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédského institutu (dále jen „smluvní strany“) dohodly na následujícím programu spolupráce na výše uvedené období.

Smluvní strany se dohodly, že dají přednost formám spolupráce, které podporují upevňování demokracie, rovnoprávné postavení mužů a žen, systém tržního hospodářství a zlepšení životního prostředí.

I. Školství, věda a výzkum

Článek 1

Za účelem podpory přímé spolupráce mezi institucemi států obou smluvních stran si budou smluvní strany vzájemně vyměňovat odborníky z oblasti vědy, školství a dalších oblastí ke studijním nebo vědeckým pobytům a dalším formám vědecké spolupráce na celkovou dobu 6 týdnů každoročně. Jednotlivé pobyty nemohou být delší než 2 týdny.

Přednost bude dána kandidátům, kteří jsou již v kontaktu s institucí státu přijímající smluvní strany.

Článek 2

Každá ze smluvních stran každoročně nabídne stipendia ke studijním nebo vědeckým pobytům studentům bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů a akademickým pracovníkům na celkovou dobu 20 měsíců. Stipendium bude obvykle uděleno na dobu 4 až 9 měsíců.

Přednost bude dána kandidátům, kteří již mají pobyt předjednán s příslušnou institucí státu přijímající smluvní strany, a kandidátům mladším než 35 let.

Článek 3

Státní občané České republiky mohou požádat o stipendia „Guest Scholarships“ Švédského institutu. Tato stipendia jsou určena pro vysokoškolské studenty ke studiu nebo výzkumu ve Švédsku.

Státní občané České republiky mohou rovněž požádat o stipendia „Folk high school scholarships“, která nabízí Švédský institut ke studiu švédštiny, literatury a společnosti na Švédské lidové vysoké škole, každé na dobu čtyř měsíců.

Článek 4

Smluvní strany si každoročně nabídnou 3 stipendia přednostně pro studenty a absolventy magisterských studijních programů mladší než 35 let k účasti na Letní škole slovanských studií pořádané na některé vysoké škole v České republice, respektive na letních kursech švédštiny a literatury pořádaných Švédským institutem. Účastníci švédských kursů musí být pokročilými studenty švédštiny. Při jejich nominaci bude brán v úvahu posudek učitelů švédského jazyka.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat kontakty mezi univerzitami, institucemi a instituty v České republice a ve Švédsku za účelem studia jazyka, literatury a kultury státu druhé smluvní strany.

Smluvní strany budou nadále podporovat výuku a studium českého jazyka ve Švédsku a výuku a studium švédštiny v České republice. Rovněž podpoří výměnu hostujících akademických pracovníků plnících na vysoké škole funkci učitelů a poskytnou přednášejícím výukový materiál.

Článek 6

Smluvní strany budou v rámci své působnosti podporovat rozvoj spolupráce mezi Akademií věd České republiky a jejími švédskými partnerskými institucemi.

II. Všeobecná ustanovení

Článek 7

Všeobecné a finanční podmínky pro uskutečňování tohoto Ujednání jsou obsaženy v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Ujednání.

Článek 8

Toto Ujednání nevylučuje další spolupráci, na které se obě smluvní strany dohodnou.

Článek 9

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a bude platit do 31. prosince 2002. Jeho platnost může být prodloužena se souhlasem obou smluvních stran o jeden rok.


Dáno ve Stockholmu dne 14. dubna 2000 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, která jsou stejně autentická.

Za českou stranu
PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů a evropské integrace

Za švédskou stranu
Erland Ringborg v. r.
generální ředitel Švédského institutu


PŘÍLOHA

VŠEOBECNÉ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Krátkodobé studijní pobyty

1.1 Vysílající strana nominuje kandidáty na základě tohoto Ujednání. Vysílající strana oznámí přijímající straně navržené kandidáty a náhradníky na studijní pobyty nejpozději do 31. března každého roku.

1.2 V případě vysílaných odborníků nebo delegací předloží vysílající strana přijímající straně příslušné návrhy nejpozději tři měsíce před požadovaným pobytem.

1.3 Návrhy předkládané vysílající stranou budou obsahovat jména kandidátů, jejich osobní údaje, doklady o dosaženém vzdělání, návrhy studijních programů na požadovaných institucích, informace o navázaných kontaktech, termín a dobu trvání plánovaných pobytů a znalost cizích jazyků. Všichni kandidáti budou mít dobrou znalost angličtiny nebo jazyka státu přijímající smluvní strany.

1.4 Přijímající strana bude informovat vysílající stranu nejpozději tři měsíce po obdržení výše uvedených návrhů, zda byli kandidáti přijati.

1.5 Po schválení bude vysílající strana informovat přijímající stranu o přesném datu příjezdu a použitých dopravních prostředcích, a to nejpozději dva týdny před odjezdem.

1.6 Finanční podmínky:

Vysílající strana uhradí náklady mezinárodní dopravy do místa přijetí a zpět osobám přijatým v rámci tohoto Ujednání.

Česká strana poskytne švédským návštěvníkům bezplatné ubytování hotelového typu včetně snídaně a částku k úhradě nákladů na stravu a jiné výdaje v souladu s platnými předpisy České republiky.

Švédská strana poskytne českým návštěvníkům bezplatné ubytování hotelového typu včetně snídaně a částku ve výši nejméně 200 SEK na den k úhradě nákladů na stravu a jiné výdaje.

Přijímající strana uhradí náklady vnitrostátní dopravy v souladu se schváleným studijním programem návštěvy.

2. Stipendia

2.1 Stipendia poskytovaná podle článku 2

Nominace kandidátů a náhradníků na stipendia poskytovaná podle tohoto Ujednání budou provedeny nejpozději do 31. března každého roku. Společně s nominacemi podá vysílající strana na předepsaných formulářích podrobné informace o kandidátech: osobní údaje, doklad o vzdělání, znalost cizích jazyků a navrhovaný studijní program. Všichni kandidáti by měli předložit doklad o kontaktech s přijímající institucí. Všichni kandidáti budou dobře ovládat anglický jazyk.

Každá ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně nejpozději tři měsíce po obdržení těchto údajů, zda jsou navrhovaní kandidáti a jejich studijní programy přijaty. Vysílající strana oznámí přesné datum příjezdu a dopravní prostředky, které mají být použity, nejpozději dva týdny před příjezdem kandidáta do státu přijímající smluvní strany.

2.2 Finanční podmínky

Česká strana poskytne švédským stipendistům měsíční stipendium v souladu s platnými předpisy pro pokrytí výdajů na ubytování a stravu.

2.3 Česká strana zaručuje švédským stipendistům stejný přístup k vysokoškolským institucím, ubytovacím a stravovacím zařízením, jako mají občané České republiky.

Švédská strana poskytne českým stipendistům měsíční stipendium nejméně 7000 SEK pro pokrytí výdajů na ubytování a stravu.

Smluvní strany zajistí před příjezdem stipendisty vhodné ubytování.

2.4 O stipendia „Guest scholarship“ a „Folk high school scholarship“ je třeba žádat přímo Švédský institut.

3. Letní kursy

3.1 Každá ze smluvních stran zašle včas druhé smluvní straně formuláře a podrobné údaje o letních kursech, aby nominace kandidátů mohly být předloženy druhé smluvní straně nejpozději do 15. března. Žádosti musí být předloženy na předepsaných formulářích.

3.2 Přijímající strana oznámí vysílající straně, zda byli kandidáti přijati, a to nejpozději 6 týdnů před zahájením kursu.

3.3 Vysílající strana oznámí nejpozději 4 týdny před zahájením kursu, zda se ho kandidát zúčastní, nebo nezúčastní.

3.4 Finanční podmínky

Účastníkům letních kursů bude vysílající strana hradit náklady cesty do místa přijetí a zpět.

V České republice:

Za účastníky Letní školy slovanských studií pořádané na některé české veřejné vysoké škole bude přijímající strana během jejich studijního pobytu hradit náklady výuky, stravy a ubytování, exkurse.

Ve Švédsku:

Za účastníky letních kursů organizovaných Švédským institutem bude přijímající strana během jejich studijního pobytu hradit náklady výuky, stravy a ubytování, exkurse.

4. Učitelé jazyků

Přijímající strana zajistí, aby učitelé příslušných jazyků vyslaní podle článku 5 dostávali plat pro učitele vysokých škol. Jejich pracovní poměr se bude řídit ustanoveními právního řádu přijímající strany.

5. Lékařská péče

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v České republice nebo ve Švédsku uhradí přijímající smluvní strana náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně hospitalizace.

Přesunout nahoru