Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky

Datum vyhlášení 02.06.2000
Uzavření smlouvy 19.05.1998
Platnost od 24.02.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1998 byla v Zenevě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 24. února 2000. Podle článku 12 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Ekvádorskou republikou přestane provádět Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador ze dne 28. června 1971, vyhlášená pod č. 93/1973 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky

Vláda České republiky a vláda Ekvádorské republiky, dále nazývané „smluvní strany", s přáním rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma státy na základě principů rovnosti a vzájemné výhodnosti se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozhodným způsobem rozvoj a upevňování obchodních vztahů mezi oběma státy v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich. Za tím účelem budou napomáhat, usnadňovat a podporovat obchodní styky mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Článek 2

Smluvní strany se zavazují udělit si recipročně doložku nejvyšších výhod ve všem, co se týká dovozu a vývozu výrobků mezi oběma státy, v souladu s ustanoveními Světové obchodní organizace.

Ustanovení tohoto článku nebudou uplatňována u:

a) výhod, výsad a výjimek, které každá smluvní strana poskytla či poskytne sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního obchodu a spolupráce;

b) výhod a/nebo výsad, které každá smluvní strana sjednala či může sjednat v rámci celních unií nebo oblastí volného obchodu, jichž je nebo se může stát členem.

Článek 3

Smluvní strany si budou navzájem poskytovat zacházení ne méně výhodné, než jaké v souladu s běžnou praxí poskytují jiným státům v přístavech ve všech záležitostech týkajících se obchodní plavby, posádek a používání přístavů.

Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na lodě obou států provozující pobřežní plavbu a rybolov.

Článek 4

Vývozy a dovozy zboží a služeb budou uskutečňovány podle právních předpisů platných na území smluvních stran, v souladu s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za obchodní operace a závazky z nich vyplývající, přijaté fyzickými nebo právnickými osobami.

Článek 5

V souladu s touto dohodou příslušné státní orgány každé smluvní strany budou vydávat „Potvrzení o původu" pro zboží vyrobené v tuzemsku a vyvážené ze svého území na území druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany, za účelem rozvíjení vzájemných obchodních styků, budou poskytovat potřebnou podporu a pomoc aktivitám fyzických a právnických osob svých států, konaným na území jejich státu ve prospěch obchodu, jako jsou: veletrhy, výstavy a konference, v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich.

Článek 7

V souladu s právními předpisy platnými v obou státech smluvní strany osvobodí od cel, daní a dalších poplatků:

a) vzorky a zboží bez obchodní hodnoty a obchodně propagační materiály;

b) předměty a zboží dočasně dovezené a určené pro veletrhy a výstavy, pokud nebudou předmětem prodeje;

c) zboží dovezené za účelem jeho výměny, jestliže vyměněné předměty budou vráceny; a

d) zařízení určená pro testování, zkoušky a vědecké výzkumy prováděné dle předem dohodnutých programů.

Předměty a zboží uvedené v předchozích odstavcích, které byly dovezeny osvobozené od cel, daní a dalších poplatků, budou použity pouze pro účely, pro něž byly dovezeny. V případě, že se použijí pro jiné účely, nebo stanou-li se předmětem obchodní transakce ve státu dovozu, budou na ně uvalena cla, daně a další poplatky platné v tomto státu.

Článek 8

Všechny platby vzniklé z obchodních kontraktů uzavřených v rámci této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s právními předpisy každého státu.

Článek 9

1. S cílem zajistit provádění této dohody se smluvní strany dohodly zřídit dvoustrannou Smíšenou komisi, která bude podporovat obchodní a ekonomickou spolupráci obou států.

2. Smíšená komise bude navrhovat opatření a akce oboustranného zájmu a sledovat jejich realizaci, jakož i uskutečňovat koordinaci potřebnou pro úspěšné a řádné provádění této dohody a současně vyhledávat nové oblasti spolupráce.

3. Smíšená komise bude složena z představitelů ministerstev obou smluvních stran odpovědných za vnější ekonomické vztahy a v případě potřeby může vytvořit subkomise a přizvat experty a poradce k účasti na jejích zasedáních.

4. Smíšená komise se bude scházet po vzájemné dohodě podle potřeby nebo na žádost kterékoliv strany střídavě v Praze a Quitu.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót, které potvrdí splnění příslušných právních náležitostí nezbytných pro schválení v každém z obou států.

Tato dohoda bude mít platnost na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran ji však může vypovědět písemnou notifikací druhé smluvní straně, a to šest měsíců před navrženým termínem ukončení její platnosti.

Článek 11

Po ukončení platnosti této dohody se její ustanovení budou uplatňovat ve vztahu ke všem nesplněným závazkům, vyplývajícím z obchodních smluv, kontraktů, transakcí a obchodních ujednání uzavřených mezi fyzickými nebo právnickými osobami v době platnosti dohody a nesplněných celkově nebo zčásti k datu ukončení její platnosti.

Článek 12

Vstupem této dohody v platnost pozbude platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador, podepsaná v Quitu dne 28. června 1971, pokud jde o Českou republiku a Ekvádorskou republiku.


Dáno v Ženevě dne 19. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Ekvádorské republiky
Benigno Sotomayor v. r.
ministr obchodu, industrializace a rybolovu

Přesunout nahoru