Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

Datum vyhlášení 31.05.2000
Uzavření smlouvy 13.12.1999
Platnost od 01.03.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1999 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 1. března 2000.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 1/1999

SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

SPOLEČNÝ VÝBOR,

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996 a Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této Dohodě,

Berouce v úvahu ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Turecku, Evropském hospodářském prostoru (dále uváděné jako EEA), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné revidovat články týkající se částek kvůli zohlednění vstupu v platnost euro;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. V článcích 21 a 26 se slovo „Ecu“ nahrazuje slovem „euro“.

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Částky v národní měně vyvážející Strany odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví vyvážející Strana a sdělí je dovážející Straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející Stranou, tato Strana je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející Strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející Strana částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euro a jejich ekvivalenty v národních měnách Stran budou revidovány Společným výborem, pokud o to požádá jedna ze stran. Při revizi Společný výbor zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.“.

3. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány;1)
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.

b) pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:

2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

c) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z:7)
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402, nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z:7)
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálůVýroba z:7)
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako podložka

d) pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:

ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu

1) Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005.

e) mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:

9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity.

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2000 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po obdržení pozdější diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.


Dáno v Rize dne 13. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Představitel České republiky:
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel Lotyšské republiky:
Ilga Preimate v. r.
úřadující státní tajemnice Ministerstva hospodářství

Přesunout nahoru