Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie

Datum vyhlášení 17.05.2000
Uzavření smlouvy 13.04.2000
Platnost od 13.04.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. dubna 2000 bylo v Bruselu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku XIV dne 13. dubna 2000.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

Obsah

Úvod
Článek IDefinice
Článek IICíle spolupráce a rozsah a formy činností
Článek IIIVšeobecná ustanovení
Článek IVŘízení
Článek VFinanční záležitosti, rozdělení prací
Článek VIBezpečnostní a návštěvní postupy
Článek VIIOdpovědnost
Článek VIIIUvolňování a užití technických informací
Článek IXDaně, cla a jiné poplatky
Článek XJazyk
Článek XIZměny a doplňky
Článek XIIŘešení sporů
Článek XIIIUkončení platnosti a vypovězení
Článek XIVPodpis a vstup v platnost
PřílohaVzor prováděcího protokolu

Ministerstvo obrany České republiky a ministr obrany Nizozemského království, dále jen „smluvní strany“,

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 11. září 1995 v Praze,

hledajíce další možnosti pro posílení vzájemných vztahů,

majíce zájem na usnadnění spolupráce v oblasti obranného výzkumu a vývoje,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Definice

„Podpůrné informace“ jsou vědecké a technické informace nezbytné nebo užitečné v rámci projektu, ale vytvořené před nebo mimo rámec projektu bez ohledu na jejich původ, formát nebo prostředí. Podpůrné informace zahrnují dokumentaci a výkresy.

„Kontrakt“ je vzájemně závazný soukromoprávní vztah, který zavazuje dodavatele provádět práce ve prospěch projektu.

„Dodavatel“ je subjekt, který uzavřel se smluvní stranou kontrakt.

„Pro obranné účely“ je užití v kterékoliv části světa ozbrojenými silami nebo pro ozbrojené síly smluvních stran. To neznamená prodej nebo převod nesmluvním stranám.

„Výstupní informace“ jsou vědecké a technické informace vytvořené v rámci projektu. Výstupní informace zahrnují dokumentaci a výkresy.

„Program“ je odborná činnost smluvních stran na základě tohoto Ujednání.

„Projekt“ je výzkum prováděný v rámci programu na určitém poli obranné vědy v rámci tohoto Ujednání.

„Pro účely projektu“ znamená užití smluvní stranou za účelem dosažení cíle projektu.

„Vědecká a technická informace“ je jakákoliv informace vědeckého nebo technického charakteru bez ohledu na formu nebo charakteristiku, v níž je prezentována, včetně vynálezů, člověkem nebo strojem čitelného softwaru, přidružené dokumentace a masek pro polovodičové integrované obvody a jejich topografii, ať již je, nebo není předmětem patentové ochrany, ochrany autorských práv nebo jiné zákonné ochrany.

„Třetí strana“ je jakákoliv osoba nebo jiný subjekt, který není stranou tohoto Ujednání.

Článek II

Cíle spolupráce a rozsah a formy činností

1. Toto Ujednání stanovuje základní principy spolupráce v oblasti obranného výzkumu a technologie.

2. Rozsah činností v rámci programu bude zahrnovat veškeré aspekty základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje technologií pro obranné účely zaměřených na vojenské systémy v obecném smyslu a testování a hodnocení specifických systémů k ověření uskutečnitelnosti konceptů.

3. Spolupráce mezi smluvními stranami může mít následující formy:

- společné projekty výzkumu a vývoje: sdílené, doplňující se nebo nezávislé;

- provádění společných zkoušek/experimentů;

- kritické hodnocení nových nápadů a plánů;

- výměna vědeckých a technických informací, materiálů a zařízení týkajících se specifických záležitostí (včetně zapůjčení materiálů a zařízení týkajících se specifických záležitostí);

- vzájemné využívání výzkumných a testovacích zařízení;

- organizování dvoustranných konferencí a sympózií k záležitostem vzájemného zájmu;

- krátké návštěvy vědců a technických expertů za účelem plánování nebo obeznámení;

- program výměny výzkumného personálu na delší období;

- jiné formy spolupráce podle vzájemné dohody.

4. Zvláštní formy spolupráce nebo výzkumných činností v oblasti společných zájmů v rámci programu budou vždy uskutečňovány formou projektu. Realizace programu prostřednictvím projektu bude vyžadovat sjednání prováděcích protokolů. Prováděcí protokol bude uzavřen v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto Ujednání. Tyto prováděcí protokoly budou za Ministerstvo obrany České republiky podepisovány ředitelem vojenského úřadu vědy, výzkumu a obranné technologie a za ministra obrany Nizozemského království ředitelem výzkumu a vývoje.

5. V případě nesouladu mezi ustanoveními tohoto Ujednání a prováděcích protokolů ustanovení Ujednání mají přednost.

Článek III

Obecná ustanovení

Na spolupráci v rámci tohoto Ujednání se budou vztahovat ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA).

Článek IV

Řízení

1. Spolupráce v rámci programu bude řízena Řídícím výborem, který se bude skládat z jednoho zástupce za každou smluvní stranu. Zástupce České republiky bude ředitel vojenského úřadu vědy, výzkumu a obranné technologie a zástupce Nizozemí ředitel výzkumu a vývoje. Tyto osoby mohou podle svého výběru využít pomoci dalších osob. Každá smluvní strana bude mít jeden volební hlas. Všechna rozhodnutí Řídícího výboru budou uskutečněna na základě jednomyslného souhlasu jeho členů.

2. Řídící výbor se bude scházet jednou za rok. Podle možností se budou tato setkání na území smluvních států uskutečňovat střídavě. Zasedání Řídícího výboru bude předsedat hostitelská smluvní strana, která také poskytne sekretářské zabezpečení.

3. Řídící výbor bude zodpovědný zejména za:

- posouzení všech možností spolupráce s ohledem na realizaci programu;

- zhodnocení návrhů na projekty;

- schválení prováděcích protokolů a jakýchkoli jejich změn nezbytných pro realizaci programu;

- zhodnocení postupu spolupráce podle tohoto programu;

- schválení výsledků projektů.

4. Pro konkrétní projekt ustanoví Řídící výbor pracovní skupinu, která bude hodnotit plnění činností a bude podporovat spolupráci při činnostech vykonávaných v souladu s ustanoveními prováděcího protokolu a tohoto Ujednání.

5. Členové pracovních skupin budou jmenováni za českou stranu ředitelem vojenského úřadu vědy, výzkumu a obranné technologie a za nizozemskou stranu ředitelem výzkumu a vývoje. Všechna rozhodnutí pracovních skupin budou jednomyslná.

Článek V

Finanční záležitosti, rozdělení prací

1. Každá smluvní strana finančně zabezpečí vlastní personál a zaplatí náklady vzniklé při provádění vlastních prací v rámci programu, pokud nebude smluvními stranami jednomyslně dohodnuto jinak.

2. Obě smluvní strany na základě rovnosti a reciprocity budou mít z práce prováděné v rámci programu vzájemný prospěch.

3. V případě, že to bude pro realizaci programu nezbytné, smí každá ze smluvních stran uzavřít kontrakty nebo podobné dohody s vládními či nevládními agenturami, jako jsou například vědecké ústavy, techničtí konzultanti nebo průmyslové podniky sídlící na jejich území. Takové kontrakty nebo podobné dohody budou zadávány, financovány a spravovány tou smluvní stranou, jejíž dodavatel bude provádět zadané práce. Klauzule a formulace těchto kontraktů a podobných dohod budou respektovat všechna příslušná ustanovení tohoto Ujednání a prováděcích protokolů a zajistí optimální spolupráci.

Článek VI

Bezpečnostní a návštěvní procedury

1. Každá ze smluvních stran ponese odpovědnost za ochranu veškerého vyměňovaného utajovaného materiálu v souladu s vlastními národními bezpečnostními předpisy. Takto poskytnutý stupeň ochrany však nesmí být menší než stupeň ochrany poskytovaný pro utajované informace NATO, jak je uvedeno v dokumentu „Bezpečnost v rámci NATO“, CM(55)15(Final), ze dne 2. března 1955, a jeho doplňků. Tento materiál nebude zpřístupněn třetí straně, s výjimkou ustanovení odstavce 5, bez písemného souhlasu smluvní strany, od níž materiál pochází.

2. Ekvivalentní stupně utajení pro Českou republiku a Nizozemí jsou:

Česká republikaNizozemí
Tajné (T)Stg Geheim
Důvěrné (D)Stg Confidentieel
Vyhrazené (V)-

3. Maximální úroveň stupně utajení materiálu vyměňovaného mezi smluvními stranami bude TAJNÉ. S informacemi, které v České republice podléhají stupni utajení VYHRAZENÉ, bude v Nizozemí nakládáno jako s informacemi stupně utajení DŮVĚRNÉ. Existence tohoto Ujednání a jeho obsah nepodléhá utajení.

4. Utajované informace a materiál budou předávány pouze oficiálními mezivládními cestami nebo cestami schválenými příslušnými bezpečnostními úřady smluvních stran (pro Českou republiku Národní bezpečnostní úřad a Ředitelství bezpečnosti informací Ministerstva obrany České republiky, pro Nizozemské království Vojenská zpravodajská služba, Kontrolní zpravodajský a bezpečnostní odbor Ministerstva obrany Nizozemského království). Tyto informace budou označeny stupněm utajení a bude na nich vyznačena země původu, název příslušného prováděcího protokolu, na jehož základě se informace poskytuje (v případě jeho existence), dále totožnost odpovědného pracovníka uvolňujícího informace a případné zvláštní podmínky pro nakládání s informacemi a jejich využívání.

5. Každá ze smluvních stran přijme veškerá zákonná opatření, která má k dispozici, aby zajistila, že informace poskytnuté nebo vytvořené na základě tohoto Ujednání budou chráněny před dalším odhalením, s výjimkou ustanovení odstavce 10, pokud obě smluvní strany nedají souhlas k takovému dalšímu odhalení.

6. Obě smluvní strany zajistí, aby:

a) Žádná z nich neposkytla utajované informace žádné vládě, národní organizaci nebo jinému subjektu třetí strany bez předchozího souhlasu smluvní strany, která je původcem informací.

b) Přijímající smluvní strana používala utajované informace pouze k účelům stanoveným v tomto Ujednání a příslušných prováděcích protokolech.

c) Se přijímající smluvní strana řídila všemi omezeními, která toto Ujednání stanoví pro distribuci informací a přístup k nim.

7. Smluvní strany vyšetří všechny případy, u nichž je známo nebo jsou důvody k podezření, že utajované informace poskytnuté dle tohoto Ujednání byly ztraceny nebo zpřístupněny neoprávněným osobám. Každá ze smluvních stran bude bezodkladně a plně informovat druhou smluvní stranu o podrobnostech každé takové události a o konečných výsledcích šetření a opatřeních přijatých k prevenci opakované ztráty nebo neoprávněného odhalení.

8. Každá ze smluvních stran bude plně a bezodkladně informovat druhou smluvní stranu o všech změnách její národní legislativy, které by mohly omezit její schopnost chránit utajované informace poskytnuté druhou smluvní stranou.

9. Stupeň utajení materiálu vytvořeného společně v rámci tohoto Ujednání bude stanoven společně příslušnou pracovní skupinou. Pokud vzniknou pochybnosti ohledně utajení jakéhokoli nového materiálu, bude tento materiál předběžně utajen stupněm Tajné/Stg Geheim a bezodkladně postoupen k rozhodnutí příslušným bezpečnostním orgánům obou smluvních stran prostřednictvím Řídícího výboru.

10. Veškeré uvolňování utajovaného materiálu českým průmyslovým podnikům a jiným českým nevládním zařízením bude prováděno prostřednictvím Ředitelství bezpečnosti informací Ministerstva obrany České republiky. Veškeré uvolňování utajovaného materiálu nizozemským průmyslovým podnikům a jiným nizozemským nevládním zařízením bude zajišťováno prostřednictvím Vojenské zpravodajské služby, Úřadu průmyslové bezpečnosti Ministerstva obrany Nizozemského království.

11. Pro každé zařízení, kterému mají být poskytnuty utajované informace některou ze smluvních stran, jmenuje odpovědná smluvní strana osobu nebo osoby, jež budou mít dostatečně vysoké postavení k tomu, aby v tomto zařízení účinně vykonávaly dohled nad ochranou informací poskytnutých na základě tohoto Ujednání a byly za tento dohled odpovědny. Tyto osoby budou odpovědné za omezení přístupu k utajovaným informacím spadajícím pod toto Ujednání pro jednotlivce, kteří byli řádně prověřeni a mají z titulu své funkce potřebu se se zmíněnými informacemi seznamovat.

12. S informacemi nepodléhajícími utajení, s nimiž se však má zacházet jako s informacemi „pouze pro služební účely“, se bude zacházet v souladu s odstavci 1 až 6.

13. Věci nepodléhající utajení, které mají původ v Ujednání a mohou být vhodné ke zveřejnění ve vědeckých nebo technických časopisech, budou předem jmenovitě uvolněny pro zveřejnění na základě výměny dopisů mezi vedoucími pracovních skupin obou smluvních stran.

14. Každý zástupce smluvní strany bude předkládat žádosti k návštěvě v souladu s již existujícími postupy.

15. Každý návštěvník se bude během své návštěvy řídit bezpečnostními předpisy přijímající smluvní strany. S informacemi, které budou předány návštěvníkovi, bude nakládáno, jako by byly dány k dispozici smluvní straně, která návštěvníka financuje, a budou předmětem příslušných ustanovení tohoto Ujednání.

Článek VII

Odpovědnost

1. S nároky pokrytými NATO SOFA se bude nakládat v souladu s článkem VIII NATO SOFA.

2. Na nároky, které nejsou pokryty NATO SOFA, se v případě odpovědnosti, která vyvstane z anebo v souvislosti s činnostmi prováděnými při výkonu oficiálních povinností a ve prospěch programu, použijí následující ustanovení:

2.1. Obě smluvní strany se vzdávají všech nároků vůči druhé smluvní straně v případě újmy vzniklé vlastnímu personálu anebo majetku způsobené personálem nebo zástupci (což nezahrnuje dodavatele) druhé smluvní strany. Pokud ale taková újma vzejde z nedbalostního konání nebo opomenutí, úmyslného poškození (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) jedné ze smluvních stran nebo jejího personálu či zástupců, pak náklady spojené s jakoukoli odpovědností ponese ta smluvní strana sama.

2.2. Nároky třetích stran ohledně náhrady škod jakéhokoli druhu způsobených jednou ze smluvních stran, jejím personálem nebo zástupci bude vyřizovat příslušná smluvní strana na základě rozhodnutí smluvních stran. Jakékoli náklady vydané na uspokojení takových nároků ponesou smluvní strany tak, jak se dohodnou v daném okamžiku. Pokud ale taková újma vzejde z nedbalostního jednání nebo opomenutí, úmyslného poškození (dolus malus) nebo hrubé nedbalosti (culpa lata) jedné ze smluvních stran, jejího personálu nebo zástupců, pak náklady spojené s jakoukoli odpovědností ponese ta smluvní strana sama.

3. V případě škody způsobené na společném majetku smluvních stran, kdy nahrazení takové škody není vymahatelné na třetí straně, ponesou takové náklady smluvní strany v souladu s finančními ustanoveními stanovenými v příslušných prováděcích protokolech.

4. Smluvní strany nebudou odškodňovat dodavatele za nároky uplatněné třetí stranou.

Článek VIII

Uvolňování a užívání technických informací

Vlastnictví

1. Výstupní informace budou vlastnictvím smluvní strany nebo jejího dodavatele, který je vytvořil, nebo smluvní strany na základě právních předpisů. Podpůrné informace zůstanou majetkem vlastníka.

Uvolnění a užívání technických informací

2. Výstupní informace vytvořené jednou ze smluvních stran budou bezplatně zpřístupněny druhé smluvní straně. Výstupní informace vytvořené jednou ze smluvních stran mohou být druhou smluvní stranou bezplatně užity pro obranné účely.

3. Výstupní informace vytvořené dodavatelem budou zpřístupněny smluvním stranám bezplatně. Každá ze stran smí užít takových výstupních informací pro obranné účely bezplatně.

4. Podpůrné informace jedné ze smluvních stran budou, s výhradou práv třetí strany, uvolněny pro druhou smluvní stranu na její žádost. Podpůrné informace budou jasně označeny příslušným popisem vlastnictví. Podpůrné informace poskytnuté jednou ze smluvních stran mohou, s výhradou práv té samé třetí strany, být použity bezplatně druhou smluvní stranou pro účely projektu a za přesně dohodnutých a rozumných podmínek i pro jiné obranné účely. Podpůrné informace neoznačené výše zmíněným způsobem mohou být užity jako výstupní informace.

5. Podpůrné informace dodavatele budou, s výhradou práv třetí strany, uvolněny smluvním stranám. Podpůrné informace budou jasně označeny příslušným popisem vlastnictví. Smluvní strany mohou, s výhradou práv té samé třetí strany, užívat podpůrné informace dodavatele bezplatně pro účely projektu a za přesně dohodnutých a rozumných podmínek i pro jiné obranné účely. Podpůrné informace neoznačené zmíněným způsobem mohou být užity jako výstupní informace.

6. V případě, že by uvolnění nebo užití podpůrných informací přivodilo odpovědnost vůči třetím stranám, smluvní strana nebo dodavatel, který má tyto informace v držení, podnikne veškeré rozumné úsilí k tomu, aby zajistil odstranění omezení na tyto informace.

7. Každá ze smluvních stran nebo dodavatel může na své vlastní objevy, které byly uskutečněny během práce na úkolech a službách podle prováděcího protokolu, podat v kterékoli zemi přihlášku na patent. Před podáním takové přihlášky musí smluvní strana nebo dodavatel informovat druhou smluvní stranu a musí zajistit, že nebudou porušena její vlastnická nebo uživatelská práva.

Článek IX

Daně, cla a jiné poplatky

1. Pokud to stávající právní předpisy států smluvních stran umožňují, budou se smluvní strany snažit zajistit, aby ve spojení s programem nebyly ukládány daně, cla a podobné poplatky nebo kvantitativní/kvalitativní omezení dovozu a vývozu.

2. Zainteresované smluvní strany se budou snažit zajistit, aby se takové daně, cla a podobné poplatky, u kterých je možné dosáhnout úlev, jak bylo uvedeno výše, nestaly součástí ceny informací nebo materiálů vytvořených v rámci programu. Smluvní strany budou uplatňovat takové daně, cla a podobné poplatky tím nejvýhodnějším způsobem pro uspokojivé provádění opatření popsaných v tomto Ujednání.

3. Jestliže budou uloženy daně, cla nebo podobné poplatky, ponese je ta smluvní strana, v jejíž zemi byly uloženy, jako dodatečné náklady k nákladům uvedeným v článku V odstavec 1.

Článek X

Jazyk

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou všechny zprávy týkající se práce v rámci programu, jakož i pracovní diskuse vedeny v anglickém jazyce. Kontrakty budou sjednávány v anglickém jazyce nebo v jazyce té smluvní strany, jejíž právem se budou řídit.

Článek XI

Změny a doplňky

Toto Ujednání může být kdykoli doplněno či měněno vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

Článek XII

Řešení sporů

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo realizace tohoto Ujednání se bude výhradně řešit konzultacemi mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání mezinárodnímu tribunálu nebo jiné třetí straně.

Článek XIII

Ukončení platnosti a vypovězení

1. Pokud si jedna ze stran bude přát odstoupit od tohoto Ujednání nebo od konkrétního prováděcího protokolu, pak tato smluvní strana sdělí tento svůj úmysl písemně druhé smluvní straně nejméně šest měsíců předem.

2. V případě vypovězení Ujednání budou smluvní strany vzájemně konzultovat nejuspokojivější kroky, které je nutno podniknout pro ukončení jednotlivých prováděcích protokolů.

3. V době mezi sdělením záměru o vypovězení a datem účinnosti vypovězení budou smluvní strany i nadále podléhat ustanovením tohoto Ujednání o odpovědnosti a budou pokračovat ve své práci, dokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4. V případě jednomyslného rozhodnutí smluvních stran ukončit toto Ujednání nebo jeden či více prováděcích protokolů budou smluvní strany navzájem konzultovat nejuspokojivější kroky, které je nutno podniknout k ukončení jednotlivých prováděcích protokolů.

5. V případě vypovězení nebo ukončení platnosti si smluvní strany vzájemně předají v době stanovené Řídícím výborem úplnou zprávu o pracích provedených na základě tohoto Ujednání.

6. Ustanovení týkající se bezpečnosti (čl. VI), odpovědnosti (čl. VII), uvolnění a užívání technických informací (čl. VIII) a řešení sporů (čl. XII) budou nadále platné bez ohledu na vypovězení nebo ukončení tohoto Ujednání nebo prováděcího protokolu, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

7. Veškeré zařízení zapůjčené jednou smluvní stranou druhé smluvní straně bude navráceno, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek XIV

Podpis a vstup v platnost

Toto Ujednání nabývá účinnosti dnem podpisu. Sjednává se na dobu neurčitou.


Dáno v Bruselu dne 13. 4. 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. V případě nedorozumění nebo rozporů ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany České republiky
ředitel pro vyzbrojování MO
Ing. Jaroslav ŠTEFEC, CSc. v. r.

Za ministra obrany Nizozemského království
ředitel pro vyzbrojování
Dr. Jan FLEDDERUS v. r.


PŘÍLOHA

VZOR

PROVÁDĚCÍ PROTOKOL K UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO VÝZKUMU A TECHNOLOGIE

podepsaného v................dne ..................2000.

1. Předmět výzkumu/technologie

V oblasti (označení předmětu/název projektu)

...................................................................................................................................................

Česko-nizozemský projekt spolupráce se zakládá.

(Technický popis předmětu)

2. Formy spolupráce

(Odkaz na vhodné formy spolupráce zmíněné v čl. III odstavec 2 Ujednání)

3. Rozsah činností a dělba práce na projektu - hlavní fáze - časový rozpis

(Popis dělby práce, hlavní mezníky nebo fáze, časový rozpis, odhad pracovních kapacit)

4. Nejvyšší stupeň utajení vyměňovaných informací

5. Výdaje a financování

(Maximální národní výdaje)

6. Odpovědné orgány

Odpovědnými orgány jsou:

a) za Českou republiku:

b) za Nizozemsko:

7. Zainteresované podniky

Zainteresovanými podniky (dodavateli) jsou:

a) za Českou republiku:

b) za Nizozemsko:

8. Dodatek, trvání, ukončení a vypovězení

Tento prováděcí protokol mohou smluvní strany kdykoli doplnit vzájemnou písemnou dohodou. Platnost tohoto prováděcího protokolu bude ukončena za.........let od data posledního podpisu, pokud nebude ukončen dříve nebo prodloužen vzájemnou písemnou dohodou.

Na důkaz čehož smluvní strany tohoto dokumentu podepsaly tento prováděcí protokol k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie. Prováděcí protokol, vypracovaný ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, vstoupí v účinnost datem pozdějšího podpisu.

Za Ministerstvo obrany České republiky
ředitel vojenského úřadu vědy, výzkumu a obranné technologie
Jméno:
Místo:
Datum:

Za ministra obrany Nizozemského království
ředitel výzkumu a vývoje
Jméno:
Místo:
Datum:

Přesunout nahoru