Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Datum vyhlášení 26.01.2000
Uzavření smlouvy 11.05.1999
Platnost od 12.10.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 12 vstoupila v platnost dne 12. října 1999. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 30. června 1992, vyhlášená pod č. 180/1993 Sb.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro výklad Dohody rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky, dále nazývané „Smluvními stranami“,

uvědomujíce si význam tradičních obchodně ekonomických vztahů,

berouce v úvahu hluboké změny probíhající v ekonomikách obou států,

usilujíce o rozvoj vzájemných obchodně ekonomických vztahů a jejich rozšíření na základě rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti,

a rovněž řídíce se v obchodně ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytují ve všem, co se týká obchodu výrobky pocházejícími z území států Smluvních stran, zacházení ne méně výhodné než zacházení, které poskytují obchodu výrobky pocházejícími z území kteréhokoliv třetího státu.

Článek 2

Zacházení podle článku 1 této Dohody se nevztahuje na:

a) výsady a výhody, které jedna se Smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním státům v zájmu usnadnění pohraničního obchodního styku,

b) výsady a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne na základě smluv o celní unii, smluv o oblasti volného obchodu nebo na základě smluv směřujících k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy svých států poskytovat podporu a napomáhat rozvoji obchodu službami.

Článek 4

Vzájemné obchodně ekonomické vztahy se budou v souladu s touto Dohodou uskutečňovat na základě kontraktů, včetně kontraktů na dodávky výrobků s dlouhodobým výrobním cyklem, uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami států Smluvních stran (dále nazývanými „subjekty“). Smluvní strany budou v rámci právních předpisů svých států vytvářet příznivé podmínky pro uzavírání a realizaci kontraktů mezi subjekty.

Subjekty mohou v rámci právních předpisů států Smluvních stran realizovat vzájemně propojené operace včetně bártrových kontraktů a kompenzačních obchodů.

Za účelem realizace této Dohody se nevylučuje možnost projednávat na úrovni příslušných orgánů Smluvních stran vzájemné orientační seznamy hlavních druhů výrobků majících význam pro zabezpečení prioritních potřeb Smluvních stran.

Článek 5

Reexport výrobků dodávaných v souladu s ustanoveními této Dohody se bude uskutečňovat podle podmínek dohodnutých v kontraktech uzavíraných subjekty.

Článek 6

S cílem rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma státy budou Smluvní strany podporovat účast firem na veletrzích a obchodních výstavách organizovaných na území jednoho ze států.

Smluvní strany, v souladu s platnými právními předpisy, osvobodí od cla exponáty, propagační výrobky a vzorky nutné pro organizaci výstav a veletrhů. Uvedené zboží a výrobky nemohou být předmětem obchodu ani nemohou být využívány třetími osobami za účelem zisku.

Článek 7

Jsou-li výrobky dováženy z území státu jedné Smluvní strany na území státu druhé Smluvní strany v takovém zvýšeném objemu nebo za takových podmínek, které způsobují újmu nebo hrozí způsobit újmu domácímu výrobnímu odvětví obdobného nebo bezprostředně soutěžícího výrobku, budou provedeny okamžité konzultace v souladu s článkem 10 této Dohody, s cílem nalézt řešení uspokojivé pro obě strany.

V případě, že v průběhu konzultací nebude dosaženo řešení přijatelné pro Smluvní strany, dotčená Smluvní strana může přijmout příslušná opatření.

Za okolností, kdyby prodlení způsobilo škodu, kterou by bylo obtížné nahradit, dotčená Smluvní strana může přijmout příslušná opatření před uskutečněním konzultací s podmínkou, že konzultace svolá bezprostředně po jejich přijetí.

Článek 8

Platby na základě této Dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně a v souladu s principy uplatňovanými ve světové obchodní a finanční praxi.

Komerční banky mohou v případě nutnosti uzavírat dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 9

Smluvní strany, přihlížejíce ke specifičnosti ekonomik obou států, potvrzují oboustranný zájem na pohybu kapitálu, sdružování investic obou států k realizaci důležitých projektů, na vytvoření podmínek pro aktivizaci vstupu investic z třetích zemí, na účasti subjektů v procesu privatizace v souladu s právními předpisy platnými v každém státě.

Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy platnými na území svých států podporovat rozvoj nových forem výrobní kooperace, vytváření společných podniků, zavádění dalších forem ekonomické spolupráce, obvyklých ve světové ekonomice, a rovněž podporovat zakládání filiálek, oddělení a zastoupení právnických osob druhé Smluvní strany, včetně vydávání příslušných povolení pro provádění jejich činnosti.

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti, včetně podpory investic, a zdrží se používání diskriminačních opatření ve vzájemné ekonomické spolupráci.

Článek 10

Pro posouzení náležitého průběhu plnění této Dohody se budou představitelé příslušných kompetentních orgánů Smluvních stran podle potřeby setkávat střídavě v České republice a v Moldavské republice.

Příslušné kompetentní orgány Smluvních stran budou analyzovat stav dvoustranných obchodních a ekonomických vztahů a vyměňovat si údaje a informace napomáhající dalšímu rozvoji.

Setkání představitelů příslušných kompetentních orgánů Smluvních stran se budou provádět neodkladně v takových případech, kdy představitel příslušného orgánu jedné ze Smluvních stran požádá o konzultaci v souladu s článkem 7 této Dohody.

Článek 11

Po vzájemném souhlasu Smluvních stran mohou být provedeny změny a doplňky této Dohody.

Změny a doplňky musí být provedeny v písemné formě a jejich vstup v platnost bude odpovídat postupu předpokládanému článkem 12.

Článek 12

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem poslední písemné noty potvrzující její schválení v souladu s právními předpisy Smluvních stran.

Článek 13

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze Smluvních stran ji může vypovědět formou písemného oznámení. Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne oznámení o výpovědi.

Po ukončení platnosti této Dohody zůstávají její ustanovení v platnosti pro kontrakty, které byly uzavřeny v průběhu platnosti Dohody, do jejich úplného splnění.

Dnem vstupu v platnost této Dohody pozbývá ve vztahu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, podepsaná 30. června 1992 v Praze.


Dáno v Praze dne 11. května 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, moldavském a ruském jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílného výkladu kteréhokoli článku za základ bude považováno znění v ruském jazyce.

Za vládu České republiky
Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Moldavské republiky
Alexandru Muravski v. r.
místopředseda vlády a ministr hospodářství a reforem

Přesunout nahoru