Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Datum vyhlášení 12.05.2000
Uzavření smlouvy 21.10.1998
Platnost od 24.03.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 1998 byla v Asuncionu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 24. března 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Paraguayská republika, dále jen „smluvní strany“, vedeny přáním posílit hospodářskou spolupráci ke vzájemnému prospěchu obou států,

s úmyslem vytvářet a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

uznávajíce nezbytnost podporovat a chránit zahraniční investice s cílem napomáhat hospodářskému rozkvětu obou států,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ znamená každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem.
Tento pojem označuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;

b) akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;

c) půjčky, peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění ze smluvního ujednání mající ekonomickou hodnotu a přímé spojení s určitou investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, průmyslových vzorů, obchodních značek, obchodních jmen, technologických postupů, know-how a goodwill;

e) hospodářské koncese poskytnuté smluvní stranou nebo její veřejnoprávní jednotkou na základě zákona nebo smluvního ujednání k výkonu hospodářské činnosti včetně koncesí k výzkumu, rozvíjení, těžbě, využívání nebo rozvoji přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, v které jsou hodnoty investovány, neovlivní její charakter jako investice, pokud je tato změna v souladu s touto dohodou.

2. Pojem „investor“ znamená:

a) jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem;

b) jakoukoli právnickou osobu, která s ohledem na obě smluvní strany znamená jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejím právním řádem a jím uznanou za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území této smluvní strany.

3. Pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice uskutečněné na základě této dohody, jako jsou zisky, přírůstky kapitálu, dividendy, úroky, licenční a jiné poplatky a jiný pravidelný příjem.

4. Pojem „území“ znamená:

a) s ohledem na Českou republiku území České republiky, nad kterým vykonává v souladu s mezinárodním právem suverenitu, suverénní práva a jurisdikci;

b) s ohledem na Paraguayskou republiku území státu, na kterém vykonává podle mezinárodního práva suverenitu, suverénní práva nebo jurisdikci.

Článek 2

Rozsah použití

1. Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vyplývající z událostí, které se staly, nebo z nároků, které byly vypořádány před vstupem Dohody v platnost.

Článek 3

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za všech okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a investice budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

3. Smluvní strana, která připustila investici na své území, udělí v souladu se svým právním řádem nezbytná povolení spojená s takovou investicí.

4. Každá smluvní strana na požádání vydá, v souladu se svým právním řádem, nezbytná povolení pro činnost poradců nebo jiných kvalifikovaných osob s cizím státním občanstvím včetně nezbytných povolení pro vstup a pobyt příslušníků jejich rodin na území této smluvní strany.

Článek 4

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li příznivější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využívání nebo nakládání s jejich investicemi, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li příznivější.

3. Doložka nejvyšších výhod nebude použita na výsady, které smluvní strana poskytuje investorům třetího státu na základě jejich účasti v oblasti volného obchodu, celní unii, podobných mezinárodních dohodách vedoucích k takovým uniím nebo institucím, ve společném trhu, měnové unii nebo jiných formách regionálních dohod, jejichž členem smluvní strana je nebo může být.

4. Zacházení poskytované tímto článkem se nevztahuje na výhody, které smluvní strana poskytuje investorům třetího státu na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo jiných dohod týkajících se daňových záležitostí.

Článek 5

Vyvlastnění

1. Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou vyvlastnění ve veřejném zájmu včetně zájmu společenského. Vyvlastnění bude provedeno na základě zákona, na nediskriminačním základě a proti vyplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat skutečné hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude uskutečněna bez prodlení, bude účinně realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně. V případě zbytečného prodlení při platbě náhrady bude náhrada za vyvlastnění zahrnovat úroky stanovené v souladu s právním řádem příslušné smluvní strany.

2. Dotčený investor má právo na okamžité přezkoumání svého případu soudním orgánem smluvní strany, která investici vyvlastnila.

Článek 6

Náhrada škod

1. Investoři jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, státního převratu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzbouření na území druhé smluvní strany, obdrží, pokud jde o restituci, odškodnění, náhrady nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno jejím vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpěli škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, nebo

b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez zbytečného prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 7

Převody

1. Každá smluvní strana, na jejímž území byly uskutečněny investice investory druhé smluvní strany, zaručí volný převod plateb spojených s těmito investicemi a jejich výnosy, zejména, nikoli však výlučně:

a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

b) zisky, úroky, dividendy nebo jiné běžné příjmy;

c) částky na splacení půjček;

d) licenční nebo jiné poplatky;

e) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;

f) příjmy zahraničních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni a mají povolení pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany;

g) náhrady škody podle článků 5 a 6.

2. Výše uvedené převody budou uskutečněny bez zbytečného prodlení ve volně směnitelné měně v převažujícím směnném kurzu platném k datu převodu.

3. Za převody provedené „bez zbytečného prodlení“ budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu. Taková lhůta nepřekročí 3 měsíce od data podání žádosti o provedení převodu.

4. Bez ohledu na odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku může být volný převod omezen za účelem zajištění splnění rozhodnutí vydaných v civilním, včetně pracovněprávního, správním a trestním řízení za použití spravedlivého, nediskriminačního a v dobré víře právního řádu příslušné smluvní strany.

Článek 8

Postoupení práv

1. Jestliže smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky proti neobchodním rizikům, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a) postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i,

b) že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. K vyřešení sporů vztahujících se k investicím mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany povedou zúčastněné strany konzultace, aby k urovnání případu, pokud to bude možné, došlo smírnou cestou.

2. Jestliže tato jednání nepovedou k urovnání ve lhůtě šesti měsíců od data písemné žádosti o urovnání sporu, může investor předložit spor:

a) příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, nebo

b) mezinárodní arbitráži. V tomto případě může investor zvolit z následujících možností:

b.1) Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965, nebo

b.2) rozhodčí soud zřízený ad hoc, ustanovený podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL).

3. Smluvní strana, která je stranou ve sporu, nikdy během řízení nepoužije na svou obranu svoji imunitu nebo skutečnost, že investor obdržel odškodnění na základě pojišťovací smlouvy pokrývající plně nebo částečně utrpěné škody nebo ztráty.

4. Rozhodčí nálezy se budou opírat o ustanovení této dohody, jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami v rozsahu, v jakém se týkají problematiky upravené touto dohodou, o pravidla a přijaté obecné zásady mezinárodního práva a domácí právní řád hostitelské smluvní strany v rozsahu, v jakém je její právní řád v souladu s ustanoveními této dohody nebo zásadami mezinárodního práva.

5. Rozhodčí nálezy budou konečné a závazné pro obě strany ve sporu a budou vykonatelné v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím.

Článek 10

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití ustanovení této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními uskutečněnými diplomatickou cestou.

2. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody ve lhůtě šesti měsíců od zahájení sporu, bude spor na žádost kterékoli smluvní strany předložen rozhodčímu soudu složenému ze tří členů. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci takto jmenovaní pak společně vyberou třetího rozhodce, který bude občanem třetího státu a který bude, se souhlasem obou smluvních stran, jmenován předsedou soudu.

3. Pokud jedna se smluvních stran nejmenuje svého rozhodce a neučiní tak ani ve lhůtě dvou měsíců po vyzvání druhou smluvní stranou, jmenuje rozhodce na žádost druhé smluvní strany předseda Mezinárodního soudního dvora.

4. Pokud oba rozhodci nedosáhnou shody ve volbě třetího rozhodce do dvou měsíců po svém jmenování, jmenuje tohoto rozhodce na žádost některé ze smluvních stran předseda Mezinárodního soudního dvora.

5. Pokud v případech upravených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku předseda Mezinárodního soudního dvora nemůže vykonat tento úkol nebo je-li občanem některé smluvní strany, provede nezbytná jmenování místopředseda, a jestliže ani on nemůže vykonat tento úkol nebo je-li občanem některé smluvní strany, provede nezbytná jmenování služebně nejstarší soudce Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

6. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny v zásadě smluvními stranami rovným dílem.

7. Soud určí vlastní jednací pravidla.

8. Rozhodnutí soudu jsou pro smluvní strany konečná a závazná.

Článek 11

Doplňující ustanovení

1. Každá smluvní strana bude vždy dodržovat závazky převzaté ve vztahu k investicím investorů druhé smluvní strany.

2. Jestliže ustanovení existujících mezinárodních dohod nebo dohod, které budou uzavřeny v budoucnu mezi smluvními stranami mimo tuto dohodu, obsahují obecná nebo zvláštní pravidla opravňující investory druhé smluvní strany k příznivějšímu zacházení, než jaké je poskytováno touto dohodou, pak tato ustanovení budou mít přednost před touto dohodou.

3. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než jaké je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 12

Vstup v platnost, trvání a ukončení platnosti této dohody

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Poté zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Asuncionu dne 21. října 1998, v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

ZA ČESKOU REPUBLIKU
Ing. Jan Kopecký v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

ZA PARAGUAYSKOU REPUBLIKU
Dido Florentín Bogado v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru