Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Datum vyhlášení 12.05.2000
Uzavření smlouvy 22.03.1999
Platnost od 15.12.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. března 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 15. prosince 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále jen „smluvní strany“,

vědomy si skutečnosti, že trestná činnost související s terorizmem, organizovaným zločinem a nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami postihuje oba státy, čímž ohrožuje veřejný pořádek a bezpečnost, jakož i životní úroveň a fyzickou integritu vlastních občanů,

uznávajíce význam mezinárodní spolupráce v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami,

odvolávajíce se na Rezoluci Valného shromáždění OSN č. 45/123, schválenou v New Yorku dne 14. prosince 1990, která se týká mezinárodní spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, Jednotnou úmluvu o omamných látkách, sjednanou v New Yorku dne 30. března 1961, ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, který byl sjednán dne 25. března 1972 v Ženevě, Úmluvu o psychotropních látkách sjednanou ve Vídni dne 21. února 1971 a Úmluvu proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami sjednanou ve Vídni dne 20. prosince 1988,

respektujíce suverenitu každého z obou států smluvních stran, jakož i jejich ústavní, právní a administrativní uspořádání,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě této dohody spolupracovat co nejintenzivněji v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory.

Článek 2

V boji proti terorizmu se spolupráce bude uskutečňovat v těchto formách:

a) výměna informací, poznatků a údajů týkajících se činů teroristických skupina a jejich členů, jakož i způsobů jejich provedení,

b) výměna informací, poznatků a údajů o hrozbě terorizmu, jakož i o technikách a organizačních strukturách, používaných proti nim,

c) pravidelná výměna zkušeností a technologických poznatků v oblasti bezpečnosti letecké a železniční dopravy za účelem předcházení a odvracení teroristických činů.

Článek 3

V boji proti organizovanému zločinu se spolupráce smluvních stran bude uskutečňovat zejména v následujících formách:

a) výměna informací, poznatků a údajů týkajících se různých forem organizovaného zločinu ve vztahu ke strukturám, aktivitám, zločineckým technikám a propojení organizací, organizovaných skupin a jejich členů operujících v obou státech,

b) výměna informací, poznatků a údajů týkajících se padělání a pozměňování úředních dokladů, cenných papírů a peněz, krádeží uměleckých děl a starožitných předmětů, trestných činů ohrožujících životní prostředí, trestné činnosti páchané pomocí výpočetní techniky, dále nezákonného obchodu s toxickými a radioaktivními látkami, obchodu s kradenými vozidly, nezákonného obchodu se zbraněmi a se strategickými a výbušnými látkami, obchodu s lidmi, nelegální migrace, trestných činů zaměřených proti životu, svobodě a lidské důstojnosti, zejména trestných činů spojených se zneužíváním prostituce, trestných činů zaměřených proti nezletilým včetně pohlavního zneužívání, účinnějšího boje proti různým formám nezákonné adopce a boje proti pedofilii a dalších závažných trestných činů,

c) výměna informací, poznatků a údajů týkajících se hospodářské kriminality, zejména ekonomicko-finančních operací spojených s praním nebo využitím špinavých peněz, majetku anebo prospěchu z nepovolených výnosů, jakož i operativních informací, které by vedly, v případech společného zájmu, k zabavení a ke konfiskaci výše uvedených výnosů,

d) výměna informací, poznatků a údajů o současných hrozbách organizovaného zločinu, o technikách a organizačních strukturách, které jsou připraveny jim čelit, která se bude uskutečňovat mimo jiné prostřednictvím dohodnutých výměn expertů a plánovanou přípravou a uskutečňováním společných výcvikových kurzů zaměřených na problematiku specifických pátracích a operativních technik ve státech smluvních stran,

e) výměna právních předpisů států smluvních stran, vědeckých, odborných a vzdělávacích publikací, týkajících se boje proti organizovanému zločinu,

f) vzájemná trvalá výměna zkušeností v oblasti kriminologie a kriminalistiky, včetně spolupráce příslušných odborných institucí,

g) použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, včetně sledovaných zásilek, předstíraných nákupních operací, skrytých vyšetřovatelů, a to po vzájemné dohodě.

Článek 4

Smluvní strany, v souladu s právními předpisy svých států, si budou neprodleně a systematicky poskytovat vzájemně informace, poznatky a údaje, které mohou přispět k boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory. Spolupráce bude obsahovat zejména:

a) výměnu aktuálních informací o hrozbě nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami, dále informací, poznatků a údajů týkajících se struktur zločineckých organizací nebo kriminálních skupin a jejich členů operujících v této oblasti trestné činnosti, o nových druzích uvedených látek, místech a metodách výroby, způsobech přepravy, užívaných trasách a změnách cen uvedených látek, jakož i následného praní peněz získaných v důsledku takovéto činnosti,

b) výměnu informací o metodách používaných v boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory, jakož i dalších poznatků, zkušeností a údajů s tím souvisejících,

c) výměnu informací, poznatků a údajů o organizačních strukturách, které jsou připraveny čelit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory mimo jiné prostřednictvím dohodnutých výměn expertů a plánovanou přípravou a uskutečňováním společných výcvikových kurzů zaměřených na speciální vyšetřovací, kriminalistické expertizní techniky a operativně pátrací činnosti v obou státech,

d) použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, včetně sledovaných zásilek, předstíraných nákupních operací, skrytých vyšetřovatelů, a to po vzájemné dohodě,

e) výcvikové metody, využití protidrogových jednotek se psy a způsoby provádění protidrogových kontrol na státních hranicích,

f) výměnu právních předpisů států smluvních stran, vědeckých, odborných a vzdělávacích publikací, týkajících se boje proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory,

g) vzájemnou trvalou výměnu zkušeností v oblasti kriminologie a kriminalistiky, včetně spolupráce příslušných odborných institucí, jakož i vzájemné poskytování vzorků omamných a psychotropních látek rostlinného či syntetického původu, které je možno zneužít, včetně výměny informací o nových druzích omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů a poskytování jejich vzorků, které nejsou dosud zařazeny v seznamech příslušných úmluv OSN, kterými jsou smluvní strany vázány.

Článek 5

Příslušné orgány jedné smluvní strany mohou požádat příslušné orgány druhé smluvní strany o realizaci opatření vztahujících se k teroristickým útokům již uskutečněným nebo plánovaným, dále opatření vztahujících se k zamezování organizovaného zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory a k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Orgán smluvní strany, který byl požádán orgány druhé smluvní strany, neprodleně oznámí výsledky realizovaných opatření.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran dohodnou způsoby spojení potřebné pro rychlou výměnu informací týkajících se boje proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory.

Článek 7

Smluvní strany, v souladu s právními předpisy svých států, mohou přidělit pracovníka, který bude působit při zastupitelském úřadě svého státu ve státu druhé smluvní strany a bude udržovat kontakty s příslušnými orgány této smluvní strany.

Článek 8

V případě potřeby budou smluvní strany spolupracovat při odhalování nových forem páchání trestné činnosti, jakožto nezbytný nástroj pro společný postup proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran se mohou v případě oboustranného zájmu vzájemně radit dříve, než zaujmou pozice a společné akce ve všech mezinárodních organizacích, v nichž jsou jejich oba státy zastoupeny a v nichž se jedná nebo rozhoduje o strategii boje proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory.

Článek 10

Smluvní strany, v souladu s právními předpisy svých států, mohou spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory, rozšířit i na pátrání po osobách podezřelých ze spáchání závažných trestných činů a po osobách vyhýbajících se trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu a mohou za tím účelem zřizovat společné týmy expertů.

Článek 11

(1) Každá smluvní strana může žádost o spolupráci zcela nebo zčásti odmítnout, má-li zato, že by splnění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiné důležité zájmy jejího státu.

(2) V případě celkového odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění informuje o tom neprodleně žádaná smluvní strana druhou smluvní stranu, včetně uvedení důvodů.

(3) Smluvní strany budou předávat informace, poznatky a údaje druhé smluvní straně na požádání nebo z vlastní iniciativy, a to v souladu s právními přepisy svých států.

(4) Smluvní strany si budou vyměňovat souhrnné analytické dokumenty o organizovaném zločinu a nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory.

Článek 12

(1) V případě výměny osobních údajů bude s nimi zacházeno, budou chráněny a využívány v souladu s právními předpisy státu smluvní strany, která je poskytuje.

(2) Za účelem ochrany osobních údajů, které si smluvní strany vzájemně předávají na základě této dohody, je třeba dodržet tyto podmínky:

a) Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených smluvní stranou, která je předala.

b) Smluvní strana, která údaje přijala, na žádost smluvní strany, která je předala, podá informaci o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Osobní údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům nebo orgánům určeným pro boj proti terorizmu, organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

d) Smluvní strana, která údaje předala, je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, a to i v případě, kdy se jedná o naléhavé zaslání. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, které mohou omezit jejich poskytování podle vnitrostátních právních předpisů. Bude-li zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit smluvní stranu, která údaje přijala. Ta pak musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

e) Žádá-li osoba, které se údaje týkají, o sdělení informace o předaných údajích, budou aplikovány právní předpisy státu té smluvní strany, která údaja předala.

f) Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro výmaz údajů stanovené právními předpisy svého státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat, nebude-li jich již zapotřebí. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o výmazu předaných údajů a o důvodech tohoto výmazu. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty, zničit.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předaných a převzatých osobních údajích a zaznamenávat jejich výmaz.

h) Smluvní strany jsou povinny osobní údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

Článek 13

(1) Každá ze smluvních stran zajistí utajení informací předávaných druhou smluvní stranou, pokud tyto informace podle právních předpisů státu této druhé smluvní strany mají utajený chrarkter a jako takové jsou označeny.

(2) Poskytování předaných dokumentů, údajů a technických prostředků třetím státům je možné pouze za předpokladu, že smluvní strana, která je poskytla, s tím písemně vyjádří svůj souhlas.

Článek 14

(1) Ministři vnitra smluvních stran se mohou setkávat kdykoliv to uznají za potřebné k upevňování spolupráce a k překonávání překážek, které vyžadují rozhodnutí na vysoké úrovni.

(2) Zástupci příslušných orgánů smluvních stran se mohou podle potřeby setkávat k vyhodnocení provádění této dohody a ke stanovení cílů, jichž je třeba dosáhnout.

Článek 15

Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti států smluvních stran vyplývající z jiných mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smluv.

Článek 16

(1) Smluvní strany si diplomatickou cestou oznámí do 30 dnů ode dne vstupu Dohody v platnost příslušné orgány, které budou provádět tuto dohodu, jakož i jejich útvary určené k přímému styku, včetně jejich adres, telefonního, faxového a jiného spojení.

(2) Při provádění této dohody budou smluvní strany užívat jakyk anglický, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 17

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou diplomatických not, jimiž si smluvní strany oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této dohody v platnost.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.


Na důkaz čehož níže uvedení zástupci řádně zmocněni svými vládami tuto dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 22. března 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Jaroslav Kopřiva v. r.
náměstek ministra vnitra

Za vládu Italské republiky
Giannicola Sinisi v. r.
náměstek ministra vnitra

Přesunout nahoru