Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 03.05.2000
Uzavření smlouvy 16.10.1997
Platnost od 14.09.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 1997 byla v Dillí podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dne 14. září 1999. Podle odstavce 3 téhož článku dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Indickou republikou přestane provádět Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách ze dne 19. září 1960, vyhlášená pod č. 84/1961 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Indické republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů, v případě Indické republiky generálního ředitele civilního letectví, nebo v obou případech osobu či orgán zmocněné k vykonávání funkcí nyní vykonávaných uvedenými úřady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odst. 1 této dohody;

d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

e) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období;

f) výraz „Příloha“ znamená přílohu k této dohodě včetně změn provedených v souladu s ustanoveními článku 19 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

Článek 2

Přepravní práva

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

2. Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat následující práva:

a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

c) nakládat a vykládat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa (míst) na území státu první smluvní strany a také nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

3. Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také využívat práva stanovená v odstavci 2 a) a b) tohoto článku.

4. V odstavci 2 tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

Určení a provozní oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit až dva letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu. Pro účely tohoto odstavce výrazy „podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola“ znamenají, že v kterémkoli případě, kdy určený letecký podnik provozuje dohodnuté služby na základě dohody s leteckým podnikem jiného státu nebo vlády nebo občanů jakéhokoli jiného státu, nebude smluvní strana, která určila letecký podnik, nebo občané jejího státu považována za subjekty mající podstatnou část vlastnictví a skutečnou kontrolu určeného leteckého podniku, pokud smluvní strana a občané jejího státu vedle vlastnictví převážné části aktiv určeného leteckého podniku nemají také:

i) skutečnou kontrolu nad řízením určeného leteckého podniku, a

ii) vlastnictví a skutečnou kontrolu nad převážnou částí letadlového parku určeného leteckého podniku.

5. Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify v souladu s článkem 12 jsou platné a letové řády jsou schváleny v souladu s článkem 15 této dohody.

Článek 4

Zrušení a pozastavení práv

1. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění udělené leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné:

a) v případě, kdy není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu; nebo

b) v případě, že tento letecký podnik neuspěje v plnění podmínek stanovených právními předpisy obvykle uplatňovanými smluvní stranou udělující tato práva; nebo

c) v případě, že letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

2. Pokud nebude nutno provést okamžitá opatření k zabránění dalšímu porušování výše uvedených právních předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

Právní předpisy a postupy

1. Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být právní předpisy a postupy státu této smluvní strany vztahující se na provoz a navigaci letadel dodržovány leteckými podniky druhé smluvní strany.

2. Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

3. Při uplatňování celních, imigračních, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

Ochrana bezpečnosti letectví

1. Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují, v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

2. Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971 a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a kterékoli jiné mnohostranné dohody upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

3. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

4. Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států, jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

5. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci 4 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

6. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

7. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

8. Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany vzájemně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

9. Každá smluvní strana přijme opatření, která shledá jako možná, aby zajistila, že letadlo, které je předmětem spáchání činu nezákonného zmocnění nebo jiného činu nezákonného zasahování, které přistálo na území jejího státu, bude zadrženo na zemi, pokud jeho odlet není vynucován prvořadou povinností chránit lidský život. Kdekoli je to možné, budou taková opatření přijata na základě vzájemných konzultací.

10. Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 7

Uznání osvědčení a průkazů

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a mající dosud platnost budou uznány druhou smluvní stranou za platné pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 8

Celní ustanovení

1. Letadla provozovaná na mezinárodních leteckých službách určeným leteckým podnikem kterékoli smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení zásobami pohonných hmot a mazadel a zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) již na palubě, doručené nebo vzaté na palubu a určené k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou tohoto letadla, podléhají ve vztahu ke všem clům, inspekčním poplatkům a jiným podobným dávkám na území státu druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivému, než jaké uděluje druhá smluvní strana svým vlastním leteckým podnikům provozujícím pravidelné mezinárodní letecké služby nebo leteckým podnikům nejvíce preferovaného státu.

2. Stejné zacházení bude poskytováno pro:

a) náhradní díly pro údržbu nebo opravy letadel používaných v mezinárodních službách, a

b) tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky určeného leteckého podniku a obvyklý náborový materiál rozšiřovaný bezplatně,

které byly dopraveny na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany.

3. Stejné zacházení bude také poskytováno pro spotřebitelský technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení v situacích, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany uzavřel ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo převodu na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají od druhé smluvní strany stejná osvobození.

4. Žádná smluvní strana nebude povinna udělit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany výjimku nebo snížení cel, inspekčních poplatků nebo podobných dávek, pokud tato druhá smluvní strana neudělí výjimku nebo snížení takovýchto dávek určenému leteckému podniku/podnikům první smluvní strany.

5. Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území.

6. Může být požadováno, aby materiály uvedené v odstavcích 1, 2, 3 a 5 tohoto článku byly uloženy pod dohledem nebo kontrolou celního úřadu.

Článek 9

Užívání letišť a leteckých zařízení

1. Poplatky vyměřené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jejím národním leteckým podnikům vykonávajícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

2. Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými příslušnými zpoplatňujícími úřady a určenými leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozované těmito zpoplatňujícími úřady kdykoli to bude praktické, a to prostřednictvím organizací zástupců leteckých podniků. Včasné oznámení jakýchkoli návrhů na změny uživatelských poplatků může být předáno těmto uživatelům tak, aby jim umožnilo vyjádřit své názory dříve, než změny budou provedeny.

3. Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení pod její kontrolou.

Článek 10

Tranzit

Cestující v tranzitu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozena od celních a jiných poplatků.

Článek 11

Prodej služeb a převod finančních prostředků

1. Na základě patřičných oprávnění podle příslušných právních předpisů bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany, buď přímo, nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně.

2. Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo přepočítat a převést do svého ústředí přebytek příjmů nad výdaji získaný na území státu první smluvní strany. Tento přepočet a převod bude uskutečněn v kterékoli volně směnitelné měně v souladu s devizovými předpisy státu té smluvní strany, na jehož území byly příjmy dosaženy.

3. Tyto převody budou uskutečněny na základě oficiálního devizového kurzu pro převod a přepočet, nebo tam, kde není oficiální devizový kurz, podle převládajícího tržního devizového kurzu pro běžné platby, platného v den převodu.

4. V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude tato dohoda použita na převod finančních prostředků určenými leteckými podniky podle tohoto článku.

Článek 12

Tarify

1. Výraz „tarif“ užívaný dále znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených za zprostředkovatelské služby při přepravě, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny určenými leteckými podniky.

2. Tarify používané určeným leteckým podnikem smluvní strany pro služby zahrnuté v této dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí), sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu.

3. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu nebo uměle nízké nebo jsou kořistnické povahy.

4. Letecké úřady obou smluvních stran nebudou požadovat od svých určených leteckých podniků, aby prováděly před předložením tarifů ke schválení konzultace s jinými leteckými podniky, ani nebudou bránit takovým konzultacím.

5. Tarify budou předloženy určeným leteckým podnikem nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným dnem účinnosti leteckým úřadům obou smluvních stran. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena v závislosti na dohodě uvedených úřadů. Letecké úřady mohou schválit či neschválit tarify předložené pro jednosměrné nebo obousměrné lety mezi územími států obou smluvních stran, které začínají na jejich vlastním území.

6. Když určený letecký podnik jedné smluvní strany předloží tarif leteckému úřadu druhé smluvní strany, z území jejíhož státu má být takový tarif platný, tento tarif bude považován za schválený, nepředá-li v období čtrnácti (14) dnů po dni obdržení předkládaného tarifu letecký úřad této smluvní strany předkládajícímu leteckému podniku písemné oznámení o svém nesouhlasu.
Při schvalování tarifů může letecký úřad smluvní strany ve svému souhlasu uvést den, který bude považovat za vhodný, do něhož bude tarif platný. Má-li tarif uvedeno datum, do kterého platí, zůstane do tohoto dne v platnosti, nebude-li před uplynutím doby své platnosti příslušným leteckým podnikem nebo podniky odvolán nebo nahrazen jiným předloženým a schváleným tarifem.

7. Žádný z leteckých úřadů nepodnikne jednostranný krok, aby zabránil zavedení navrhovaných tarifů nebo prodloužení platnosti stávajících tarifů platných pro přepravu mezi územími států obou smluvních stran, začínající na území státu druhé smluvní strany.

8. Nehledě na odstavec 7 výše, pokud se letecký úřad kterékoli smluvní strany domnívá, že tarif pro přepravu směrem na území jeho státu spadá do kategorií popsaných výše v odstavci 3, oznámí svůj nesouhlas leteckému úřadu a určenému leteckému podniku druhé smluvní strany co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení předloženého tarifu.

9. Letecké úřady smluvních stran nebudou požadovat předložení tarifů ke schválení v případě tarifů pro přepravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran. Avšak určené letecké podniky je budou registrovat u leteckých úřadů obou smluvních stran nejpozději třicet (30) dní před navrhovaným datem účinnosti za účelem posouzení podle odstavců 3 a 8 tohoto článku. Pokud neobdrží příslušný určený letecký podnik oznámení o nesouhlasu s výše uvedenými tarify pro přepravu zboží podle odstavce 8, nabudou takto registrované tarify pro přepravu zboží účinnosti.

10. Letecký úřad každé smluvní strany může kdykoli požádat letecký úřad druhé smluvní strany o konzultace týkající se uplatňování ustanovení tohoto článku. Takové konzultace se uskuteční nejpozději do třiceti (30) dní po doručení žádosti. Nebude-li dosaženo dohody, bude platné rozhodnutí leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava začíná.

11. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat na svém území porušení tarifů a prodejních podmínek určeným leteckým podnikem, jeho zprostředkovatelem pro přepravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem.

Článek 13

Kapacita

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách mezi příslušnými územími svých států.

2. Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

3. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na přepravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cil poskytnout při přiměřeném využití prostoru kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek mezi územími států těchto dvou smluvních stran.

4. Zabezpečení přepravy cestujících a/nebo zboží, včetně poštovních zásilek, jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;

b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají, po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti; a

c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

5. Na základě zásad zakotvených v předcházejícím odstavci bude poskytovaná kapacita a frekvence služeb provozovaná určenými leteckými podniky každé smluvní strany dohodnuta mezi leteckými úřady smluvních stran.

6. Každé zvýšení poskytované kapacity a/nebo frekvence služeb provozované určenými leteckými podniky kterékoli smluvní strany bude založeno prvotně na zvýšených požadavcích provozu mezi územími států smluvních stran a bude předmětem dohody mezi dvěma leteckými úřady. Než bude dosaženo takové dohody nebo ujednání, budou rozhodující již platná kapacitní oprávnění a frekvence.

Článek 14

Úprava spolupráce při provozování služeb

1. Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany uzavřít ujednání o spolupráci při provozování služeb včetně společného označování linek (codesharing) a ujednání o společném podnikání (joint venture):

a) s leteckým podnikem kterékoli smluvní strany;

b) s leteckým podnikem kteréhokoli třetího státu, pokud se letecké podniky obou smluvních stran nemohou dohodnout o takovýchto ujednáních;

za předpokladu, že všechny letecké podniky, které jsou stranami takových ujednání, mají příslušná provozní oprávnění a splňují požadavky obvykle uplatňované na taková ujednání; a

dále za předpokladu, že v případě ujednání zahrnujících letecký podnik třetího státu schvaluje nebo povoluje tento třetí stát srovnatelná ujednání mezi určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany a kterýmkoli jiným leteckým podnikem z tohoto třetího státu majícím příslušná provozní oprávnění.

2. Za účelem stanovení využívání kapacitních oprávnění v případě provozu podle ujednání o společných službách bude to považováno, jako kdyby služby byly samostatně provozovány zúčastněnými leteckými podniky.

3. Výraz „příslušné provozní oprávnění“ uvedený v odstavci 1 znamená právo k vedení linky, provozní a přepravní práva a nezahrnuje výsadu provozovat nebo nabízet služby podle ujednání o spolupráci při provozu služeb.

4. Spolupráce při provozování služeb podle tohoto článku bude podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 15

Letové řády

1. Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejpozději čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

2. Určený letecký podnik také poskytne jakékoli další informace, které mohou být požadovány, aby přesvědčil letecký úřad druhé smluvní strany, že jsou náležitě plněny požadavky této dohody.

Článek 16

Zastoupení leteckého podniku

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo udržovat na základě reciprocity na území státu druhé smluvní strany své zástupce a obchodní, provozní a technický personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

2. Tyto požadavky na personál mohou být dle přání určeného leteckého podniku splněny vlastním personálem nebo využitím služeb jiné organizace, společnosti nebo leteckého podniku působící na území státu druhé smluvní strany a oprávněné k provozování těchto služeb na území státu této smluvní strany.

3. Zástupci a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

4. Určený letecký podnik nebo podniky každé smluvní strany budou mít podle právních předpisů platných na příslušném území právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 17

Poskytování statistik

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany statistiky týkající se přepravy uskutečněné v průběhu každého měsíce na dohodnutých službách z a do území státu té smluvní strany, vykazující místa nakládky a vykládky této přepravy.

Tyto statistiky budou poskytnuty co nejdříve po skončení měsíce, ale ne později než třicet (30) dnů následujících po měsíci, ke kterému se vztahují.

Článek 18

Konzultace

1. Letecké úřady obou smluvních stran uskuteční v duchu úzké spolupráce čas od času konzultace, které se mohou uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

2. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy bude žádost doručena druhé smluvní straně, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 19

Změny

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže byla dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not. Den výměny not bude den doručení pozdější z těchto dvou not.

2. Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Vstoupí v platnost ke dni vzájemně dohodnutému mezi těmito úřady.

3. Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda změněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla ustanovení této mnohostranné úmluvy přijata oběma smluvními stranami.

Článek 20

Použitelnost Úmluvy

V rozsahu, ke kterému jsou použitelné na letecké služby stanovené podle této dohody, zůstanou ustanovení Úmluvy v platnosti v jejich současné formě mezi smluvními stranami po dobu platnosti této dohody, jako kdyby byly nedílnou součástí této dohody, dokud obě smluvní strany nebudou ratifikovat jakýkoli dodatek k Úmluvě, který náležitě vstoupí v platnost, v tomto případě Úmluva, tak jak byla doplněna, zůstane v platnosti po dobu platnosti této dohody.

Článek 21

Řešení sporů

1. V případě sporu vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody se ho letecké úřady smluvních stran vynasnaží vyřešit v prvé řadě jednáním.

2. Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 22

Registrace

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným úřadem u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

Ukončení platnosti

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po dni doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24

Vstup v platnost

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že v jejím státě byly splněny formality ústavně předepsané pro schválení této dohody. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

2. Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

3. Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, pozbude ve vztahu mezi Českou republikou a Indickou republikou platnost Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Indie o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 19. září 1960, se všemi dodatky.


Dáno v Delhi dne 16. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v češtině, hindí a angličtině, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Indické republiky:
Jayanthi Natarajan v. r.
ministryně pro civilní letectví


PŘÍLOHA

Seznam linek

Oddíl I

Letecký podnik (podniky) určené vládou Indie budou oprávněny provozovat dohodnuté služby v obou směrech na následujících linkách:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
(1)(2)(3)(4)
Místa v IndiiMísta budou dohodnutaPrahaMísta budou dohodnuta

Oddíl II

Letecký podnik (podniky) určené vládou České republiky budou oprávněny provozovat dohodnuté služby v obou směrech na následujících linkách:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
(1)(2)(3)(4)
Místa v České republiceMísta budou dohodnutaBuď Dillí, nebo BombajMísta budou dohodnuta

Poznámky

1. Určené letecké podniky mohou na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z mezilehlých míst nebo míst za, za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají/končí v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila.

2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, mohou být mezilehlá místa a/nebo místa za, která nejsou výslovně uvedena v oddílech I a II, obsluhována bez využívání přepravních práv páté svobody.

3. Určené letecké podniky České republiky si pro své služby v kterémkoli období vyberou pouze jedno místo z Dillí nebo Bombaje.

Přesunout nahoru