Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o dočasném použití

Datum vyhlášení 03.05.2000
Uzavření smlouvy 26.06.1990
Platnost od 27.11.1993
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1990 byla v Istanbulu přijata Úmluva o dočasném použití.

Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva o dočasném použití podepsána v Bruselu dne 25. června 1991.

Dne 16. listopadu 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Rady pro celní spolupráci - Světové celní organizace, depozitáři Úmluvy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993 považuje za signatářský stát Úmluvy o dočasném použití ze dne 26. června 1990.

Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci - Světové celní organizace dne 24. listopadu 1999. Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení:

„Česká republika v souladu s ustanovením článku 24 odst. 4 Úmluvy o dočasném použití (Istanbul, 26. června 1990) přijímá všechny její Přílohy (A, B. 1. až B. 9, C, D a E) s následujícími výhradami:

Příloha A o dokladech pro dočasné použití (karnety ATA, karnety CPD) Výhrada podle článku 18 odst. 1: Karnety ATA nebudou přijímány pro poštovní styk.

Příloha B.3. o kontejnerech, paletách, obalech, vzorcích a jiném zboží, dováženém v rámci obchodní operace Výhrada podle článku 7, k článku 5 odst. 1: Za určitých okolností může být požadováno předložení celních dokladů a poskytnutí záruky za kontejnery, palety a obaly.

Příloha B.5. o zboží dováženém pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely Výhrada podle článku 6, k článku 4: Vědecké' zařízení a pedagogický materiál budou předmětem normálních formalit v souvislosti s propuštěním do režimu dočasného použití.

Příloha C o dopravních prostředcích Výhrada podle článku 10, k článku 6: Na dopravní prostředky k obchodnímu nebo soukromému použití může být v určitých případech požadována záruka.“

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst. 1 dne 27. listopadu 1993 a v souladu s ustanovením odstavce 3 téhož článku vstoupily v platnost:

Příloha A dne 27. listopadu 1993

Příloha B.1. dne 29. prosince 1994

Příloha B.2. dne 11. srpna 1995

Příloha B.3. dne 17. dubna 1996

Příloha B.4. dne 18. září 1997

Přílohy B.5. a B.6. dne 7. září 1995

Přílohy B.7. a B.8. dne 18. září 1997

Přílohy B.9. a C dne 17. dubna 1996

Přílohy D a E dne 18. září 1997.

Pro Českou republiku Úmluva a Přílohy vstoupily v platnost na základě jejího článku 26 odst. 2 a 4 dne 24. února 2000.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ÚMLUVA O DOČASNÉM POUŽITÍ

PREAMBULE

Smluvní strany této úmluvy, vypracované pod záštitou Rady pro celní spolupráci,

KONSTATUJÍCE, že současná situace charakterizovaná nárůstem a roztříštěností mezinárodních celních úmluv o dočasném použití není uspokojivá,

BEROUCE V ÚVAHU, že tato situace by se mohla ještě v budoucnu zhoršit, jestliže by se nové případy dočasného použití staly předmětem mezinárodní úpravy,

PŘIHLÍŽEJÍCE k požadavkům zástupců obchodu a jiných zainteresovaných kruhů, které si přejí zavést jednodušší formality při dočasném použití,

BEROUCE V ÚVAHU, že zjednodušení a sladění celních režimů a zvláště přijetí jediného mezinárodního dokumentu, který by spojil všechny existující úmluvy o dočasném použití, může usnadnit uživatelům přístup k platným mezinárodním smlouvám o dočasném použití a může přispět účinným způsobem k rozvoji mezinárodního obchodu a jiných forem mezinárodní výměny,

PŘESVĚDČENY, že mezinárodní dokument navrhující jednotná ustanovení o dočasném použití může přinést podstatné výhody mezinárodním výměnám a zajistit vysoký stupeň zjednodušení a sladění celních režimů, což představuje jeden z hlavních cílů Rady pro celní spolupráci,

ROZHODNUTY usnadnit dočasné použití zjednodušením a sladěním režimů, sledujíce ekonomické, humanitární, kulturní, sociální nebo turistické cíle,

BEROUCE V ÚVAHU, že přijetí jednotných tiskopisů dokladů k dočasnému použití jako mezinárodních celních dokladů s mezinárodní zárukou přispěje k usnadnění režimu dočasného použití, jsou-li celní doklad a záruka požadovány,

DOHODLY SE takto:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

Článek 1

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a) „dočasným použitím“ celní režim, který umožňuje, aby určité zboží (včetně dopravních prostředků) mohlo být dovezeno na celní území s podmíněným osvobozením od platby dovozních cel a daní a bez uplatnění dovozních zákazů a omezení ekonomické povahy; takové zboží (včetně dopravních prostředků) musí být dovezeno za určitým účelem, s úmyslem jeho zpětného vývozu ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu, s výjimkou jeho obvyklého znehodnocení v důsledku jeho použití;

b) „dovozními cly a daněmi“ cla a veškeré jiné daně, poplatky a dávky nebo jiná plnění, která jsou vybírána při dovozu zboží (včetně dopravních prostředků) nebo v souvislosti s ním, s výjimkou dávek a plnění, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb;

c) „zárukou“ to, co zajišťuje, že závazek vůči celní správě bude splněn. Záruka je nazývána „globální“, zajišťuje-li splnění závazků vyplývajících z několika operací;

d) „doklady pro dočasné použití“ mezinárodní celní doklady, které slouží jako celní deklarace, která je vyhotovována k zajištění totožnosti zboží (včetně dopravních prostředků) a obsahuje mezinárodní záruky na krytí dovozních cel a daní;

e) „celní nebo hospodářskou unií “ unie, ustavená nebo založená členy, uvedenými v odstavci 1 článku 24 této úmluvy, majícími oprávnění k přijímání vlastního zákonodárství, které je závazné pro její členy v oblasti, která je upravena touto úmluvou, a k rozhodnutí podepsat, ratifikovat nebo přistoupit k této úmluvě v souladu s vnitřními procedurami;

f) „osobou“ jak fyzická, tak právnická osoba, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného;

g) „Radou“ organizace, založená Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci v Bruselu, dne 15. prosince 1950;

h) „ratifikací“ ratifikace, přijetí nebo schválení.

HLAVA II

Rozsah použití Úmluvy

Článek 2

1. Každá smluvní strana se zavazuje, že za podmínek stanovených touto úmluvou povolí dočasné použití zboží (včetně dopravních prostředků), které je uvedené v přílohách této úmluvy.

2. Bez dotčení ustanovení přílohy E bude dočasné použití povoleno s úplným podmíněným osvobozením od platby dovozních cel a daní a bez uplatňování dovozních zákazů a omezení ekonomické povahy.

Skladba příloh

Článek 3

Každá příloha k této úmluvě se v zásadě skládá:

a) z definic hlavních celních výrazů používaných v této příloze;

b) ze zvláštních ustanovení týkajících se zboží (včetně dopravních prostředků), které je předmětem přílohy.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Doklad a záruka

Článek 4

1. Nestanoví-li příslušná příloha jinak, je každá smluvní strana oprávněna podmínit dočasné použití zboží (včetně dopravních prostředků) předložením celního dokladu a záruky.

2. Jestliže je (podle odstavce 1) požadována záruka, může být osobám, které pravidelně používají režim dočasného použití, povolena globální záruka.

3. Nestanoví-li příslušná příloha jinak, nepřesáhne výše požadované záruky částku dovozních cel a daní, od nichž je zboží (včetně dopravních prostředků) podmíněně osvobozeno.

4. U zboží (včetně dopravních prostředků), které podléhá dovozním zákazům a omezením podle národního zákonodárství, může být vyžádána dodatečná záruka za podmínek stanovených národními právními předpisy.

Doklady pro dočasné použití

Článek 5

Bez dotčení operací dočasného použití, prováděných za podmínek uvedených v příloze E, přijme každá smluvní strana místo svých národních celních dokladů a místo záruky za částky, uvedené v článku 8 přílohy A, doklady pro dočasné použití platné pro její území, vydané a používané v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené příloze pro zboží (včetně dopravních prostředků), dočasně dovezené na základě jiných příloh této úmluvy, které přijala.

Totožnost

Článek 6

Každá smluvní strana může pro dočasné použití zboží (včetně dopravních prostředků) stanovit podmínku, že zboží bude možno po ukončení dočasného použití ztotožnit.

Lhůta pro zpětný vývoz

Článek 7

1. Zboží (včetně dopravních prostředků) propuštěné do dočasného použití bude vyvezeno zpět ve stanovené lhůtě, dostatečné pro dosažení účelu dočasného použití. Taková lhůta je stanovena v každé příloze samostatně.

2. Celní orgány mohou stanovit buď delší lhůtu, než je lhůta uvedená v každé příloze, nebo mohou prodloužit lhůtu původní.

3. Nemůže-li být zboží (včetně dopravních prostředků) propuštěné do dočasného použití vyvezeno zpět v důsledku jeho zabavení z jiných důvodů než podání žaloby soukromými osobami, bude povinnost zpětného vývozu odložena po dobu trvání tohoto zabavení.

Převedení dočasného použití

Článek 8

Každá smluvní strana může na požádání povolit převedení výhod dočasného použití na jinou osobu, jestliže tato osoba:

a) splňuje podmínky stanovené touto úmluvou; a

b) převezme povinnosti osoby, která původně požívala výhod režimu dočasného použití.

Ukončení dočasného použití

Článek 9

Dočasné použití je obvykle ukončeno zpětným vývozem zboží (včetně dopravních prostředků) propuštěného do dočasného použití.

Článek 10

Zboží v dočasném použití (včetně dopravních prostředků) může být vyvezeno zpět v jedné nebo více zásilkách.

Článek 11

Zboží v dočasném použití (včetně dopravních prostředků) může být vyvezeno zpět přes jiný celní úřad než ten, přes který bylo dovezeno.

Jiné možné způsoby ukončení

Článek 12

Dočasné použití může být ukončeno se souhlasem příslušných orgánů umístěním zboží (včetně dopravních prostředků) do svobodných přístavů nebo do svobodných celních pásem, do celního skladu nebo propuštěním do režimu tranzitu za účelem jeho pozdějšího vývozu nebo jiným povoleným způsobem.

Článek 13

Dočasné použití může být ukončeno propuštěním zboží do volného oběhu, je-li to odůvodněno okolnostmi a dovolují-li to národní právní předpisy, pokud je vyhověno podmínkám a formalitám stanoveným pro takový případ.

Článek 14

1. Dočasné použití může být ukončeno, jestliže zboží (včetně dopravních prostředků) bylo vážně poškozeno v důsledku nehody nebo vyšší moci a podle rozhodnutí celních oránu je:

a) podrobeno dovozním clům a daním, kterým podléhá v době, kdy je poškozené předloženo celnímu úřadu za účelem ukončení dočasného použití;

b) přenecháno bezplatně ve prospěch příslušných orgánů státu, na jehož území je dočasně propuštěno, v tomto případě bude osoba požívající výhod dočasného použití osvobozena od placení dovozních cel a daní; nebo

c) zničeno, pod úředním dohledem, na náklady příslušných stran, přičemž zbývající díly a materiál budou v případě jejich propuštění do volného oběhu podrobeny dovozním clům a daním, kterým podléhají v době a za stavu, ve kterém byly předloženy celnímu úřadu po nehodě nebo následkem vyšší moci.

2. Dočasné použití může být rovněž ukončeno, jestliže na žádost příslušné osoby a podle rozhodnutí celních orgánů je se zbožím (včetně dopravních prostředků) naloženo jedním ze způsobů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c).

3. Dočasné použití může být rovněž ukončeno na žádost příslušné osoby, jestliže předloží celním orgánům dostatečný důkaz o zničení nebo úplné ztrátě zboží (včetně dopravních prostředků) následkem nehody nebo vyšší mocí. V tomto případě bude osoba požívající výhod dočasného použití osvobozena od placení dovozních cel a daní.

HLAVA IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Omezení formalit

Článek 15

Každá smluvní strana omezí na minimum celní formality předepsané v souvislosti s poskytnutím úlev podle této úmluvy a zveřejní v době co nejkratší předpisy upravující tyto formality.

Předběžné povolení

Článek 16

1. Jestliže je pro dočasné použití vyžadováno předběžné povolení, bude toto povolení uděleno příslušným celním úřadem, jakmile to bude možné.

2. Jestliže je ve výjimečných případech vyžadováno jiné povolení než povolení celních orgánů, bude uděleno, jakmile to bude možné.

Minimální úlevy

Článek 17

Ustanovení této úmluvy stanoví minimální úlevy a nebrání v uplatňování větších úlev, které smluvní strany poskytují nebo mohou poskytovat v budoucnu jednostranně nebo na základě dvoustranných nebo mnohostranných smluv.

Celní nebo hospodářské unie

Článek 18

1. Území smluvních stran, které tvoří celní nebo hospodářskou unii, mohou být pro účely této úmluvy pokládána za jednotné území.

2. Žádné ustanovení v této úmluvě nebrání smluvním stranám, které tvoří celní nebo hospodářskou unii, aby stanovily zvláštní pravidla pro dočasné použití na území této unie, pokud tato pravidla neomezují poskytování úlev podle této úmluvy.

Zákazy a omezení

Článek 19

Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňování zákazů a omezení vyplývajících z národních právních předpisů, které nemají ekonomickou povahu, z důvodů ochrany veřejné morálky nebo veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany hygieny nebo zdraví, z důvodů veterinárních nebo rostlinolékařských, z důvodů týkajících se ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin nebo zákazů a omezení týkajících se ochrany autorských práv a průmyslového vlastnictví.

Porušení Úmluvy

Článek 20

1. Každé porušení ustanovení této úmluvy vystavuje pachatele na území smluvní strany, na němž k porušení došlo, sankcím stanoveným právními předpisy této smluvní strany.

2. Není-li možné určit území, na kterém došlo k porušení Úmluvy, bude se mít za to, že k němu došlo na území smluvní strany, na němž bylo Zjištěno.

Výměna informací

Článek 21

Smluvní strany si navzájem sdělí, na žádost a v rozsahu povoleném národními právními předpisy, nezbytné informace pro provádění ustanovení této úmluvy.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správní výbor

Článek 22

1. Ustavuje se Správní výbor, jehož úkolem je posuzovat zajištění provádění této úmluvy, přezkoumávat opatření určená k zajištění jednotného výkladu a provádění uvedené Úmluvy, jakož i každé navržené změny. Rozhoduje o zařazení nových příloh do této úmluvy.

2. Členy Správního výboru jsou smluvní strany. Výbor může rozhodnout, že příslušné úřady každého člena, státu nebo celního území, uvedených v článku 24 této úmluvy, které nejsou smluvní stranou nebo zástupci mezinárodních organizací, se mohou, pokud jde o otázky, které je zajímají, zúčastnit zasedání Výboru jako pozorovatelé.

3. Rada poskytne Výboru potřebné služby Sekretariátu.

4. Výbor volí na každém zasedání svého předsedu a místopředsedu.

5. Příslušné úřady smluvních stran sdělují Radě zdůvodněné návrhy na změny této úmluvy, jakož i žádosti o zařazení otázek na pořad jednání Výboru. Rada seznámí s těmito sděleními příslušné úřady smluvních stran a členy, státy nebo celní území uvedené v článku 24 této úmluvy, kteří nejsou smluvními stranami.

6. Rada svolá Výbor v jím stanovené době rovněž na žádost příslušných úřadů nejméně dvou smluvních stran. Rozešle příslušným úřadům smluvních stran a členům, státům nebo celním územím uvedeným v článku 24 této úmluvy, kteří nejsou smluvními stranami, nejméně šest týdnů před zasedáním Výboru, návrh pořadu jeho jednání.

7. Podle rozhodnutí Výboru, přijatého na základě ustanovení odstavce 2 tohoto článku, vyzve Rada příslušné úřady členů, států nebo celních území uvedených v článku 24 této úmluvy, které nejsou smluvními stranami, jakož i zainteresované mezinárodní organizace k vyslání pozorovatelů na zasedání Výboru.

8. Návrhy se předkládají k hlasování. Každá smluvní strana zúčastněná na zasedání má jeden hlas. Jiné návrhy než změny této úmluvy jsou přijímány Výborem většinou hlasů přítomných a hlasujících členů. Změny této úmluvy jsou přijímány dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a hlasujících členů.

9. Při provádění článku 24 odst. 7 této úmluvy mají celní nebo hospodářské unie - smluvní strany Úmluvy v případě hlasování pouze takový počet hlasů, který se rovná počtu hlasů příslušejících jejich členům, kteří jsou smluvními stranami této úmluvy.

10. Před závěrem svého zasedání přijímá Výbor zprávu.

11. Jestliže chybí v tomto článku příslušné ustanovení, uplatní se jednací řád Rady, pokud Výbor nerozhodne jinak.

Řešení sporů

Článek 23

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo provádění této úmluvy se pokud možno vyřeší přímým jednáním mezi nimi.

2. Každý spor, který se nevyřeší přímým jednáním, předloží smluvní strany ve sporu Správnímu výboru, který jej projedná a vydá doporučení k jeho vyřízení.

3. Smluvní strany ve sporu se mohou předem dohodnout, že přijmou doporučení Správního výboru jako závazné.

Podpis, ratifikace a přístup

Článek 24

1. Každý člen Rady a každý člen Organizace spojených národů nebo jejích odborných organizací se může stát smluvní stranou této úmluvy:

a) podepsáním bez výhrady ratifikace;

b) uložením ratifikační listiny poté, kdy Úmluvu podepsal s výhradou ratifikace, nebo

c) přístupem.

2. Tato úmluva je otevřena k podpisu členy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku buď na zasedáních Rady, v jejichž průběhu byla schválena, nebo dále v sídle Rady v Bruselu do 30. června 1991. Po tomto datu jim bude otevřena k přístupu.

3. Každý stát nebo vláda každého samostatného celního území, navržená smluvní stranou oficiálně pověřenou vedením jejích diplomatických styků, která však je samostatná ve svých obchodních stycích a která není členem organizací uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jimž je depozitářem na žádost Správního výboru zasláno pozvání, se může stát smluvní stranou této úmluvy, přistoupí-li k ní poté, kdy tato vstoupí v platnost.

4. Každý člen, stát nebo celní území, uvedené v odstavci 1 nebo 3 tohoto článku, určí při podpisu bez výhrady ratifikace nebo při ratifikaci této úmluvy nebo při přístupu k ní přílohy, které přijímá, přičemž je nezbytné, aby přijal přílohu A a nejméně jednu další přílohu. Později může oznámit depozitáři, že přijímá jednu nebo více dalších příloh.

5. Smluvní strany, které přijímají každou novou přílohu, o jejímž zařazení do této úmluvy Správní výbor rozhodne, to oznámí depozitáři v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

6. Smluvní strany oznámí depozitáři podmínky provádění Úmluvy nebo informace vyžadované podle článku 8 a článku 24 odst. 7 této úmluvy, článku 2 odst. 2 a 3 přílohy A a článku 4 přílohy E. Smluvní strany oznámí rovněž jakoukoli změnu při provádění těchto ustanovení.

7. Každá celní nebo hospodářská unie se může v souladu s ustanoveními odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku stát smluvní stranou této úmluvy. Takováto celní nebo hospodářská unie informuje depozitáře o svých pravomocích ve vztahu k obsahu této úmluvy. Tato celní nebo hospodářská unie vykonává, pokud jde o otázky patřící do její pravomoci, svým vlastním jménem všechna práva a přebírá odpovědnost, kterou tato úmluva ukládá jejím členům, kteří jsou smluvními stranami této úmluvy. V takovém případě její členové nejsou oprávněni vykonávat samostatně svá práva, včetně hlasovacího práva.

Depozitář

Článek 25

1. Tato úmluva, všechny podpisy s výhradou nebo bez výhrady ratifikace a všechny ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře.

2. Depozitář:

a) obdrží původní texty této úmluvy a zajišťuje jejich úschovu;

b) vyhotoví ověřené kopie původních textů této úmluvy a zašle je členům a celním nebo hospodářským uniím zmíněným v článku 24 odst. 1 a 7 této úmluvy;

c) obdrží všechny podpisy bez výhrady ratifikace nebo s výhradou ratifikace, ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k této úmluvě, obdrží a uschovává všechny listiny, notifikace a sdělení týkající se této úmluvy;

d) prověří, zda podpis, listina, notifikace nebo sdělení, týkající se této úmluvy, jsou vyhotoveny ve vhodné a náležité formě a případně upozorní příslušnou smluvní stranu;

e) oznámí smluvním stranám této úmluvy, ostatním signatářům, členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této úmluvy, a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů:

- podpisy, ratifikace, přístupy a přijetí příloh uvedených v článku 24 této úmluvy;

- nové přílohy, o jejichž včlenění do Úmluvy rozhodne Správní výbor;

- datum, kdy tato úmluva a každá z jejích příloh vstoupí v platnost podle článku 26;

- došlé notifikace podle článků 24, 29, 30 a 32 této úmluvy;

- došlé výpovědi podle článku 31 této úmluvy;

- změny považované za přijaté podle článku 32 této úmluvy, jakož i datum, k němuž vstupují v platnost.

3. Jestliže se zjistí nesoulad mezi smluvní stranou a depozitářem, pokud jde o výkon jeho funkcí, depozitář nebo tato smluvní strana upozorní na tuto otázku ostatní smluvní strany a signatáře, kteří podepsali tuto úmluvu, nebo Radu.

Vstup v platnost

Článek 26

1. Tato úmluva vstoupí v platnost tři měsíce poté, kdy ji pět z členů nebo celních nebo hospodářských unií, uvedených v odstavcích 1 a 7 článku 24, podepíše bez výhrady ratifikace nebo uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu.

2. Pro každou smluvní stranu, která podepíše tuto úmluvu bez výhrady ratifikace, ratifikuje ji nebo k ní přistoupí poté, kdy ji pět členů nebo celních nebo hospodářských unií podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato úmluva v platnost tři měsíce poté, kdy ji zmíněná smluvní strana podepsala bez výhrady ratifikace nebo uložila svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu.

3. Každá příloha k této úmluvě vstoupí v platnost tři měsíce poté, kdy ji přijalo pět členů nebo celních nebo hospodářských unií.

4. Pro každou smluvní stranu, která přijme některou přílohu poté, kdy ji přijalo pět členů nebo celních nebo hospodářských unií, vstoupí tato příloha v platnost tři měsíce poté, kdy tato smluvní strana oznámila, že ji přijímá. Žádná příloha však nevstoupí pro určitou smluvní stranu v platnost dříve, než pro tuto smluvní stranu vstoupí v platnost sama Úmluva.

Ustanovení o zrušení

Článek 27

Vstoupí-li v platnost příloha k této úmluvě obsahující ustanovení o zrušení, zruší a nahradí tato příloha úmluvy nebo ustanovení úmluv, které jsou předmětem ustanovení o zrušení ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami těchto úmluv.

Úmluva a přílohy

Článek 28

1. Pro účely provádění této úmluvy tvoří přílohy, jimiž je smluvní strana vázána, nedílnou součást Úmluvy; ve vztahu k této smluvní straně se každý odkaz na Úmluvu vztahuje rovněž na tyto přílohy.

2. Pro účely hlasování ve Správním výboru je každá příloha považována za samostatnou úmluvu.

Výhrady

Článek 29

1. U každé smluvní strany, která přijme některou přílohu, se má za to, že přijala veškerá ustanovení v ní obsažená, pokud při přijetí přílohy nebo později neoznámí depozitáři ustanovení, k nimž uplatňuje výhrady, pokud takovou možnost daná příloha stanoví, s uvedením rozdílů mezi ustanoveními jejích národních právních předpisů a příslušnými ustanoveními.

2. Každá smluvní strana přezkoumá nejméně každých pět let ustanovení, vůči kterým uplatnila výhrady, srovná je s ustanoveními svých národních předpisů a oznámí depozitáři výsledky tohoto zkoumání.

3. Každá smluvní strana, která uplatnila výhrady, je může kdykoli zcela nebo zčásti odvolat oznámením depozitáři s uvedením data, ke kterému výhrady odvolává.

Uzemní rozšíření

Článek 30

1. Každá smluvní strana může při podpisu bez výhrady ratifikace, při ratifikaci nebo přístupu anebo později oznámit depozitáři, že se tato úmluva vztahuje na veškerá nebo některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá. Toto oznámení nabude účinnosti tři měsíce ode dne, kdy je depozitář obdrží. Úmluva se však nemůže provádět na územích uvedených v oznámení dříve, než vstoupí v platnost pro dotyčnou smluvní stranu.

2. Každá smluvní strana, která podle odstavce 1 tohoto článku oznámila, že se tato úmluva vztahuje na některé území, za jehož mezinárodní vztahy odpovídá, může za podmínek uvedených v článku 31 této úmluvy oznámit depozitáři, že se Úmluva nebude nadále na tomto území provádět.

Výpověď

Článek 31

1. Tato úmluva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji však může vypovědět kdykoli poté, kdy vstoupí v platnost podle článku 26 této úmluvy.

2. Výpověď se oznamuje písemně, jejím uložením u depozitáře.

3. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců poté, kdy depozitář obdrží listinu o výpovědi.

4. Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku se rovněž vztahují na přílohy k této úmluvě, přičemž každá smluvní strana může kdykoli po dni jejich vstupu v platnost podle článku 26 odvolat přijetí jedné nebo více příloh. Smluvní strana, která odvolá přijetí všech příloh, se považuje za stranu, která vypověděla Úmluvu. Smluvní strana, která odvolá přijetí přílohy A, i když nadále přijímá ostatní přílohy, se rovněž považuje za stranu, která vypověděla Úmluvu.

Změny

Článek 32

1. Správní výbor, který se schází za podmínek stanovených v článku 22 této úmluvy, může doporučovat změny této úmluvy a jejích příloh.

2. Znění každé takto doporučené změny oznámí depozitář smluvním stranám této úmluvy, ostatním státům, které podepsaly Úmluvu, a členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této úmluvy.

3. Každá doporučená změna oznámená podle předcházejícího odstavce vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany za šest měsíců po uplynutí období dvanácti měsíců následujícího po datu oznámení navržené změny, jestliže nebyla některou smluvní stranou oznámena depozitáři během tohoto období žádná námitka vůči navržené změně.

4. Jestliže byla depozitáři oznámena některou smluvní stranou před uplynutím období dvanácti měsíců, uvedeného v odstavci 3 tohoto článku, nějaká námitka vůči doporučené změně, má se za to, že změna nebyla přijata a nevstoupila v platnost.

5. Pro účely sdělení námitek se každá příloha považuje za samostatnou úmluvu.

Přijetí změn

Článek 33

1. U každé smluvní strany, která ratifikuje tuto úmluvu nebo k ní přistoupí, se má za to, že přijala změny, které vstoupily v platnost ke dni uložení její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. U každé smluvní strany, která přijme některou přílohu, pokud neuplatní výhrady podle článku 29 této úmluvy, se má za to, že přijala změny této přílohy, které vstoupily v platnost ke dni, kdy oznamuje její přijetí depozitáři.

Registrace a autentické texty

Článek 34

V souladu s článkem 102 Charty Spojených národů bude tato úmluva na žádost depozitáře zaregistrována u Sekretariátu Organizace spojených národů.


Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Istanbulu dne dvacátého šestého června jeden tisíc devět set devadesát v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Depozitář zhotoví a rozešle ověřené překlady této úmluvy v jazyce arabském, čínském, španělském a ruském.


Příloha A

PŘÍLOHA O DOKLADECH PRO DOČASNÉ POUŽITÍ (KARNETY ATA, KARNETY CPD)

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „dokladem pro dočasné použití“ mezinárodní celní doklad platný jako celní prohlášení umožňující zajistit totožnost zboží (včetně dopravních prostředků), který je současně platnou mezinárodní zárukou na zajištění dovozních cel a daní,

b) „karnetem ATA“ doklad pro dočasné použití, používaný pro dočasné použití zboží s výjimkou dopravních prostředků,

c) „karnetem CPD“ doklad pro dočasné použití, používaný pro dočasné použití dopravních prostředků,

d) „záručním řetězcem“ systém záruk zajišťovaný mezinárodní organizací, ke které jsou přidružena záruční sdružení,

e) „mezinárodní organizací“ organizace, ke které jsou přidružena národní sdružení schválená pro vydávání dokladů pro dočasné použití a ručení za ně,

f) „záručním sdružením“ sdružení schválené celními orgány smluvní strany pro ručení za částky uvedené v článku 8 této přílohy na území této smluvní strany a přidružené k jednomu záručnímu řetězci,

g) „vydávajícím sdružením“ sdružení schválené celními orgány k vydávání dokladů pro dočasné použití a přidružené přímo nebo nepřímo k záručnímu řetězci,

h) „příslušným vydávajícím sdružením“ vydávající sdružení zřízené v jiné smluvní straně a přidružené k témuž záručnímu řetězci,

i) „celním tranzitem“ celní režim, ve kterém je přepravováno zboží pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k druhému.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

1. Každá smluvní strana přijme doklady pro dočasné použití platné pro její území, vydané a používané za podmínek stanovených v této příloze na zboží (včetně dopravních prostředků), na operace dočasného použití podle jiných příloh k této úmluvě, které přijala, a to namísto svých národních celních dokladů a jako záruku za částky uvedené v článku 8 této přílohy a za podmínek uvedených v článku 5 této úmluvy.

2. Každá smluvní strana může rovněž přijmout doklady pro dočasné použití vydané a používané za stejných podmínek pro operace dočasného použití podle svých národních právních předpisů.

3. Každá smluvní strana může přijmout pro celní tranzit doklady pro dočasné použití vydané a používané za stejných podmínek.

4. Zboží (včetně dopravních prostředků) určené ke zpracování nebo opravě nemůže být dovezeno na doklady pro dočasné použití.

Článek 3

1. Doklady pro dočasné použití budou odpovídat vzorům uvedeným v dodatcích k této příloze; karnet ATA je uveden v dodatku I, karnet CPD v dodatku II.

2. Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

HLAVA III

Záruka a vydávání dokladů pro dočasné použití

Článek 4

1. Každá smluvní strana může za podmínek a záruk, které stanoví, schválit záruční sdružení, aby vydávala doklady pro dočasné použití buď přímo, nebo prostřednictvím vydávajících sdružení a ručila za ně.

2. Záruční sdružení nemůže žádná smluvní strana schválit tehdy, jestliže se jeho záruka nevztahuje na závazky vzniklé v této smluvní straně v souvislosti s operacemi krytými doklady pro dočasné použití, které byly vydané příslušnými vydávajícími sdruženími.

Článek 5

1. Vydávající sdružení nemohou vydávat doklady pro dočasné použití s dobou platnosti přesahující jeden rok ode dne jejich vydání.

2. Veškeré změny údajů zapsaných v dokladech pro dočasné použití vydávajícím sdružením musí být schváleny tímto sdružením nebo záručním sdružením. Jakmile doklady přijaly celní orgány území dočasného použití, nemůže v nich být bez jejich souhlasu provedena žádná změna s výjimkou jejich souhlasu.

3. Po vystavení karnetu ATA nemůže být dopsáno do seznamu zboží uvedeného na rubu obalového listu karnetu nebo na k němu přiložených dodatkových listech (souhrnný seznam) žádné další zboží.

Článek 6

V dokladech pro dočasné použití musí být uvedeno:

- jméno vydávajícího sdružení,

- jméno mezinárodního záručního řetězce,

- země nebo celní území, v nichž doklad platí, a

- jména záručních sdružení těchto zemí nebo celních území.

Článek 7

Lhůta stanovená pro zpětný vývoz zboží (včetně dopravních prostředků) dovezeného na doklady pro dočasné použití nesmí v žádném případě překročit dobu platnosti těchto dokladů.

HLAVA IV

Záruka

Článek 8

1. Každé záruční sdružení ručí celním orgánům smluvní strany, na jejímž území má své sídlo, za úhradu dovozních cel a daní a jiných vymahatelných částek s výjimkou částek uvedených v odstavci 4 článku 4 této úmluvy, splatných v případě, že nejsou dodrženy podmínky dočasného použití nebo celního tranzitu zboží (včetně dopravních prostředků), dovezeného na toto území na základě dokladu na dočasné použití vydaného příslušným vydávajícím sdružením. Je odpovědné společně a nerozdílně s osobami, které dluží uvedené částky, za jejich zaplacení.

2.

Karnet ATA

Záruční sdružení není povinno hradit částky, které přesahují o 10 % dovozní clo a daně.

Karnet CPD

Záruční sdružení není povinno hradit částky, které přesahují dovozní clo a daně, případně zvýšené o úroky z prodlení.

3. Jakmile celní orgány na území dočasného použití uvolnily bez výhrady doklady pro dočasné použití na určité zboží (včetně dopravních prostředků), nemohou již požadovat od záručního sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vztahujících se na toto zboží (včetně dopravních prostředků). Vůči záručnímu sdružení však může být ještě vznesen požadavek, jestliže bylo později zjištěno, že uvolnění dokumentů bylo získáno neoprávněně nebo podvodem anebo že podmínky dočasného použití nebo celního tranzitu byly porušeny.

4.

Karnet ATA

Celní orgány nemohou v žádném případě vymáhat od záručního sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jestliže reklamace nebyla u tohoto sdružení uplatněna ve lhůtě jednoho roku ode dne ukončení platnosti karnetu ATA.

Karnet CPD

Celní orgány nemohou v žádném případě vymáhat na záručním sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jestliže záručnímu sdružení nebylo oznámeno ve lhůtě jednoho roku ode dne skončení platnosti karnetu neuvolnění karnetu CPD. Celní orgány poskytnou záručnímu sdružení informace o vyměřené výši dovozních cel a daní ve lhůtě jednoho roku ode dne oznámení o neuvolnění. Odpovědnost záručního sdružení za tyto částky zamkne, jestliže tyto informace nebyly poskytnuty ve lhůtě tohoto jednoho roku.

HLAVA V

Zákonná úprava dokladů pro dočasné použití

Článek 9

1. Karnet ATA

a) Záruční sdružení mají lhůtu šest měsíců od dne, od kterého celní orgány požadují zaplacení částek uvedených v odstavci 1 článku 8 této přílohy, na poskytnutí důkazu o zpětném vývozu za podmínek stanovených touto přílohou nebo o jiném řádném uvolnění karnetu ATA.

b) Jestliže tento důkaz není poskytnut ve stanovené lhůtě, záruční sdružení tyto částky bezodkladně uloží nebo prozatímně uhradí. Toto uložení nebo uhrazení se stane konečným po uplynutí tří měsíců od data uložení nebo úhrady. Během tohoto období může ještě záruční sdružení poskytnout důkazy, uvedené pod písmenem a) tohoto odstavce, za účelem vrácení uložených nebo uhrazených částek.

c) Pro smluvní strany, jejichž zákony a právní předpisy neumožňují uložení nebo prozatímní úhradu dovozních cel a daní, budou úhrady provedené za podmínek uvedených pod písmenem b) tohoto odstavce pokládány za konečné, ale budou vráceny, jakmile důkazy uvedené pod písmenem a) tohoto článku budou poskytnuty ve lhůtě tří měsíců od data úhrady.

2. Karnet CPD

a) Záruční sdružení mají lhůtu jednoho roku ode dne oznámení o neuvolnění karnetu CPD na poskytnutí důkazu o zpětném vývozu dopravních prostředků za podmínek uvedených v této příloze nebo o jiném řádném uvolnění karnetu CPD. Tato lhůta však začíná běžet ode dne skončení platnosti karnetu CPD. Jestliže celní orgány nepřijmou předložený důkaz, musí o tom vyrozumět záruční sdružení ve lhůtě kratší jednoho roku.

b) Jestliže tento důkaz nebyl předložen ve stanovených lhůtách, záruční sdružení uloží nebo prozatímně uhradí nejdéle do tří měsíců dovozní cla a daně. Toto uložení nebo prozatímní uhrazení se stane konečným po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne uložení nebo prozatímního uhrazení. Záruční sdružení však může ještě v průběhu poslední uvedené lhůty předložit důkazy uvedené pod písmenem a) tohoto odstavce, aby mohlo dosáhnout vrácení uložených nebo uhrazených částek.

c) Pro smluvní strany, jejichž zákony a předpisy neumožňují uložení nebo prozatímní úhradu dovozních cel a poplatků, budou úhrady provedené za podmínek uvedených pod písmenem b) tohoto odstavce pokládány za konečné, ale budou vráceny, jakmile důkazy uvedené pod písmenem a) tohoto odstavce budou poskytnuty ve lhůtě jednoho roku od data úhrady.

Článek 10

1. Důkazem o zpětném vývozu zboží (včetně dopravních prostředků) dovezeného na doklad pro dočasné použití je správně vyplněný útržkový list o zpětném vývozu tohoto dokladu s razítkem celních orgánů území dočasného použití.

2. Nebylo-li potvrzeno, že došlo ke zpětnému vývozu v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, celní orgány území dočasného použití mohou jako důkaz o zpětném vývozu přijmout, a to dokonce i po ukončení platnosti dokladu pro dočasné použití:

a) údaje uvedené celními orgány jiné smluvní strany v dokladech pro dočasné použití při dovozu nebo zpětném dovozu nebo potvrzení zmíněných orgánů vyhotovené na základě údajů uvedených na útržkovém listu vytrženém z dokladu při dovozu nebo zpětném dovozu na jejich území za podmínky, že tyto údaje se vztahují k dovozu nebo zpětnému dovozu, o němž může být prokázáno, že se uskutečnil po zpětném vývozu, který má být prokázán,

b) každý jiný důkaz prokazující, že se zboží (včetně dopravních prostředků) nachází mimo toto území.

3. V případě, kdy celní orgány smluvní strany upouštějí od požadavku zpětného vývozu určitého zboží (včetně dopravních prostředků) propuštěného na jejich území na doklad pro dočasné použití, je záruční sdružení zbaveno svých závazků pouze v případě, že tyto orgány potvrdily přímo v dokladu, že toto zboží (včetně dopravních prostředků) bylo řádně celně projednáno.

Článek 11

V případech zmíněných v odstavci 2 článku 10 této přílohy si celní orgány vyhrazují právo vybrat poplatek za celní řízení.

HLAVA VI

Různá ustanovení

Článek 12

Potvrzování dokladů pro dočasné použití, používaných za podmínek uvedených v této příloze, nepodléhá placení poplatků celním orgánům, jestliže je prováděno na celních úřadech a v normálních úředních hodinách.

Článek 13

V případě zničení, ztráty nebo krádeže dokladu pro dočasné použití vztahujícího se na zboží (včetně dopravních prostředků), které se nachází na území jedné ze smluvních stran, celní orgány této smluvní strany přijmou na žádost vydávajícího sdružení a s výhradou podmínek, které tyto orgány stanoví, náhradní doklad, jehož platnost skončí stejným dnem, jako platnost nahrazeného dokladu.

Článek 14

1. Jestliže se předpokládá, že operace dočasného použití přesáhne lhůtu platnosti dokladu pro dočasné použití, neboť držitel dokladu nemůže v této lhůtě zpětně vyvézt zboží (včetně dopravních prostředků), vydávající sdružení tohoto dokladu může vydat náhradní doklad. Tento doklad bude předložen ke kontrole celním orgánům příslušných smluvních stran. Při přijetí náhradního dokladu příslušné celní orgány uvolní původní doklad.

2. Platnost karnetů CPD může být prodloužena pouze jednou na dobu nepřesahující jeden rok. Po této lhůtě musí být vystaven nový karnet, který nahradí karnet původní a který musí být přijat celními orgány.

Článek 15

Jakmile je použit odstavec 3 článku 7 této úmluvy, celní orgány oznámí co nejdříve záručnímu sdružení zabavení zboží (včetně dopravních prostředků) uvedeného v dokladu pro dočasné použití, za které toto sdružení ručí, provedená jimi nebo na jejich žádost a zpraví je o opatřeních, která hodlají učinit.

Článek 16

V případě podvodu, přestupku nebo zneužití mají smluvní strany právo bez ohledu na ustanovení této přílohy zahájit stíhání proti osobám užívajícím doklad pro dočasné použití k zajištění dovozních cel a daní a jiných vymahatelných částek, jakož i k uložení pokut, kterým by tyto osoby podléhaly. V takovém případě sdružení poskytnou celním orgánům svou pomoc.

Článek 17

Doklady pro dočasné použití nebo jejich části, které byly vydány nebo které mají být vydány zemí dovozu těchto dokladů a které jsou zasílány vydávajícím sdružením záručními sdruženími mezinárodních organizací nebo celními orgány jedné smluvní strany, jsou osvobozeny od dovozních cel a daní a nepodléhají žádným dovozním zákazům a omezením. Obdobné úlevy se poskytují rovněž při vývozu.

Článek 18

1. Každá smluvní strana může uplatnit výhradu za podmínek uvedených v článku 29 této úmluvy, pokud jde o přijímání karnetů ATA pro poštovní styk.

2. Žádná jiná výhrada k této příloze není dovolena.

Článek 19

1. V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami zmíněné úmluvy, Celní úmluvu o karnetu ATA pro dovozní celní záznam zboží podepsanou v Bruselu dne 6. prosince 1961.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku budou karnety ATA, které byly vydány v průběhu provádění Celní úmluvy o karnetu ATA pro dovozní celní záznam zboží, 1961, před vstupem této přílohy v platnost, přijímány až do ukončení operací, pro které byly vydány.

Dodatek I k příloze A

VZOR KARNETU ATA

Karnet ATA se tiskne anglicky nebo francouzsky a v případě potřeby v dalším jazyce.

Rozměry karnetu ATA jsou 396 × 210 mm a útržkových listů 297 × 210 mm.

VZOR KARNETU ATA

NÁVOD K POUŽITÍ KARNETU A.T.A.

1. Veškeré zboží, na něž se karnet vztahuje, musí být uvedeno ve sloupcích 1 až 6 souhrnného seznamu. Nestačí-li místo na rubu obalového listu, je nutno použít dodatkové listy podle předepsaného vzoru.

2. Souhrnný seznam se uzavře uvedením součtu sloupců 3 a 5, vyjádřeným čísly a slovy. Má-li souhrnný seznam více stránek, musí být počet dodatkových listů uveden čísly a slovy na rubu obalového listu dole. Totéž platí pro seznamy na útržkových listech.

3. Každá položka zboží musí být opatřena pořadovým číslem, které je nutno uvést ve sloupci 1. Zboží složené z jednotlivých částí (včetně náhradních součástek a příslušenství) může být označeno jediným pořadovým číslem. V tomto případě je nutno uvést ve sloupci 2 druh, hodnotu, a je-li třeba, hmotnost každé části, kdežto ve sloupcích 4 a 5 se uvádí pouze celková hmotnost a celková hodnota.

4. Při vyplňování seznamů na útržkových listech je nutno používat týchž pořadových čísel jako v souhrnném seznamu.

5. K usnadnění celní kontroly se doporučuje vyznačit čitelně na každém zboží (včetně jednotlivých částí) příslušné pořadové číslo.

6. Položky zboží odpovídající témuž popisu mohou být uvedeny hromadně za podmínky, že každý kus bude opatřen vlastním pořadovým číslem. Nemá-li hromadné zboží stejnou hodnotu nebo hmotnost, je nutné uvést ve sloupci 2 jeho jednotlivou hodnotu, a je-li to třeba, i jeho jednotlivou hmotnost.

7. U zboží určeného na výstavu se dovozci doporučuje, aby ve vlastním zájmu uvedl pod písmenem C) vstupního útržkového listu název výstavy a místo, kde se výstava koná, jakož i jméno a adresu pořadatele výstavy.

8. Karnet musí být vyplněn čitelně a nesmazatelným písmem.

9. V zemi odeslání musí být veškeré zboží, na které se karnet vztahuje, předloženo celním orgánům současně s karnetem ke kontrole a vzetí do evidence s výjimkou případů, kdy tato kontrola není předepsána celními předpisy tohoto státu.

10. Je-li karnet vyplněn v jiném jazyce než v jazyce země/celního území dovozu, mohou celní orgány požadovat překlad.

11. Držitel vrátí vydávajícímu sdružení prošlé karnety a karnety, které již nepotřebuje.

12. Všechny číselné údaje je nutno uvádět arabskými číslicemi.

13. Podle normy ISO 8601 musí být data vyplňována v tomto pořadí: rok/měsíc/den.

14. Jestliže se při tranzitní operaci používají modré listy, držitel je povinen předložit karnet celnímu úřadu, u kterého začíná tranzit, a následně ve lhůtě stanovené pro tuto operaci celnímu úřadu označenému jako celní úřad určení. Celní úřad potvrdí předepsaným způsobem kmenové a útržkové listy.

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA
BICC MEZINÁRODNÍ BYRO OBCHODNÍCH KOMOR

Dodatek II k příloze A

VZOR KARNETU CPD

Všechny tištěné údaje karnetu CPD jsou uvedeny anglicky nebo francouzsky.

Rozměry karnetu CPD jsou 21 × 29,7 cm.

Vydávající sdružení uvede na každý list karnetu svůj název a začáteční písmena příslušného záručního řetězce.

VZOR KARNETU CPD

Tento karnet může být používán v zemi/celním území za ručení schválených sdružení

(Seznam zemí/celních území a schválených sdružení)

PŘÍLOHA B.1.

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ URČENÉM K VYSTAVENÍ NEBO POUŽITÍ NA VÝSTAVĚ, VELETRHU, KONGRESU NEBO PODOBNÉ AKCI

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se pod pojmem „akce“ rozumí:

1. obchodní, průmyslová, zemědělská a řemeslnická výstava, veletrh, salon a podobná přehlídka nebo výstava;

2. výstava nebo setkání pořádané zejména pro dobročinné účely;

3. výstava nebo setkání pořádané zejména pro účely vědecké, technické, řemeslnické, umělecké, výchovné nebo kulturní, sportovní, náboženské nebo bohoslužebné, pro podporu turistiky a porozumění mezi národy;

4. setkání představitelů mezinárodních organizací nebo mezinárodních seskupení;

5. slavnosti a oficiální nebo vzpomínková setkání;

s výjimkou výstav organizovaných pro soukromé účely v obchodech nebo obchodních prostorách s cílem prodeje zahraničního zboží.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

1. V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití povoleno následujícímu zboží:

a) zboží, určené k vystavení nebo k předvedení na akci včetně materiálů uvedených v přílohách k Dohodě o dovozu předmětů výchovné, vědecké nebo kulturní povahy (UNESCO), podepsané v New Yorku dne 22. listopadu 1950, a k Protokolu k ní, podepsaném v Nairobi dne 26. listopadu 1976;

b) zboží určené k použití v souvislosti s vystavením zahraničních výrobků na akci, včetně:

i) zboží nezbytného pro předvedení zahraničních vystavovaných strojů nebo přístrojů,

ii) stavebního a dekoračního materiálu včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,

iii) propagačního a předváděcího materiálu určeného k propagování zahraničního vystaveného zboží, např. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož i přístroje nezbytné k jejich použití;

c) zařízení, včetně zařízení pro tlumočení, přístrojů pro záznam zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovné, vědecké a kulturní povahy, určené k použití na mezinárodních jednáních, konferencích a kongresech.

2. Aby bylo možno využívat výhod uvedených v této příloze:

a) počet nebo množství každého dovezeného zboží musí být úměrné účelu jeho dovozu;

b) celní orgány území dočasného použití musí být přesvědčeny, že podmínky stanovené touto úmluvou budou splněny.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Zboží v dočasném použití, pokud se na něj vztahují výhody podle této úmluvy a jestliže to neumožňují národní právní předpisy země dočasného použití, nemůže být

a) zapůjčeno, pronajato nebo použito za úplatu; nebo

b) odvezeno z místa akce.

Článek 4

1. Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného k vystavení nebo použití na výstavě, veletrhu, kongresu nebo na podobné akci je nejméně šest měsíců od data dočasného použití.

2. Celní orgány povolí účastníkům, bez dotčení ustanovení odstavce 1 tohoto článku, aby toto zboží, které má být vystaveno nebo použito na následující akci, zůstalo na území dočasného použití, budou-li splněny podmínky, které stanoví zákony a předpisy tohoto území, a bude-li zboží zpětně vyvezeno ve lhůtě jednoho roku od data dočasného použití.

Článek 5

1. Za podmínek článku 13 této úmluvy bude propuštěno do volného oběhu a osvobozeno od dovozních cel a daní a od dovozních zákazů a omezení následující zboží:

a) malé vzorky představující zahraniční zboží vystavené na akci, včetně vzorků potravin a nápojů, které byly dovezeny jako takové nebo vyrobeny na akci z dovezených větších materiálů, jestliže:

i) se jedná o zahraniční výrobky dodané zdarma, které slouží výlučně k bezplatnému rozdávání návštěvníkům akce k použití a spotřebě osobami, kterým jsou rozdávány,

ii) lze tyto výrobky označit za propagační vzorky představující jednotlivě nepatrnou hodnotu,

iii) nejsou použitelné pro obchodní účely a jsou případně baleny v podstatně menším množství, než je nejmenší maloobchodní balení v prodeji,

iv) vzorky potravin a nápojů, které nejsou rozdávány v balení uvedeném v bodě iii), jsou spotřebovány na akci a

v) celková hodnota a množství vzorků budou podle názoru celních orgánů území dočasného použití úměrné povaze akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na akci;

b) zboží dovezené pouze k předvedení nebo pro předvedení zahraničních strojů a přístrojů vystavených na akci, které je spotřebováno nebo zničeno v průběhu předvádění, jestliže celková hodnota a množství takového zboží jsou dle posouzení celních orgánů území dočasného použití úměrné povaze akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na akci;

c) výrobky nízké hodnoty znehodnocené použitím pro výstavbu, vybavení a výzdobu dočasných stánků zahraničního vystavovatele na akci (nákresy, nátěry, tapety apod.);

d) tiskoviny, katalogy, prospekty, ceníky, reklamní plakáty, kalendáře (ilustrované nebo neilustrované) a nezarámované fotografie, které jsou prokazatelně propagačním materiálem pro zahraniční zboží, jestliže:

i) jsou ze zahraničí dodány zdarma a jsou rozdávány zdarma pouze návštěvníkům v místě pořádání akce,

ii) celková hodnota a množství takového zboží jsou dle posouzení celních orgánů území dočasného použití úměrné povaze akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na akci;

e) spisy, záznamy, tiskopisy a jiné doklady určené k použití jako takové v průběhu nebo při příležitosti mezinárodních zasedání, konferencí nebo kongresů.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebudou uplatňována na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a na pohonné látky.

Článek 6

1. Celní kontrola a řízení při dovozu a zpětném vývozu zboží, které má být nebo bylo vystaveno nebo použito na akci, bude, pokud je to vhodné a možné, provedena v místě akce.

2. Každá smluvní strana se vynasnaží v případech, kdy to bude považovat za účelné, se zřetelem k významu a rozsahu akce, otevřít po nezbytnou dobu celní úřad v místě akce konané na jejím území.

Článek 7

Výrobky získané příležitostně během akce z dočasně dovezeného zboží jako výsledek předvádění vystavovaných strojů a přístrojů podléhají ustanovením této úmluvy.

Článek 8

Každá smluvní strana může v souladu s článkem 29 této úmluvy uplatnit výhradu k ustanovení článku 5 odst. 1 písm. a) této přílohy.

Článek 9

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou jejími smluvními stranami, Celní úmluvu o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných příležitostech, podepsanou v Bruselu dne 8. června 1961.

PŘÍLOHA B.2.

PŘÍLOHA O ZAŘÍZENÍ K VÝKONU POVOLÁNÍ

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se „zařízením k výkonu povolání“ rozumí:

1. zařízení pro tisk, rozhlas a televizi, které je nezbytné pro zástupce tisku, rozhlasu nebo televize, kteří přijíždějí na území jiné země, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání stanovených pořadů. Informativní seznam je uveden v dodatku I k této příloze;

2. kinematografické zařízení nezbytné pro osobu přijíždějící na území jiné země natočit jeden nebo více přesně stanovených filmů. Informativní seznam je uveden v dodatku II k této příloze;

3. veškeré jiné zařízení nezbytné pro výkon povolání, živnosti nebo zaměstnání osoby přijíždějící na území jiné země, aby zde vykonala stanovené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží, nebo - s výjimkou ručního nářadí - pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných prací. Informativní seznam takového zařízení je uveden v dodatku III k této příloze;

4. pomocné přístroje pro zařízení uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku a příslušenství k nim.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití povoleno následujícímu zboží:

a) zařízení k výkonu povolání;

b) náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání dočasně používaného podle odstavce a) tohoto článku.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

1. Aby mohly být uplatněny výhody uvedené v této příloze musí zařízení k výkonu povolání:

a) být ve vlastnictví osoby se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití;

b) být dovezeno osobou se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití;

c) být používáno výlučně osobou přijíždějící na území dočasného použití nebo pod jejím přímým dohledem.

2. Odstavec 1c) tohoto článku se nevztahuje na zařízení dovezené pro výrobu filmu, televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je osoba se sídlem na území dočasného použití, která je schválena příslušnými orgány tohoto území podle mezivládní dohody o koprodukci.

3. Zařízení kinematografické, tiskové, rozhlasové a televizní nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je osoba se sídlem na území dočasného použití, s tím, že tato podmínka neplatí v případě společných rozhlasových nebo televizních programů.

Článek 4

1. Dočasné použití zařízení pro výrobu a pořizování rozhlasových a televizních reportáží na vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení dovezené veřejnými nebo soukromými společnostmi schválenými za tím účelem celními orgány území dočasného použití bude dovoleno bez vyžadování celních dokladů a záruk.

2. Celní orgány mohou požadovat předložení seznamu nebo podrobného inventáře zařízení uvedeného v odstavci 1 spolu s písemným závazkem zpětného vývozu.

Článek 5

Lhůta pro zpětný vývoz zařízení pro výkon povolání je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití. Lhůta pro zpětný vývoz vozidel však může být stanovena se zřetelem k účelu a předpokládanému trvání pobytu na území dočasného použití.

Článek 6

Každá smluvní strana má právo odmítnout nebo zrušit výhody dočasného použití pro vozidla uvedená v dodatcích I až III této přílohy, která byť jen příležitostně převážejí osoby za úplatu nebo nakládají zboží na jejím území, aby je vyložila na místě nacházejícím se na tomtéž území.

Článek 7

Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Článek 8

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou jejími smluvními stranami, Celní úmluvu o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání, podepsanou v Bruselu dne 8. června 1961.

DODATEK I

Zařízení pro tisk, rozhlas a televizi

Informativní seznam

A. Zařízení pro tisk, jako například:

- osobní počítače,

- faxy,

- psací stroje,

- kamery všech typů (filmové a elektronické),

- přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

- zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané,

- technické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a brašny na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),

- osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

- příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

B. Zařízení pro rozhlasový přenos, jako například:

- telekomunikační zařízení, např. vysílače-přijímače nebo rozhlasové vysílače, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,

- zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),

- technické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),

- příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje atd.),

- zvukové nosiče, čisté nebo nahrané.

C. Zařízení pro televizní přenos, jako například:

- televizní kamery;

- projektory;

- technické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje;

- přístroje pro přenos a zpětný přenos;

- komunikační přístroje;

- přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory);

- osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy);

- montážní zařízení;

- příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje atd.);

- zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky atd.);

- filmy pro promítání denní práce;

- hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

D. Vozidla určená nebo specielně upravená pro shora uvedené účely, jako například:

- televizní přenosová vozidla;

- vozidla pro televizní příslušenství;

- vozidla pro videozáznamy;

- vozidla pro záznam a reprodukci zvuku;

- vozidla pro zpomalený pohyb;

- osvětlovací vozidla.

DODATEK II

Kinematografická zařízení

Informativní seznam

A. Zařízení, jako například:

- kamery všeho typu (filmové a elektronické);

- technické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů, multimetry, kufry a brašny na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod);

- pojížděcí zařízení a jeřáby;

- osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy);

- montážní zařízení;

- přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávaěe, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory);

- zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.);

- filmy pro promítání denní práce;

- příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.);

- hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

B. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely.

DODATEK III

Jiná zařízení

Informativní seznam

A. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu, prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní zařízení atd., jako například:

- nářadí,

- zařízení a přístroje pro měření, ověřování a kontrolu (teploty, tlaku, vzdálenosti, výšky, povrchu, rychlosti atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmetry, měřicí kabely, komparátory, transformátory, záznamní přístroje atd.) a kladky,

- přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalací během a po jejich montáži,

- přístroje pro technickou kontrolu lodí.

B. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby podobných povolání, jako například:

- osobní počítače,

- psací stroje,

- přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu,

- nástroje a kalkulačky.

C. Zařízení pro experty pověřené topografickým dozorem nebo geofyzikálními průzkumnými pracemi, jako například:

- měřicí nástroje a přístroje,

- vrtná zařízení,

- přenosové a sdělovací zařízení.

D. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečisťování ovzduší.

E. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní asistentky a pro osoby podobných povolání.

F. Zařízení pro archeology, paleontology, geografy, zoology atd.

G. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, včetně všech předmětů pro vystoupení (hudební nástroje, dekorace, kostýmy atd.).

H. Zařízení pro přednášející k ilustraci jejich přednášky.

I. Zařízení pro fotografy při jejich cestách (fotografické přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory, osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny apod.).

J. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely, jako pojízdné kontrolní jednotky, pojízdné dílny, laboratoře atd.

PŘÍLOHA B.3.

PŘÍLOHA O KONTEJNERECH, PALETÁCH, OBALECH, VZORCÍCH A JINÉM ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V RÁMCI OBCHODNÍ OPERACE

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „zbožím dováženým v rámci obchodní operace“:

kontejnery, palety, obaly, vzorky, propagační filmy, jakož i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, pokud sám jeho dovoz nepředstavuje obchodní operaci;

b) „obalem“:

všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo oddělení zboží, s výjimkou materiálů jako sláma, papír, skleněná vata, hobliny atd., dovezených jako volně ložené. Vyňaty jsou rovněž kontejnery a palety definované v odstavcích c) a d) tohoto článku;

c) „kontejnerem“:

přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení):

(i) zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží;

(ii) mající trvalou povahu, a tudíž dostatečně pevné, aby mohlo být opakovaně používáno;

(iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu;

(iv) konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný;

(v) konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat;

(vi) mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr;

pojem „kontejner“ zahrnuje příslušenství a výstroj kontejneru podle jeho typu s podmínkou, že je přepravováno s kontejnerem. Pojem „kontejner“ nezahrnuje vozidla, výstroj nebo náhradní díly vozidel, obaly nebo palety. „Snímatelné karoserie“ se považují za kontejnery;

d) „paletou“:

zařízení, na jehož podlážce může být umístěno určité množství zboží, které tvoří nákladovou jednotku z hlediska jeho přepravy, manipulace nebo rovnání s pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení sestává buď ze dvou podlážek spojených příčkami, nebo z jedné podlážky na nožkách; jeho celková výška je omezena na minimum tak, aby byla možná manipulace zdvihacími vozíky s vidlicí nebo přenosnými paletami; může být rovněž opatřeno nadstavbou;

e) „vzorkem“:

předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo zaslaných témuž adresátu v množství, které ve svém celku již nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí;

f) „propagačním filmem“:

obrazové záznamy, s ozvučením nebo bez něho, reprodukující v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do prodeje nebo pronajatých osobou bydlící na území jiné smluvní strany, s tím, že jsou vhodné pro předvádění případným spotřebitelům, nikoli však pro předvádění široké veřejnosti, a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než jednu kopii každého filmu, která není částí větší zásilky filmů;

g) „vnitřní přepravou“:

doprava zboží naloženého na území jedné smluvní strany, které je určeno k vyložení na území téže smluvní strany.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití povoleno následujícímu zboží dovezenému v rámci obchodní operace:

a) obaly, které jsou dováženy buď naplněné, aby byly zpětně vyvezeny prázdné nebo plné, anebo prázdné, aby byly zpětně vyvezeny plné;

b) kontejnery naložené nebo nenaležené zbožím, jakož i výstroj a vybavení kontejnerů dovážených k dočasnému použití, které je dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo zpětně vyvezeno odděleně nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo zpětně vyvezeno s kontejnerem;

c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných k dočasnému použití podle odstavce b) tohoto článku;

d) palety;

e) vzorky;

f) reklamní filmy;

g) jakékoli jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených v dodatku I v rámci obchodní operace, pokud jeho dovoz není sám obchodní operací.

Článek 3

Ustanovení této přílohy se nijak nedotýkají celních předpisů smluvních stran, které se týkají dovozu zboží přepravovaného v kontejnerech nebo obalech anebo na paletách.

Článek 4

1. Pro využití výhod podle této přílohy:

a) obaly mohou být zpětně vyvezeny pouze osobou, která je dovezla do dočasného použití. Tyto obaly nemohou být, a to ani příležitostně, použity ve vnitřní dopravě;

b) kontejnery musí být označeny způsobem stanoveným v dodatku II této přílohy. Mohou být použity ve vnitřní dopravě, avšak v takovém případě je každá smluvní strana oprávněna stanovit tyto podmínky:

- trasa kontejneru povede přiměřeně přímou cestou do místa nebo poblíž místa, kde má být naloženo vyvážené zboží nebo odkud má být kontejner zpětně vyvezen prázdný;

- kontejner bude použit ve vnitřní dopravě pouze jednou před jeho zpětným vývozem;

c) palety nebo stejný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí být vyvezeny předem nebo následně vyvezeny nebo vyvezeny zpět;

d) vzorky a reklamní filmy musí náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití a musí být dovezeny pouze za účelem vystavení nebo předvedení na území dočasného použití s cílem získání objednávek na zboží, které bude dovezeno na toto území. Nesmějí být prodány nebo dány k normálnímu použití, s výjimkou účelů předvádění, ani použity jakýmkoli způsobem k pronájmu nebo za úplatu po dobu jejich pobytu na území dočasného použití;

e) zboží uvedené pod body 1 a 2 dodatku I této přílohy nesmí být použito k výdělečným účelům.

2. Každá smluvní strana má právo odmítnout dočasné použití pro kontejnery, palety nebo obaly, které jsou předmětem koupě, koupě na splátky, pronájmu nebo smlouvy podobné povahy, uzavřené osobou, která má sídlo nebo trvalé bydliště na jejím území.

Článek 5

1. Dočasné použití na kontejnery, palety a obaly se poskytne, aniž budou vyžadovány celní doklady a záruka.

2. Místo celních dokladů a záruky na kontejnery může být osoba požívající výhod dočasného použití požádána, aby se písemně zavázala:

(i) poskytnout celním orgánům na jejich žádost podrobné informace týkající se pohybu každého kontejneru nacházejícího se v dočasném použití, včetně dat a míst vstupu na území dočasného použití a výstupu z tohoto území, nebo seznam kontejnerů spolu se závazkem jejich zpětného vývozu;

(ii) zaplatit dovozní cla a daně, které mohou být požadovány v případech nesplnění podmínek stanovených pro dočasné použití.

3. Místo celních dokladů a záruky na palety a obaly může být osoba požívající výhod dočasného použití požádána, aby předložila celním orgánům písemný závazný slib o jejich zpětném vývozu.

4. Osoby, které pravidelně používají režim dočasného použití, mohou předložit globální závazný slib.

Článek 6

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní operace je nejméně šest měsíců od data dočasného použití.

Článek 7

Každá smluvní strana má právo uplatnit výhradu za podmínek obsažených v článku 29 této úmluvy, pokud se týká:

a) ne více než 3 skupin zboží uvedených v článku 2;

b) článku 5 odst. 1 této přílohy.

Článek 8

Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Článek 9

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami těchto smluv, následující úmluvy a ustanovení:

- Evropskou úmluvu o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě, Ženeva, 9. prosince 1960,

- Celní úmluvu o dočasném dovozu obalů, Brusel, 6. října 1960,

- články 2 až 11 a přílohy 1 (odstavce 1 a 2) až 3 Celní úmluvy o kontejnerech, Ženeva, 2. prosince 1972,

- články 3, 5 a 6 (1. b a 2) Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopadu 1952.

DODATEK I

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 2 (g)

1. Zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo k předvádění.

2. Zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo předvádění.

3. Natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním využitím.

4. Filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo obrazové nosiče určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci.

5. Nosiče údajů zasílané zdarma a určené k použití při automatickém zpracování údajů.

6. Předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze nejsou vhodné pro jiný účel, než je reklama určeného zboží nebo propagace pro stanovený účel.

DODATEK II

USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ

1. Na vhodném a dobře viditelném místě na kontejnerech budou trvanlivě vyznačeny tyto údaje:

(a) totožnost majitele nebo hlavního uživatele;

(b) značky totožnosti a čísla kontejneru přijatá majitelem nebo uživatelem; a

(c) hmotnost kontejneru včetně veškerého jeho pevně připevněného zařízení.

2. Země, které kontejner náleží, může být vyznačena buď celým názvem nebo kódem země ISO alpha-2 stanoveným mezinárodní normou ISO 3166, anebo označením používaným k označení země evidence automobilů v mezinárodní silniční dopravě. Každá země může označovat kontejnery svým jménem nebo svou značkou podle svého národního zákonodárství. Totožnost majitele nebo uživatele může být označena buď jeho plným jménem, nebo zavedeným označením, s výjimkou symbolů, jako jsou emblémy nebo vlajky.

3. Jestliže je použito pásky z umělé hmoty a značky totožnosti a čísla na kontejnerech mají být považovány za trvanlivě vyznačené, je třeba dodržet tyto podmínky:

(a) bude použito pojiva vysoké kvality. Jednou připevněná páska musí mít menší odolnost vůči tahu, než je síla její přilnavosti, aby nebylo možné odstranit pásku bez jejího poškození. Páska vyrobená litím vyhovuje těmto požadavkům. Páska vyrobená válcováním nemůže být použita;

(b) musí-li být značky totožnosti a čísla měněny, musí být páska, která má být nahrazena, zcela odstraněna před upevněním nové pásky. Upevnění nové pásky přes dosavadní není dovoleno.

4. Údaje týkající se použití pásky z umělé hmoty pro označení kontejnerů uvedené v odstavci 3 nevylučují možnost použít jiných způsobů trvanlivého označení.

PŘÍLOHA B.4.

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V RÁMCI VÝROBNÍ OPERACE

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se „zbožím dováženým v rámci výrobní operace“ rozumí:

1.

a) matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely a jiné podobné předměty,

b) měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a jiné podobné předměty,

c) speciální nářadí a nástroje,

dovážené k použití v procesu výroby zboží; a

2. „náhradní výrobní prostředky“:

nástroje, přístroje a stroje, které jsou dány dodavatelem nebo opravcem k dispozici zákazníkovi na dobu, po kterou čeká na dodání nebo opravu podobného zboží.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Na zboží dovážené v rámci výrobní operace budou poskytnuty výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:

a) musí zboží dovážené v rámci výrobní operace být ve vlastnictví osoby se sídlem mimo území dočasného použití a musí být určeno osobě se sídlem na tomto území;

b) celá výroba nebo její část, stanoví-li tak národní zákonodárství, která je výsledkem použití zboží dovezeného v rámci výrobní operace uvedené v článku 1 odst. 1 této přílohy, musí být vyvezena z území dočasného použití;

c) náhradní výrobní prostředky musí být dány předběžně a bezplatně k dispozici osobě se sídlem na území dočasného použití dodavatelem výrobních prostředků, jejichž dodání je opožděno nebo které musí být opraveny, nebo z jeho podnětu.

Článek 4

1. Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v článku 1 odstavci 1 této přílohy je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

2. Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků je nejméně šest měsíců od data dočasného použití.

PŘÍLOHA B.5.

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM PRO VÝCHOVNÉ, VĚDECKÉ NEBO KULTURNÍ ÚČELY

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy

a) „zbožím dováženým pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely“ se rozumí:

vědecký a pedagogický materiál, materiál pro námořníky, jakož i jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti;

b) ve výše uvedeném písmenu a):

(i) „vědeckým a pedagogickým materiálem“ se rozumí:

modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy pro výkon povolání;

(ii) „materiálem k uspokojování potřeb námořníků“ se rozumí:

materiál pro kulturní, výchovnou, rekreační, náboženskou nebo sportovní činnost osob pověřených úkoly v souvislosti s provozem nebo službou na moři na zahraniční lodi zajišťující mezinárodní námořní dopravu.

Informativní seznamy „pedagogického materiálu“, „materiálu pro námořníky“ a „jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti“ jsou uvedeny v dodatcích I, II a III této přílohy.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy budou poskytnuty na:

a) zboží dovážené výlučně pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely;

b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který se nachází v dočasném použití v souladu s výše uvedeným písmenem a), jakož i nářadí určené specielně pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu tohoto materiálu.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:

a) zboží dovezené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely musí náležet osobě, která má sídlo nebo bydliště mimo území dočasného použití, a musí být dovezeno schválenými institucemi v množství úměrném účelu dovozu. Toto zboží nesmí být použito k obchodním účelům;

b) materiál k uspokojování potřeb námořníků musí být používán na palubě zahraničních lodí zajištujících mezinárodní námořní dopravu nebo dočasně vyložen z lodi za účelem jeho použití posádkou na břehu nebo dovezen za účelem jeho použití v ubytovnách, klubech a rekreačních střediscích pro námořníky spravovaných buď oficiálními nebo náboženskými organizacemi, anebo jinými nevýdělečnými organizacemi, jakož i v kultovních místech, kde jsou pravidelně slouženy bohoslužby pro námořníky.

Článek 4

Dočasné použití vědeckého a výchovného materiálu a materiálu pro uspokojování potřeb námořníků používaného na palubě lodí bude přiznáváno bez vyžadování celních dokladů a záruk. V případě potřeby může být na vědecký a pedagogický materiál vyžadován soupis, jakož i písemný závazek ke zpětnému vývozu.

Článek 5

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

Článek 6

Každá smluvní strana má právo uplatnit výhradu za podmínek uvedených v článku 29 této úmluvy k ustanovením článku 4 této přílohy týkajících se vědeckého a pedagogického materiálu.

Článek 7

Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Článek 8

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami těchto úmluv, Celní úmluvu týkající se materiálu pro péči o námořníky, podepsanou v Bruselu dne 1. prosince 1964, Celní úmluvu týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu, podepsanou v Bruselu dne 11. června 1968, a Celní úmluvu týkající se dočasného dovozu pedagogického materiálu, podepsanou v Bruselu dne 8. června 1970.

DODATEK I

INFORMATIVNÍ SEZNAM

a) Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, jako například:

- promítačky diapozitivů nebo filmů;

- kinematografické promítačky;

- promítačky pro zpětnou projekci a episkopy;

- magnetofony, magnetoskopy a kineskopy;

- uzavřené televizní okruhy.

b) Nosiče zvuku a obrazu, jako například:

- diapozitivy, filmy a mikrofilmy;

- kinematografické filmy;

- zvukové záznamy (magnetické pásky, desky);

- videozáznamy.

c) Speciální materiál, jako například:

- bibliografický a audiovizuální materiál pro knihovny;

- pojízdné knihovny;

- laboratoře pro výuku jazyků;

- zařízení pro simultánní tlumočení;

- mechanické nebo elektronické stroje s programovanou výukou;

- speciální materiál určený pro výuku a přípravu k výkonu povolání invalidů.

d) Jiný materiál, jako například:

- nástěnná vyobrazení, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby;

- nástroje, přístroje a modely určené pro předvádění;

- sbírky předmětů s vizuální nebo zvukovou pedagogickou informací připravené pro výuku látky (studijní soubory);

- nástroje, přístroje, nářadí a strojní nářadí pro technickou výuku nebo pro výuku řemesla;

- materiál včetně zvlášť vyrobených a uzpůsobených vozidel s možností jejich využití při záchranářských pracích, určený pro výuku osob, které poskytují pomoc.

DODATEK II

INFORMATIVNÍ SEZNAM

a) Knihy a tisky, jako například:

- knihy všeho druhu;

- dálkové kurzy;

- noviny a periodické publikace;

- brožury s informacemi o možnostech péče v přístavech.

b) Audiovizuální materiál, jako například:

- přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu;

- magnetofony;

- radiové a televizní přístroje;

- promítačky;

- nahrávače na desky nebo magnetické pásky (jazykové kurzy, rozhlasové programy, blahopřání, hudba a zábavné pořady);

- filmy exponované a vyvolané;

- diapozitivy;

- videozáznamy.

c) Sportovní náčiní, jako například:

- sportovní oděvy;

- míče;

- rakety a sítě;

- palubové hry;

- atletické náčiní;

- gymnastické náčiní.

d) Materiál pro hry nebo volnou chvíli, jako například:

- společenské hry;

- hudební nástroje;

- zařízení a příslušenství pro amatérské divadlo;

- materiál pro malování, sochařství, práci s dřevem, kovem, zhotovování koberců atd.

e) Kultovní předměty.

f) Části, náhradní díly a příslušenství k materiálu pro uspokojování potřeb námořníků.

DODATEK III

INFORMATIVNÍ SEZNAM

Zboží, jako například:

1. Kostýmy a scénická příslušenství zapůjčená zdarma dramatickým společnostem nebo divadlům.

2. Hudební partitury zapůjčené zdarma hudebním divadlům nebo orchestrům.

PŘÍLOHA B.6.

PŘÍLOHA O OSOBNÍCH SVRŠCÍCH CESTUJÍCÍCH A O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „cestujícím“:

každá osoba, která dočasně vstupuje na území smluvní strany, na němž nemá své obvyklé bydliště, za takovým účelem, jako je turistika, sport, obchodní záležitosti, odborná jednání, zdravotní záležitosti, studie atd.;

b) „osobními svršky“:

veškeré předměty, nové nebo použité, které může cestující potřebovat k osobnímu použití během své cesty, se zřetelem ke všem okolnostem této cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam osobních svršků je uveden v dodatku I k této příloze;

c) „zbožím dováženým ke sportovním účelům“:

sportovní výrobky a jiné předměty určené k použití cestujícími při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink na území dočasného použití. Informativní seznam takového zboží je uveden v dodatku II k této příloze.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Na osobní svršky a na zboží dovážené ke sportovním účelům budou poskytovány výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:

a) osobní svršky musí být dováženy osobně cestujícím nebo v jeho zavazadlech (doprovázených nebo nedoprovázených);

b) zboží dovážené ke sportovnímu účelu musí být ve vlastnictví osoby se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití a musí být dováženo v množství úměrném jeho určení.

Článek 4

1. Dočasné použití na osobní svršky je poskytováno bez vyžadování celního dokladu a bez záruky, avšak v případě výrobků, na které jsou poskytována vysoká cla a daně, celní doklady a záruka mohou být vyžadovány.

2. Místo celního dokladu a záruky může být na zboží dovážené ke sportovním účelům podle možnosti přijat soupis zboží společně s písemným závazkem o zpětném vývozu.

Článek 5

1. Zpětný vývoz osobních svršků se uskuteční nejpozději tehdy, když osoba, která je dovezla, opouští území dočasného použití.

2. Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním účelům je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

Článek 6

Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Článek 7

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ustanovení článků 2 a 5 Úmluvy o celních úlevách pro turistiku, podepsané v New Yorku dne 4. června 1954, a to ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami uvedené úmluvy.

DODATEK I

INFORMATIVNÍ SEZNAM

1. Šatstvo;

2. Toaletní předměty;

3. Osobní šperky;

4. Fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným množstvím filmů a příslušenství;

5. Přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy a jejich příslušenství, jakož i úměrné množství diapozitivů nebo filmů;

6. Videokamery a přenosná videa spolu s úměrným množstvím pásek;

7. Přenosné hudební nástroje;

8. Přenosné gramofony s deskami;

9. Přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně diktafonů, s páskami;

10. Přenosné radiopřijímače;

11. Přenosné televizory;

12. Přenosné psací stroje;

13. Přenosné počítačky;

14. Přenosné osobní počítače;

15. Dalekohledy;

16. Dětské kočárky;

17. Invalidní vozíky;

18. Sportovní nářadí a vybavení, jako stany a jiné kempingové věci, rybářské náčiní, vybavení pro alpinisty, vybavení pro potápěče, lovecké zbraně s náboji, bezmotorová kola, kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou do 5,5 m, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení, deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masivů;

19. Přenosné přístroje pro dialýzu a podobný lékařský materiál včetně předmětů na jedno použití dovážených k použití s tímto materiálem;

20. Jiné předměty průkazně osobního charakteru.

DODATEK II

INFORMATIVNÍ SEZNAM

A. Atletické nářadí, jako například:

- překážky pro skok;

- oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva.

B. Vybavení pro míčové hry, jako například:

- míče všeho druhu;

- rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.;

- sítě všeho druhu;

- branky.

C. Vybavení pro zimní sporty, jako například:

- lyže a hole;

- brusle;

- sáňky a boby;

- předměty pro lední metanou.

D. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy atd. pro provozování sportů všeho druhu.

E. Vybavení pro provozování vodních sportů, jako například:

- kanoe a kajaky;

- plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla;

- aquaplány a plachty.

F. Motorová vozidla a lodě, jako například:

- auta;

- motocykly;

- motorové čluny.

G. Vybavení pro různé soutěže, jako například:

- sportovní střelné zbraně a munice;

- bezmotorová kola;

- luky a šípy;

- šermířské náčiní;

- gymnastické náčiní;

- kompasy;

- zápasnické koberce a žíněnky;

- vzpěračské náčiní;

- náčiní pro jezdecké a klusácké závody;

- výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských masivů;

- horolezecké náčiní;

- hudební kazety určené pro doprovod při předvádění.

H. Pomocné náčiní, jako například:

- předměty pro měření a vyhlašování výsledků;

- přístroje pro zkoušky krve a moči.

PŘÍLOHA B.7.

PŘÍLOHA O TURISTICKÉM PROPAGAČNÍM MATERIÁLU

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se „turistickým propagačním materiálem“ rozumí:

zboží dovážené za účelem získání veřejnosti, aby navštívila cizí zemi, a zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních, náboženských, turistických, sportovních nebo odborných akcí. Informativní seznam takového materiálu je uveden v dodatku k této příloze.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

S výjimkou materiálu uvedeného v článku 5 této přílohy, který bude plně osvobozen od dovozních cel a daní, bude turistický propagační materiál požívat výhod podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod podle této přílohy musí být turistický propagační materiál ve vlastnictví osoby se sídlem mimo území dočasného použití a musí být dovezen v množství úměrném jeho určení.

Článek 4

Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

Článek 5

Bez placení dovozních cel a poplatků bude propuštěn tento turistický propagační materiál:

a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodci, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, transparenty) určené k bezplatnému rozdávání, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 procent soukromé obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich propagační účel obecné povahy;

b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané oficiálními turistickými orgány nebo pod jejich patronací a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 procent soukromé obchodní reklamy;

c) technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo korespondentům určeným oficiálními národními turistickými orgány, který není určen k rozdávání, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách, vřídlech nebo jiných podobných zařízeních.

Článek 6

Dodatek k této příloze tvoří její nedílnou součást.

Článek 7

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy zruší a nahradí tato příloha při svém vstupu v platnost Dodatkový protokol k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů, podepsané v New Yorku dne 4. června 1954, a to ve vztahu mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami uvedeného protokolu.

DODATEK

INFORMATIVNÍ SEZNAM

1. Předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených zástupců nebo korespondentů určených oficiálními národními turistickými orgány nebo v jiných místech schválených celními úřady země dočasného použití: obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, umělecké knihy, malby, rytiny nebo litografie, sochy a tapisérie a jiné podobné umělecké předměty.

2. Instalační materiál (vitríny, podstavce a podobné předměty) včetně elektrických nebo mechanických přístrojů nutných k zajištění jeho funkce.

3. Dokumentární filmy, desky, nahrané magnetické pásky a jiné zvukové záznamy určené pro zasedání pořádaná zdarma, s výjimkou těch, jejichž obsah se zabývá obchodní reklamou, a těch, které jsou běžně v prodeji na území dočasného použití.

4. Prapory v úměrném množství.

5. Diorámy, makety, diapozitivy, tiskařské štočky, fotografické negativy.

6. Vzorky výrobků národní řemeslné výroby v úměrném počtu, národní kroje a jiné podobné předměty folkloristické povahy.

PŘÍLOHA B.8.

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V POHRANIČNÍM STYKU

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „zbožím dováženým v pohraničním styku“:

- zboží, které s sebou přivážejí obyvatelé pohraničního pásma při výkonu svého zaměstnání nebo svého povolání (řemeslníci, lékaři atd.);

- osobní svršky nebo domácí předměty obyvatel pohraničního pásma, které přivážejí k opravě, zpracování nebo přepracování;

- materiál určený k využití nemovitostí nacházejících se v pohraničním pásmu území dočasného použití;

- materiál náležející oficiálnímu orgánu dovážený v rámci pomoci (požár, povodeň atd.);

b) „pohraničním pásmem“:

celní územní pásmo přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je stanovena národním zákonodárstvím a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků;

c) „obyvateli pohraničního pásma“:

osoby se sídlem nebo bydlištěm v pohraničním pásmu;

d) „pohraničním stykem“:

dovozy uskutečňované obyvateli pohraničního pásma mezi dvěma přilehlými pohraničními pásmy.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Zboží dovážené v pohraničním styku požívá výhod dočasného použití podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod podle této přílohy:

a) zboží dovážené v pohraničním styku musí náležet obyvatelům pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného použití;

b) materiál určený k využití nemovitosti musí být použit obyvateli pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného použití, kteří obdělávají půdu v tomto pohraničním pásmu. Tento materiál musí být použit k výkonu zemědělských nebo lesních prací, jako svoz nebo přeprava dřeva, anebo při rybářských pracích;

c) pohraniční styk za účelem oprav, zpracování nebo přepracování nesmí mít jakoukoliv obchodní povahu.

Článek 4

1. Dočasné použití zboží dováženého v pohraničním styku je poskytováno bez vyžadování celního dokladu a bez záruky.

2. Každá ze smluvních stran může k poskytnutí dočasného použití na zboží dovážené v pohraničním styku vyžadovat předložení soupisu uvedeného zboží, jakož i písemného závazku ke zpětnému vývozu.

3. Výhody dočasného použití mohou být poskytnuty rovněž na základě zjednodušeného zápisu do evidence celního úřadu.

Článek 5

1. Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním styku je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

2. Materiál určený pro využití nemovitostí však bude vyvezen zpět, jakmile budou práce provedeny.

PŘÍLOHA B.9.

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM K HUMANITÁRNÍM ÚČELŮM

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „zbožím dováženým k humanitárním účelům“:

lékařské, chirurgické a laboratorní přístroje a nástroje a zásilky s pomocí;

b) „zásilkou s pomocí“:

veškeré zboží, jako vozidla nebo jiné dopravní prostředky, přikrývky, stany, prefabrikovné domy nebo jiné zboží první potřeby, zaslané za účelem pomoci obětem přírodních katastrof nebo podobných událostí.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Zboží dovážené k humanitárním účelům požívá výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod podle této přílohy:

a) zboží dovážené k humanitárním účelům musí náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití a musí být zasíláno zdarma;

b) lékařské, chirurgické a laboratorní nástroje a přístroje musí být určeny pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která je, vzhledem k výjimečným okolnostem, naléhavě potřebují, pokud tento materiál není dostupný na území dočasného použití v dostatečném množství;

c) zásilky s pomocí musí být určeny osobám schváleným příslušnými úřady území dočasného použití.

Článek 4

1. Kdykoliv to bude možné, bude místo celního dokladu a záruky přijat seznam zboží, jakož i písemný závazek zpětného vývozu, pokud jde o lékařské, chirurgické a laboratorní přístroje a nástroje.

2. Dočasné použití zásilek s pomocí je povolováno bez vyžadování celního dokladu a bez záruky. Celní orgány však mohou vyžadovat předložení soupisu uvedeného zboží, jakož i písemný závazek zpětného vývozu.

Článek 5

1. Lhůta ke zpětnému vývozu lékařských, chirurgických a laboratorních přístrojů a nástrojů se stanoví podle potřeby.

2. Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

PŘÍLOHA C

PŘÍLOHA O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „dopravním prostředkem“:

každé plavidlo (včetně nosičů člunů a bárek, třeba i přepravovaných na palubě lodi a lodních kluzáků), vzdušný kluzák, letadlo, motorové silniční vozidlo (včetně motorových kol, přívěsy, návěsy a soupravy vozidel) a železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a normální vybavení nacházející se v dopravním prostředku, včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, k manipulaci a k ochraně zboží;

b) „obchodním použitím“:

doprava osob za úplatu nebo průmyslová nebo obchodní doprava zboží za úplatu nebo bez úplaty;

c) „soukromým použitím“:

použití dotyčnou osobou výlučně pro osobní potřebu, s výjimkou veškeré dopravy k obchodnímu použití;

d) „vnitřní dopravou“:

doprava osob, které nastoupily, nebo zboží, které bylo naloženo na území dočasného použití, aby vystoupily nebo aby zboží bylo vyloženo uvnitř stejného území;

e) „normálními nádržemi“:

nádrže zkonstruované výrobcem pro všechny dopravní prostředky téhož typu jako daný prostředek, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití jednoho druhu paliva jak pro chod dopravního prostředku, tak případně pro činnost chladicích a jiných systémů během dopravy. Za normální nádrže jsou rovněž považovány nádrže zabudované v dopravním prostředku, které umožňují přímé použití jiných druhů paliva, jakož i nádrže přizpůsobené jiným systémům, jimiž mohou být dopravní prostředky vybaveny.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Výhod dočasného použití podle článku 2 této úmluvy požívají:

a) dopravní prostředky k obchodnímu nebo k soukromému použití;

b) náhradní díly a zařízení dovezené pro opravu již dočasně dovezeného dopravního prostředku. Nahrazené díly a zařízení, které nebudou zpětně vyvezeny, budou podléhat dovozním clům a daním, kromě případů, kdy budou použity podle článku 14 Úmluvy.

Článek 3

Běžná údržba a opravy dopravních prostředků, jejichž provedení je nezbytné během cesty k místu určení nebo na území dočasného použití a které jsou prováděny během pobytu v průběhu dočasného použití, nepředstavují změnu ve smyslu článku 1 písm. a) této úmluvy.

Článek 4

1. Palivo a pohonné látky obsažené v normálních nádržích dopravních prostředků dovážených k dočasnému použití, jakož i mazací oleje určené pro normální potřebu zmíněných dopravních prostředků budou propuštěny bez dovozních cel a daní a bez uplatnění dovozních zákazů a omezení.

2. Každá ze smluvních stran má právo stanovit maximální množství paliva a pohonných látek pro motorová silniční vozidla k obchodnímu použití, které lze dovézt bez dovozních cel a daní a bez uplatnění dovozních zákazů a omezení na jejím uzemiv normálních nádržích motorového silničního vozidla dováženého k dočasnému použití.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 5

Pro možnost využití výhod podle této přílohy:

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití musí být evidovány na jiném území, než je území dočasného použití na jméno osoby se sídlem nebo bydlištěm na jiném území, než je území dočasného použití, a musí být dovezeny a použity osobami vykonávajícími svou činnost z takového území;

b) dopravní prostředky k soukromému použití musí být evidovány na jiném území, než je území dočasného použití, na jméno osoby se sídlem nebo bydlištěm na jiném území, než je území dočasného použití, a musí být dovezeny a použity osobami s bydlištěm na tomto území.

Článek 6

Dočasné použití pro dopravní prostředky je poskytováno bez vyžadování celního dokladu a záruky.

Článek 7

Nehledě na ustanovení článku 5 této přílohy:

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití mohou být použity třetími osobami řádně zmocněnými uživatelem dočasného použití, které vykonávají svou činnost na jeho účet, i když mají své sídlo nebo bydliště na území dočasného použití;

b) dopravní prostředky k soukromému použití mohou být použity třetími osobami, které jsou řádně zmocněny uživatelem dočasného použití. Každá smluvní strana však může povolit, aby osoba bydlící na jejím území použila dopravního prostředku k soukromému účelu, jestliže jej použije na účet a podle pokynů uživatele dočasného použití.

Článek 8

Každá smluvní strana má právo odmítnout nebo zrušit výhody dočasného použití:

a) na dopravní prostředky k obchodnímu použití, které by byly použity ve vnitřní dopravě;

b) na dopravní prostředky k soukromému použití, které by byly použity k obchodnímu účelu ve vnitřní dopravě;

c) na dopravní prostředky, které byly pronajaty po jejich dovozu, nebo byly-li najaté dovezeny, byly opětovně najaty nebo pronajaty v době jejich dovozu s jiným cílem, než je bezprostřední zpětný vývoz.

Článek 9

1. Dopravní prostředky k obchodnímu použití je třeba zpětně vyvézt ihned poté, jakmile byly skončeny dopravní operace, pro které byly dovezeny.

2. Dopravní prostředky k soukromému použití mohou zůstat na území dočasného použití nepřetržitě po dobu šesti měsíců nebo přerušovaně po dobu šesti měsíců v období dvanácti měsíců.

Článek 10

Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek uvedených v článku 29 této úmluvy výhradu:

a) k článku 2 písm. a), pokud se jedná o motorová silniční vozidla a o železniční dopravní prostředky k obchodnímu použití;

b) k článku 6, pokud jde o motorová silniční vozidla k obchodnímu použití a silniční dopravní prostředky k soukromému použití;

c) k článku 9 odst. 2;

této přílohy.

Článek 11

V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy zruší a nahradí tato příloha od svého vstupu v platnost Celní úmluvu o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel, podepsanou v New Yorku dne 4. června 1954, Celní úmluvu o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel, podepsanou v Ženevě dne 18. května 1956 a Celní úmluvu o dočasném dovozu zábavních lodí a letadel pro soukromé použití, podepsanou v Ženevě dne 18. května 1956, a to ve vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami uvedených úmluv.

PŘÍLOHA D

PŘÍLOHA O ZVÍŘATECH

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „zvířaty“:

živá zvířata všeho druhu;

b) „pohraničním pásmem“:

celní územní pásmo přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je stanovena národním zákonodárstvím a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků;

c) „obyvateli pohraničního pásma“:

osoby se sídlem nebo bydlištěm v pohraničním pásmu;

d) „pohraničním stykem“:

dovozy uskutečňované obyvateli pohraničního pásma mezi dvěma přilehlými pohraničními pásmy.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy požívají zvířata dovážená k účelům uvedeným v dodatku k této příloze.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro možnost využití výhod podle této přílohy:

a) zvířata musí náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití;

b) tažná zvířata dovážená k obdělávání půdy v pohraničním pásmu na území dočasného použití musí být používána obyvateli pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného použití.

Článek 4

1. Dočasné použití pro tažná zvířata uvedená v článku 3 b) této přílohy nebo zvířata dovážená v rámci stěhování stád nebo pasení na půdě v pohraničním pásmu je povolováno bez vyžadování celního dokladu a záruky.

2. Každá smluvní strana může k povolení dočasného použití zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku požadovat předložení jejich soupisu, jakož i písemného závazku o zpětném vývozu.

Článek 5

1. Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek uvedených v článku 29 této úmluvy výhradu k článku 4 odst. 1 této přílohy.

2. Každá smluvní strana má rovněž právo uplatnit za podmínek uvedených v článku 29 této úmluvy výhradu k bodům 12 a 13 dodatku k této příloze.

Článek 6

Lhůta pro zpětný vývoz zvířat je nejméně 12 měsíců od data dočasného použití.

Článek 7

Dodatek této přílohy tvoří její nedílnou součást.

DODATEK

Seznam k článku 2

1. výcvik

2. trénink

3. rozmnožování

4. kování nebo vážení

5. veterinární léčení

6. zkoušky (např. s úmyslem koupě)

7. účast na veřejných přehlídkách, výstavách, soutěžích, závodech nebo předvádění

8. vystoupení (cirkusová zvířata atd.)

9. turistika (doprovod osob na turistických cestách)

10. výcvik k určité činnosti (policejní psi nebo koně; pátrací psi; psi slepců atd.)

11. záchranné operace

12. stěhování stád nebo pastva

13. provedení práce nebo přeprava

14. lékařské použití (výroba jedu atd.).

PŘÍLOHA E

PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM S ČÁSTEČNÝM OSVOBOZENÍM OD DOVOZNÍCH CEL A DANÍ

HLAVA I

Definice

Článek 1

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „zbožím dováženým s částečným osvobozením“:

zboží, které je uvedeno v ostatních přílohách k této úmluvě, které však nesplňuje všechny podmínky stanovené pro poskytnutí výhod režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozních cel a daní, jakož i zboží, které není uvedeno v ostatních přílohách k této úmluvě, které je určeno k dočasnému použití k takovým účelům, jako je výroba nebo provedení prací;

b) „částečným osvobozením“:

částečné osvobození od dovozních cel a daní, které by měly být vybrány, kdyby bylo zboží propuštěno do volného oběhu k datu, ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného použití.

HLAVA II

Rozsah provádění

Článek 2

Zboží uvedené v článku 1 písm. a) této přílohy požívá výhody dočasného použití s částečným osvobozením podle článku 2 této úmluvy.

HLAVA III

Různá ustanovení

Článek 3

Pro využití výhod podle této přílohy musí zboží dovážené s částečným osvobozením náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití.

Článek 4

Každá smluvní strana může sestavit seznam zboží, na které je možno poskytnout dočasné použití s částečným osvobozením nebo které je z něho vyloučené. Obsah tohoto seznamu se oznámí depozitáři této úmluvy.

Článek 5

Částka dovozních cel a daní vymahatelná podle této přílohy nesmí překročit za měsíc nebo část měsíce, během kterého byl pro zboží poskytnut režim dočasného použití s částečným osvobozením, 5 % z úhrnné částky cel a daní, která by měla být vybrána za uvedené zboží, jestliže by toto zboží bylo propuštěno do volného oběhu k datu, ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného použití.

Článek 6

Částka dovozních cel a daní, které je třeba vybrat, nesmí být v žádném případě vyšší než ta, která by měla být vybrána v případě, že dotyčné zboží bylo propuštěno do volného oběhu k datu, ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného použití.

Článek 7

1. Částku dovozních cel a daní vymahatelných podle této úmluvy vyberou příslušné úřady, jakmile je režim ukončen.

2. Jestliže je dočasné použití podle článku 13 této úmluvy ukončeno tím, že zboží je propuštěno do volného oběhu, částka dovozních cel a daní, případně již vybraná z důvodu částečného osvobození , bude odečtena od částky dovozních cel a daní, která má být zaplacena z důvodu propuštění zboží do volného oběhu.

Článek 8

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného s částečným osvobozením je stanovena se zřetelem k ustanovením článků 5 a 6 této přílohy.

Článek 9

Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek uvedených v článku 29 této Úmluvy výhradu k článku 2 této přílohy, pokud jde o částečné osvobození od dovozních daní.

Přesunout nahoru