Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Datum vyhlášení 24.03.2000
Uzavření smlouvy 30.11.1999
Platnost od 21.02.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1999 byl v Budapešti podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 21. února 2000.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Maďarské republiky (dále jen „strany“),

vycházejíce z Dohody mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o dvoustranných vojenských vztazích, podepsané v Praze dne 21. ledna 1991,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Terminologie

Pro účely tohoto Protokolu výraz:

1.1 „vysílající strana“ znamená stranu, která za účelem vzdělávání vysílá vojenské osoby do vojenských vzdělávacích zařízení druhé strany;

1.2 „přijímající strana“ znamená stranu, která ve svých vojenských vzdělávacích zařízeních uskutečňuje vzdělávání podle tohoto Protokolu;

1.3 „stát pobytu“ znamená stát, na jehož území se během vzdělávání nachází vojenské osoby;

1.4 „vojenská osoba“ znamená voják z povolání, vojenský posluchač (student), občanský zaměstnanec ozbrojených sil či osoba, která obdržela univerzitní stipendium jedné ze stran;

1.5 „doplňkové ujednání“ znamená ujednání mezi oprávněnými orgány stran upravující podmínky vzdělávání na základě tohoto Protokolu;

1.6 „cílová stanice“ znamená letiště či vlakové nádraží, které se nachází nejblíže k vojenskému vzdělávacímu zařízení;

1.7 „poplatek za vzdělávání“ znamená finanční částku odpovídající ceně za služby poskytnuté na základě tohoto Protokolu vysílající stranou přijímající straně;

1.8 „cestovní dokument“ znamená osobní identifikační dokument vojenské osoby, který jí umožní vstup na území státu pobytu.

Článek 2

Základní zásady spolupráce

2.1 Strany uskutečňují vzdělávání vojenských osob ve svých vzdělávacích zařízeních na základě požadavků druhé strany a na principu reciprocity.

2.2 Vzdělávání se uskutečňuje na základě tohoto Protokolu a doplňkových ujednání.

Článek 3

Podmínky vzdělávání

3.1 Vzdělávání v rámci studia probíhá v jazyce přijímající strany a v souladu s učebními plány či vzdělávacími programy, které byly schváleny příslušnými vojenskými vzdělávacími zařízeními. Přijímající strana může na žádost vysílající strany tyto učební plány či vzdělávací programy doplnit. Takové doplnění musí být upraveno v doplňkovém ujednání podle článku 5 tohoto Protokolu.

3.2 Pro vojenské osoby, které nemají jazykové znalosti nezbytné ke vzdělávání v rámci studia, bude přijímající stranou zorganizován přípravný kurz k jejich získání.

3.3 Vojenská osoba není povinna účastnit se výuky a souvisejícího přezkoušení, pokud by to bylo v rozporu s jejím svědomím a náboženským přesvědčením. Postup stran v takovém případě bude stanoven v doplňkovém ujednání.

3.4 Výuka v rámci dalšího vzdělávání se uskutečňuje v kurzech, jejichž délka nepřesáhne 10 měsíců. Na základě doplňkového ujednání může tato výuka probíhat s tlumočením.

Článek 4

Dovolená a dny volna

4.1 Řádná dovolená bude posluchačům udělována v rozsahu stanoveném příslušnými vnitrostátními právními předpisy vysílající strany v termínu stanoveném plánem vzdělávání vojenské školy.

4.2 V případě potřeby může být posluchači poskytnuta mimořádná dovolená, která bude udělována velitelem dotčeného vojenského vzdělávacího zařízení na návrh velitele skupiny se souhlasem vojenského a leteckého přidělence vysílající strany akreditovaného ve státě přijímající strany.

4.3 Dny volna budou pro vojenské osoby také státní, církevní a vojenské svátky státu vysílající strany, specifikované v doplňkovém ujednání.

Článek 5

Doplňková ujednání

5.1 Doplňkové ujednání musí obsahovat údaje o:

• trvání vzdělávání;

• studijních oborech;

• vstupní a výstupní úrovni vzdělání;

• dosažitelném vzdělání a dokumentech jej dokládajících;

• počtu vyslaných vojenských osob a jejich kategoriích (příp. hodnostech);

• odborném a všeobecném vzdělání vyslaných vojenských osob;

• jazykových znalostech vyslaných vojenských osob;

• věku vyslaných vojenských osob;

• zdravotních a psychofyzických požadavcích na vyslané vojenské osoby; a

• bezpečnostních požadavcích.

5.2 V případě vzdělávání pilotů, a vyžaduje-li to organizace výuky, musí doplňkové ujednání rovněž obsahovat celkový počet nalétaných letových hodin, létané typy letadel, resp. vrtulníků a, podle typů, počet letů za normálních a za složitých povětrnostních podmínek.

5.3 Vysílající strana zašle do 30. listopadu kalendářního roku přijímající straně k realizaci svůj obecný požadavek na vzdělávání podle tohoto Protokolu ve školním roce začínajícím 1. září následujícího kalendářního roku.

5.4 Přijímající strana zašle do 31. prosince kalendářního roku vysílající straně svůj návrh související s realizací jejího požadavku, který bude specifikovat vojenské vzdělávací zařízení, studijní obory, trvání vzdělávání, vstupní a výstupní úroveň vzdělání, dosažitelné vzdělání a dokumenty jej dokládající.

5.5 Vysílající strana do 31. ledna kalendářního roku zašle přijímající straně svůj konkrétní požadavek na vzdělávání, který bude specifikovat vojenské vzdělávací zařízení, studijní obory a počet vyslaných vojenských osob.

5.6 Přijímající strana do 28. února kalendářního roku zašle vysílající straně návrh příslušného doplňkového ujednání a návrh na způsob a termín podpisu.

5.7 Pověřené orgány stran do 31. března kalendářního roku podepíší doplňkové ujednání. Pokud nebude doplňkové ujednání podepsáno ve stanoveném termínu, vzdělávání podle tohoto Protokolu se v nadcházejícím školním roce neuskuteční.

Článek 6

Výkaz o vyslaných vojenských osobách

6.1 Vysílající strana poskytne přijímající straně nejpozději 1 měsíc před zahájením vzdělávání Výkaz o vyslaných vojenských osobách, který bude obsahovat úplná jména těchto osob, data a místa jejich narození, jejich hodnosti, vojenské a civilní vzdělání, funkce, předepsaný výcvik a údaje o příjezdu a odjezdu.

6.2 Přijímající strana je oprávněna vyslat vojenskou osobu k dalšímu lékařskému vyšetření. Výdaje na tato lékařská vyšetření budou hrazeny přijímající stranou. V případě, že dotčená vojenská osoba není ochotna podstoupit toto vyšetření, bude přijímající strana postupovat podle odstavce 15.2.

Článek 7

Příjezd do místa vzdělávání

7.1 Vysílající strana zabezpečuje příjezd vojenské osoby do cílové stanice či návrat vojenské osoby z dovolené do vojenského vzdělávacího zařízení v termínech stanovených v doplňkovém ujednání. Pokud se vojenská osoba nedostaví do vojenského vzdělávacího zařízení ani do 15 dnů od stanoveného termínu zahájení vzdělávání, ztrácejí ustanovení doplňkového ujednání týkající se této osoby svou platnost. Opakované vzdělávání vojenské osoby, která se včas nedostavila do vojenského vzdělávacího zařízení, je možné jen na základě nového požadavku vysílající strany.

7.2 Vyslané vojenské osoby musí po příjezdu do vojenského vzdělávacího zařízení předložit:

• cestovní dokument platný až do konce doby vzdělávání;

• ověřené kopie dokumentů dokládající vzdělání;

• dokument o zdravotním stavu, který není starší než jeden měsíc;

• lékařské potvrzení o tom, že netrpí nemocemi ohrožujícími obecné zdraví (např. AIDS, TBC, lepra, lues, tyfus, paratyfus apod.);

• úplný národní vojenský stejnokroj, vhodný civilní oděv pro každodenní nošení a slavnostní příležitosti, sportovní oděv a, v závislosti na formě výcviku, vojenský polní stejnokroj.

Článek 8

Pobyt v místě vzdělávání

8.1 Přijímající strana vytvoří v souladu s příslušnými právními předpisy státu pobytu podmínky pro pobyt vyslané vojenské osoby v tomto státě.

8.2 Vysílající strana zabezpečí vyslaným vojenským osobám ve státu pobytu potřebné finanční prostředky odpovídající místním životním podmínkám.

Článek 9

Zabezpečení vzdělávání

9.1 Přijímající strana zabezpečí:

• odpovídající pedagogický sbor;

• odpovídající výukové prostředky, učební pomůcky a učebny;

• laboratorní zařízení, výzbroj, munici a jiné technické prostředky praktického výcviku, spotřební materiál a jiná nezbytná zařízení používaná v průběhu vzdělávání na základě učebních plánů a vzdělávacích programů;

• přístup do knihoven, čítáren, sportovišť a dalších místností, je-li to nezbytné ke vzdělávání;

• bezplatnou neodkladnou lékařskou a stomatologickou péči a nezbytnou hospitalizaci pro vojenské osoby a jejich rodinné příslušníky v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními závazky svého státu;

• přepravu vojenských osob související se vzděláváním;

• stravování vojenských osob na úrovni odpovídající obdobným kategoriím osob přijímající strany;

• pomoc při účasti vojenských osob na kulturních akcích či při jejich organizování.

9.2 Vysílající strana zabezpečí v souladu s právními předpisy svého státu přepravu vojenských osob do svého státu za účelem dovolené či návštěvy odloučené rodiny.

Článek 10

Ubytování

10.1 Vojenské osoby se zpravidla zdržují ve státě pobytu bez svých rodinných příslušníků. Přijímající strana zabezpečí ubytování vojenských osob na úrovni odpovídající obdobným kategoriím osob přijímající strany.

10.2 Na základě písemné žádosti pověřeného orgánu vysílající strany zabezpečí přijímající strana podle svých možností pro vojenskou osobu a její rodinu odpovídající byt. Není-li dohodnuto jinak, budou náklady na tento byt hrazeny dotčenou vojenskou osobou.

10.3 Před obsazením takového bytu uzavře dotčená vojenská osoba s příslušnými orgány Protokol o předání bytu a v něm se nacházejícího zařízení. Obdobný protokol bude uzavřen i po opuštění bytu. V případě potřeby se podpisu těchto protokolů může zúčastnit příslušný představitel vysílající strany.

10.4 Protokoly podle předchozího odstavce se vyhotovují v šesti výtiscích, v jazyce přijímající strany. Přijímající strana obdrží čtyři výtisky, vysílající strana obdrží dva výtisky.

10.5 Tyto protokoly tvoří základ pro řešení škod, přičemž za škodu se nepovažuje běžné opotřebování bytu a v něm se nacházejícího zařízení.

10.6 V případě škody uhradí vysílající strana náklady na uvedení do původního stavu přijímající straně v amerických dolarech, přičemž základem přepočtu je aktuální kurz ústřední banky přijímající strany v době opuštění bytu.

10.7 Výše měsíčního nájemného v bytech vojenských osob a jejich rodin bude stanovena v doplňkovém ujednání. Vyslaná vojenská osoba je povinna platit toto nájemné i v době své dovolené.

Článek 11

Poplatek za vzdělávání

11.1 V případě nedodržení principu reciprocity uhradí vysílající strana přijímající straně poplatek za vzdělávání, který vznikl z rozdílu počtu vojenských osob nebo délky vzdělávání.

11.2 Výše poplatku za vzdělávání za jeden měsíc bude určena v doplňkovém ujednání.

11.3 Pro účely výpočtu poplatku za vzdělávání počíná doba vzdělávání dnem příjezdu vojenské osoby do vojenského vzdělávacího zařízení, nejpozději ale dnem zahájení výuky uvedeným v doplňkovém ujednání, a končí dnem odjezdu vojenské osoby z vojenského vzdělávacího zařízení. Státní, církevní a vojenské svátky se do doby vzdělávání započítávají. Dovolená se do doby vzdělávání nezapočítává.

11.4 Pokud nemůže být doba vzdělávání vyjádřena v celých měsících, násobí se při výpočtu poplatku za vzdělávání příslušný počet dnů jednou třicetinou měsíčního poplatku za vzdělávání.

11.5 V případě nemoci vojenské osoby či v případě jejího dočasného odvolání vysílající stranou nedochází k přerušení běhu doby vzdělávání. V případě nemoci vojenské osoby může vysílající strana zvážit odvolání nemocného ze vzdělávání.

11.6 Pokud se vojenská osoba neúčastnila vzdělávání z důvodu nemoci a okolnosti vzdělávání to umožňují, může být na základě domluvy pověřených orgánů stran doba vzdělávání prodloužena o dobu neúčasti.

11.7 Vyúčtování poplatků za vzdělávání se provádí na základě návrhu přijímající strany zakotveného v doplňkovém ujednání.

11.8 V případě vzdělávání vojenských pilotů se náklady na organizaci a provedení letů vypočítávají z nákladů na 1 letovou hodinu letadel, resp. vrtulníků, případně ze skutečné letové doby. Vyúčtování poplatků za lety se provádí na základě návrhu přijímající strany zakotveného v doplňkovém ujednání.

11.9 V případě, že se vyslaná vojenská osoba nedostaví do vojenského vzdělávacího zařízení do 15 dnů od zahájení vzdělávání, uhradí vysílající strana přijímající straně náklady spojené s přípravou přijetí takové vojenské osoby. Výše této úhrady nepřesáhne výši poplatku za vzdělávání za 1 měsíc, stanovenou v doplňkovém ujednání.

Článek 12

Zúčtovací protokoly

12.1 V případě nedodržení principu reciprocity bude po ukončení školního roku, případně po ukončení vzdělávání mezi pověřenými orgány stran uzavřen zúčtovací protokol, který bude obsahovat následující údaje:

• počet vojenských osob;

• studijní obory;

• doba strávená v bytech, které byly zabezpečeny pro vojenské osoby a jejich rodiny;

• počet nalétaných hodin podle typů strojů;

• množství použitých raket, municí, cílových bodů a jiných předmětů po dobu vzdělávání obsluh protivzdušných raketových komplexů;

• náklady na přepravu;

• výši poplatku za vzdělávání pro jednotlivé studijní obory stanovenou v doplňkovém ujednání.

12.2 Na základě zúčtovacího protokolu vystaví přijímající strana ve třech výtiscích účet v amerických dolarech. Do třiceti dnů od uzavření zúčtovacího protokolu odešle dva výtisky vysílající straně společně se zúčtovacím protokolem. Jeden výtisk účtu si ponechá přijímající strana.

12.3 Vysílající strana vyrovná zaslaný účet v amerických dolarech bankovním převodem do třiceti dnů od jeho doručení.

12.4 Pokud nedojde k vyrovnání účtu ve stanoveném termínu, je vysílající strana povinna uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši stanovené v doplňkovém ujednání.

12.5 Poplatky za bankovní operace jsou hrazeny stranou, která má u dotčené banky veden svůj účet.

12.6 Chyby a nepřesnosti na vystavených účtech strany zohlední při vystavování dalších účtů.

Článek 13

Náklady na přepravu

13.1 Přijímající strana zabezpečuje před začátkem vzdělávání přepravu vojenské osoby z cílové stanice do vojenského vzdělávacího zařízení a po ukončení vzdělávání přepravu z vojenského vzdělávacího zařízení do cílové stanice.

13.2 Vysílající strana hradí náklady na přepravu vojenských osob, jejich rodinných příslušníků a jejich zavazadel do cílové stanice a zpět, včetně nákladů na tranzit přes třetí státy a nákladů na ubytování a stravování během této přepravy.

13.3 Vysílající strana hradí rovněž náklady na přepravu vojenských osob, jejich rodinných příslušníků a jejich zavazadel z cílové stanice v případě předčasného ukončení vzdělávání z důvodu odvolání pro nezpůsobilost podle článku 15 tohoto Protokolu.

13.4 Vysílající strana hradí dále náklady na přepravu vojenských osob, jejich rodinných příslušníků a jejich zavazadel v případě, že jsou vojenské osoby na žádost vysílající strany přeloženy do jiných vojenských vzdělávacích zařízení.

13.5 V případě úmrtí vojenských osob nebo jejich rodinných příslušníků během jejich pobytu na území státu přijímající strany je vysílající strana rovněž povinna zabezpečit na vlastní náklady potřebné náležitosti a převoz mrtvého. Přijímající strana poskytne v takovém případě vysílající straně svou pomoc.

Článek 14

Odpovědnost za škodu a náhrada škody

14.1 Vysílající strana uhradí škodu na majetku přijímající strany, za niž je odpovědna vyslaná vojenská osoba.

14.2 Odpovědnost za škodu a výpočet její výše bude stanovován v souladu s právními předpisy státu přijímající strany.

14.3 Nároky na náhradu škody podle předchozích odstavců je třeba uplatnit písemně, společně s předložením protokolu v anglickém jazyce obsahujícího jméno a příjmení škůdce a poškozeného, místo a čas vzniku škody, popis události, zdůvodnění povinnosti k náhradě škody, výši škody a důkazy (např. záznamy o vyjádření svědků o škodě).

14.4 Náhrada škody bude hrazena do třiceti (30) dnů od doručení protokolu o škodě podle předchozího odstavce, v amerických dolarech, na základě kurzu platného v době vzniku škody.

Článek 15

Povinnosti vojenských osob

15.1 Je povinností vyslaných vojenských osob a jejich rodinných příslušníků dodržovat právní předpisy státu pobytu, jakož i interní předpisy příslušného vojenského vzdělávacího zařízení, dodržovat studijní kázeň, zdržet se jakékoliv činnosti neslučitelné s duchem tohoto Protokolu a zdržet se jakékoliv politické činnosti ve státu pobytu. Je rovněž povinností vysílající strany přijmout za tímto účelem potřebná opatření.

15.2 V případě, že přijímající strana považuje vojenskou osobu za nezpůsobilou k pokračování ve vzdělávání (např. při porušení povinností stanovených v odstavci 15.1, při neplnění požadavků stanovených v učebních plánech či vzdělávacích programech nebo ze zdravotních důvodů), může vysílající straně navrhnout její odvolání společně s písemným odůvodněním svého návrhu.

15.3 Pokud vysílající strana vyhoví žádosti přijímající strany o odvolání vojenské osoby pro nezpůsobilost, uhradí náklady přijímající strany spojené s již splněnými požadavky na vzdělávání této vojenské osoby.

15.4 Přímým služebním nadřízeným vojenské osoby je vojenský a letecký přidělenec státu vysílající strany akreditovaný ve státu přijímající strany.

Článek 16

Ochrana utajovaných skutečností

16.1 Strany berou na vědomí možná omezení související s ochranou utajovaných skutečností.

16.2 Vyslané vojenské osoby jsou povinny respektovat pravidla přijímající strany týkající se ochrany utajovaných skutečností.

16.3 Zásady ochrany utajovaných skutečností budou upřesněny v doplňkových ujednáních.

Článek 17

Pojištění

17.1 Strany pojišťují vojenské osoby v souladu s příslušnými právními předpisy svých států.

Článek 18

Dokumenty dokládající vzdělání

18.1 Vojenským osobám, které se zúčastnily předepsaného vzdělávání, získaly požadované znalosti, splnily předepsané zápočtové a jiné povinnosti, příp. obhájily diplomovou, doktorskou či disertační práci, přijímající strana vystaví dokument dokládající vzdělání odpovídající absolvovanému oboru a odborné kvalifikaci. Příslušné vojenské vzdělávací zařízení přikládá k těmto dokumentům seznam předmětů, počet hodin, výkaz o studiu nebo výpis z výkazu o studiu obsahující získané známky. Na základě dosaženého vzdělání jsou vojenské osoby oprávněny nosit odznak dokládající vzdělání.

18.2 Uznání dokumentů dokládajících vzdělání provedou strany podle svých nostrifikačních pravidel. V doplňkovém ujednání bude uveden seznam dokumentů nezbytných k nostrifikačním procedurám vysílající strany, které je povinna zabezpečit přijímající strana.

Článek 19

Předání dokumentů souvisejících se vzděláváním

19.1 Dokumenty související se vzděláváním, případně diplomové či doktorské disertační práce budou v jednom výtisku předávány vojenskému a leteckému přidělenci akreditovanému ve státu přijímající strany.

Článek 20

Výběr vojenských osob ke vzdělávání

20.1 Výběr vojenských osob ke vzdělávání, zjištění jejich zdravotní a odborné způsobilosti provádí vysílající strana na základě požadavků přijímající strany.

Článek 21

Vyloučení odpovědnosti

21.1 Strany nejsou odpovědny za své chování porušující povinnosti stanovené v tomto Protokolu, pokud je toto chování vyvoláno vis major. Výskyt vis major je dotčená strana povinna oznámit neprodleně druhé straně.

21.2 Pokud vis major více než 6 měsíců zabraňuje jedné ze stran plnění tohoto Protokolu, je druhá strana oprávněna odstoupit od tohoto Protokolu.

Článek 22

Závěrečná ustanovení

22.1 Tento Protokol podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou stran a vstoupí v platnost poté, co si obě strany písemně oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny všechny podmínky dané vnitrostátními právními předpisy pro vstup tohoto Protokolu v platnost.

22.2 Tento Protokol se sjednává na dobu pěti let. Poté bude doba platnosti tohoto Protokolu automaticky prodlužována o jeden rok, pokud jedna ze stran tento Protokol písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

22.3 Obsah tohoto Protokolu může být doplněn vzájemnou dohodou stran. Každé takové doplnění musí být učiněno písemně.

22.4 Jakékoliv rozdílnosti týkající se výkladu či provádění tohoto Protokolu budou řešeny jednáním stran. Strany budou při tomto jednání vedeny svým zájmem na tom, aby nedorozumění byla řešena v dobré víře a spravedlivě, a se základní důvěrou v udržení dobrých vztahů mezi nimi. Strany nepostoupí řešení sporů třetí straně.

22.5 Korespondence spojená s prováděním tohoto Protokolu bude uskutečňována vojenskou diplomatickou cestou v jazyce států stran nebo v anglickém jazyce.

22.6 Doplňková ujednání sjednávaná na základě tohoto Protokolu nejsou jeho integrální součástí.


Dáno v Budapešti dne 30. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a v jazyce maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Vladimír Čech v. r.
vrchní ředitel sekce personální a sociální politiky

Za Ministerstvo obrany Maďarské republiky
János Horváth v. r.
vrchní ředitel sekce vzdělávání a vědy

Přesunout nahoru