Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu

Datum vyhlášení 17.03.2000
Uzavření smlouvy 13.11.1987
Ratifikace Smlouvy 23.09.1988
Platnost od 01.05.1992
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1987 byla ve Štrasburku přijata Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 23. září 1998.

Česká republika učinila na základě ustanovení článku 21 odst. 1 Dohody následující výhradu obsaženou v listině o schválení:

a) k článku , že za nejnižší věk osob, jimž může být prodáno zvíře v zájmovém chovu bez vyjádřeného souhlasu jejich rodičů nebo osob majících rodičovskou odpovědnost, bude v České republice považován věk patnáct let;

b) k článku 10 odst. 1 písm. (a), že v České republice je u selat, jehňat a štěňat mladších osmi dnů povoleno krácení ocasu bez použití znecitlivění, pokud je zákrok proveden v uvedeném termínu odborně způsobilou osobou.“

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. května 1992 a pro Českou republiku v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dne 24. března 1999.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

RADA EVROPY

Řada evropských smluv č. 125

EVROPSKÁ DOHODA O OCHRANĚ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU

Štrasburk, 13. 11. 1987

PREAMBULE

Členské státy Rady Evropy, signatáři následující dohody,

berouce na zřetel, že cílem Rady Evropy je vytvořit užší jednotu mezi svými členy;

uznávajíce, že člověk má morální povinnost respektovat všechny živé tvory a majíce na zřeteli vzájemné vazby mezi člověkem a zvířaty v zájmových chovech;

berouce na zřetel význam zvířat v zájmových chovech ve smyslu jejich příspěvku ke kvalitě života a tudíž k jejich významu pro společnost;

berouce na zřetel nesnáze vyplývající z velké rozmanitosti zvířat, která jsou držena člověkem;

berouce na zřetel rizika spojená s přemnožením zvířat pro hygienu, zdraví a bezpečnost člověka a jiných zvířat;

berouce na zřetel, že chov jedinců volně žijících zvířat jako zvířat v zájmových chovech by neměl být podporován;

vědomy si různých podmínek upravujících nabytí, držení a chov pro komerční či nekomerční účely, postoupení a obchodování se zvířaty v zájmových chovech;

vědomy si toho, že podmínky držení zvířat v zájmových chovech nepodporují vždy jejich zdraví a dobrý stav;

konstatujíce, že chování vůči zvířatům v zájmových chovech je velmi rozdílné, často z důvodu nedostatku znalostí či jejich uvědomění;

berouce na zřetel, že obecné základní jednání a znalosti vyúsťující v odpovědné chování vlastníků zvířat v zájmových chovech nejsou jen cílem žádoucím, ale i reálným,

se dohodly na následujícím:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1. Zvířetem v zájmových chovech se rozumí každé zvíře držené či určené k držení člověkem, zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník.

2. Obchodem se zvířaty v zájmových chovech se rozumí soubor transakcí prováděných stanoveným způsobem ve významných množstvích a za účelem zisku z převodu vlastnictví těchto zvířat.

3. Chovem a držením zvířat v zájmových chovech za obchodním účelem se rozumí chov a držení prováděné hlavně za účely zisku a ve významných množstvích.

4. Útulkem pro zvířata se rozumí zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství. Takové zařízení může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy.

5. Toulavým zvířetem se rozumí každé zvíře v zájmových chovech, které buď nemá domov nebo se nachází mimo hranice domova svého majitele či svého opatrovníka a není pod kontrolou nebo přímým dohledem majitele či opatrovníka.

6. Příslušným orgánem se rozumí orgán určený členským státem.

Článek 2

Rozsah použití a uplatnění

1. Každá smluvní strana se zavazuje učinit nezbytná opatření pro uskutečnění ustanovení této dohody, což se týká:

a) zvířat v zájmových chovech držených osobou fyzickou nebo právnickou v každé domácnosti, v každém zařízení sloužícím obchodu nebo chovu a zařízení za účelem obchodu s těmito zvířaty, jakož i v každém útulku pro zvířata;

b) případně zvířat toulavých.

2. Žádné ustanovení této dohody nezasahuje do provádění jiných opatření k ochraně zvířat nebo k uchování ohrožených volně žijících druhů.

3. Žádné ustanovení této dohody nezasahuje do možnosti každé smluvní strany přijmout přísnější pravidla k zajištění ochrany zvířat v zájmových chovech nebo aplikovat následující ustanovení na kategorie zvířat, které nejsou výslovně uvedeny v této dohodě.

KAPITOLA II

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO DRŽENÍ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH

Článek 3

Hlavní zásady pro dobrý stav zvířat

1. Nikdo nesmí zvířeti v zájmových chovech způsobit zbytečně bolest, utrpení nebo úzkost.

2. Nikdo nesmí zvíře v zájmových chovech opustit.

Článek 4

Držení

1. Každý, kdo má v držení zvíře v zájmových chovech nebo se ujal péče o ně, je odpovědný za jeho zdraví a dobrý stav.

2. Každý, kdo má v držení zvíře v zájmových chovech nebo o ně pečuje, je povinen mu zajistit umístění, péči a pozornost, odpovídající jeho potřebám etologickým, odpovídající jeho druhu a plemenu a zejména:

a) poskytovat mu v dostatečném množství vyhovující krmivo a vodu;

b) poskytnout mu možnosti přiměřeného pohybu;

c) učinit všechna přiměřená opatření k zabránění jeho úniku.

3. Zvíře nemůže být drženo jako zvíře v zájmových chovech, jestliže:

a) podmínky uvedené v odstavci 2 nejsou splněny, nebo jestliže

b) ačkoliv podmínky jsou splněny, zvíře se nemůže adaptovat na zajetí.

Článek 5

Chov

Každý, kdo vybírá zvíře v zájmových chovech pro rozmnožování, musí vzít v úvahu vlastnosti anatomické, fyziologické a povahové, které by mohly ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva nebo samice.

Článek 6

Věkový limit pro získání zvířete

Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být prodáno osobám mladším 16 let bez vyjádřeného souhlasu jejich rodičů nebo jiných osob, majících rodičovskou odpovědnost.

Článek 7

Výcvik

Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost.

Článek 8

Obchod, chov a držení zvířat za obchodním účelem, útulky pro zvířata

1. Každý, kdo se od vstupu této dohody v platnost věnuje obchodu nebo chovu nebo držení zvířat v zájmových chovech za komerčním účelem nebo kdo spravuje útulek pro zvířata, je povinen ve lhůtě, která bude stanovena každou stranou, toto oznámit příslušnému orgánu. Každý, kdo má v úmyslu se věnovat některé z těchto činností, musí toto oznámit formou prohlášení příslušnému orgánu.

2. Toto prohlášení musí obsahovat:

a) druhy zvířat v zájmových chovech, jichž se tato činnost týká nebo bude týkat;

b) odpovědnou osobu a její znalosti;

c) popis zařízení a vybavení, která jsou nebo budou použita.

3. Výše uvedené činnosti mohou být vykonávány pouze tehdy, jestliže:

a) odpovědná osoba má znalosti a schopnosti nezbytné pro výkon této činnosti, tj. buď odbornou kvalifikaci nebo dostatek zkušeností se zvířaty v zájmových chovech, a jestliže

b) zařízení a vybavení použitá pro tuto činnost vyhovují požadavkům uvedeným v článku 4.

4. Na základě prohlášení vyhotoveného v souladu s ustanovením odstavce 1 příslušný orgán rozhodne, zda podmínky uvedené v odstavci 3 jsou, či nejsou splněny. V případě, že podmínky nejsou přiměřeně splněny, příslušný orgán doporučí opatření k nápravě, a je-li to nutné pro ochranu zvířat, zakáže zahájení nebo pokračování činnosti.

5. Příslušný orgán je povinen v souladu s národní legislativou kontrolovat, zda výše uvedené podmínky jsou, nebo nejsou splněny.

Článek 9

Publicita, veřejná představení, výstavy, soutěže a podobné akce

1. Zvířata v zájmových chovech nemohou být použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže:

a) organizátor nevytvořil nezbytné podmínky, aby zvířata byla ošetřována v souladu s požadavky článku 4 odst. 2, a jestliže

b) jejich zdraví a kondice by mohly být ohroženy.

2. Zvířeti v zájmových chovech nesmí být podána žádná látka, nesmí být provedeno žádné jeho ošetření ani žádný postup za účelem zvýšení či snížení přirozené úrovně jeho výkonů:

a) během soutěží nebo

b) v žádném jiném případě, jestliže by to přinášelo riziko pro zdraví a kondici tohoto zvířete.

Článek 10

Chirurgické zákroky

1. Chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete v zájmových chovech nebo za jinými neléčebnými účely musí být zakázány, zejména:

a) kupírování ocasu;

b) kupírování uší;

c) exstirpace hlasivek;

d) amputace drápů a zubů.

2. Výjimky z tohoto zákona mohou být povoleny jen:

a) jestliže veterinární lékař považuje neléčebný zákrok za nezbytný buď z důvodů veterinárních nebo je-li tento zákrok v obzvláštním zájmu zvířete;

b) pro zabránění rozmnožování.

3.

a) Zákroky, při nichž by zvíře podstoupilo nebo mohlo podstoupit silnou bolest, mohou být prováděny pouze se znecitlivěním a pouze veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem.

b) Zákroky nevyžadující znecitlivění mohou vykonávat způsobilé osoby v souladu s národní legislativou.

Článek 11

Utracení

1. Utracení zvířete v zájmových chovech smí provést jen veterinární lékař nebo jiná kompetentní osoba, s výjimkou naléhavých případů pro ukončení utrpení zvířete, jestliže pomoci veterinárního lékaře nebo jiné kompetentní osoby nemůže být rychle dosaženo, nebo ve všech ostatních naléhavých případech uvedených v národní legislativě. Každé utracení musí být provedeno při minimálním utrpení fyzickém i duševním se zřetelem na okolnosti. Zvolená metoda, s výjimkou naléhavého případu, musí:

a) buď způsobit bezprostřední ztrátu vědomí s následnou smrtí,

b) nebo začít uvedením do hlubokého celkového znecitlivění s následným postupem, který bezpečně způsobí smrt.

2. Osoba odpovědná za utracení je povinna se před stažením kůže přesvědčit, že zvíře je mrtvé.

3. Zakazují se následující metody utrácení:

a) utopení a jiné metody udušení, jestliže nevyvolávají účinky zmíněné v odstavci 1 b);

b) použití všech jedů a drog, jejichž dávkování a aplikace nemohou být kontrolovány takovým způsobem, aby bylo dosaženo účinků zmíněných v odstavci 1;

c) utracení elektrickým proudem, pokud mu nepředchází okamžitá ztráta vědomí.

KAPITOLA III

DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO TOULAVÁ ZVÍŘATA

Článek 12

Omezení počtu toulavých zvířat

Jestliže smluvní strana usoudí, že počet toulavých zvířat pro ni představuje problém, přijme právní a/nebo administrativní opatření nezbytná pro snížení tohoto počtu metodami, které nezpůsobují ani bolest, ani utrpení, ani úzkost.

a) Tato opatření musí obsahovat:

(i) jestliže tato zvířata musí být odchycena, je nutno to provést s minimálním utrpením fyzickým i psychickým s přihlédnutím k přirozenosti zvířete;

(ii) jestliže odchycená zvířata jsou držena v zajetí nebo utrácena, musí to být provedeno v souladu se zásadami uvedenými v této dohodě.

b) Smluvní strany se zavazují uvážit:

(i) trvalou identifikaci psů a koček přizpůsobenými prostředky, které způsobují jen mírnou či přechodnou bolest, utrpení či úzkost, jako je tetování spojené s registrací čísla, jakož i jména a adresy majitelů;

(ii) omezení neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace;

(iii) zainteresování osoby, která našla toulavého psa nebo kočku, na oznámení této skutečnosti příslušnému orgánu.

Článek 13

Výjimky pro odchyt, držení a utrácení

Výjimky ze zásad daných touto dohodou týkající se odchytu, držení a utrácení toulavých zvířat je možno přijmout jen tehdy, jsou-li nevyhnutelné v rámci vládních programů tlumení chorob.

KAPITOLA IV

INFORMACE A VÝCHOVA

Článek 14

Programy vzdělávání a výchovy

Smluvní strany se zavazují podporovat rozvoj programů vzdělávání a výchovy, aby se podpořilo mezi organizacemi a jedinci, zabývajícími se držením, chovem, výcvikem, obchodem a ochranou zvířat v zájmových chovech, nabytí vědomí a znalosti ustanovení a zásad této dohody. V těchto programech musí být věnována pozornost zejména těmto bodům:

a) Výcvik zvířat v zájmových chovech s komerčním cílem nebo pro soutěže musí být vykonáván osobami s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi.

b) Je nutno odrazovat od:

(i) darování zvířat v zájmových chovech osobám mladším 16 let bez souhlasu rodičů nebo jiných osob majících rodičovskou odpovědnost;

(ii) darování zvířat v zájmových chovech jako ceny, náhrady nebo prémie;

(iii) neplánovaného plození zvířat v zájmových chovech.

c) Případné negativní důsledky pro zdraví a kondici volně žijících zvířat po jejich získání a držení jako zvířata v zájmových chovech.

d) Riziko vyplývající z nezodpovědného získání zvířat v zájmových chovech, které vede ke zvyšování počtu zvířat nechtěných a opuštěných.

KAPITOLA V

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE

Článek 15

Mnohostranné konzultace

1. Smluvní strany se do pěti let od vstupu této dohody v platnost a každých pět let a vždy, jestliže většina představitelů smluvních stran o to požádá, sejdou k mnohostranným konzultacím v sídle Rady Evropy za účelem prověření aplikace dohody, jakož i vhodnosti její revize či rozšíření některých jejích ustanovení.

2. Každá smluvní strana má právo určit jednoho zástupce pro účast na těchto konzultacích. Každý členský stát Rady Evropy, který není smluvní stranou této dohody, má právo vyslat jednoho pozorovatele.

3. Po každé konzultaci smluvní strany předloží Výboru ministrů Rady Evropy zprávu o konzultaci a o funkčnosti dohody, včetně, považují-li to za nezbytné, návrhů na změnu či doplnění článků 15 až 23 dohody.

4. Smluvní strany přijmou v souladu s ustanoveními této dohody jednací řád těchto konzultací.

KAPITOLA VI

ZMĚNY A DOPLŇKY

Článek 16

Změny a doplňky

1. Všechny změny a doplňky článků 1 až 14, navržené smluvní stranou nebo Výborem ministrů, se oznamují generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a předávají se jeho prostřednictvím členským státům Rady Evropy.

2. Všechny změny a doplňky navržené podle ustanovení předchozího odstavce jsou posouzeny v průběhu mnohostranné konzultace nejpozději do dvou měsíců ode dne jejich rozeslání generálním tajemníkem, kde mohou být přijaty dvoutřetinovou většinou smluvních stran. Přijatý text je sdělen smluvním stranám.

3. Všechny změny a doplňky vstupují v platnost po uplynutí lhůty dvanácti měsíců po jejich přijetí během mnohostranné konzultace, pokud některá ze smluvních stran nevznesla námitky.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení

Tato dohoda je otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy. Bude předložena k ratifikaci, přijetí či schválení. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení se ukládají u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 18

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí lhůty šesti měsíců od data, kdy čtyři členské státy Rady Evropy vyjádří svůj souhlas být vázány dohodou podle ustanovení článku 17.

2. Pro každý členský stát, který vyjádří později svůj souhlas být vázán dohodou, tato vstupuje v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí lhůty šesti měsíců po datu uložení listiny o ratifikaci, přijetí či schválení.

Článek 19

Přistoupení nečlenských států

1. Výbor ministrů Rady Evropy bude moci poté, co tato dohoda vstoupí v platnost, přizvat kterýkoliv nečlenský stát Rady Evropy k přistoupení k této dohodě, podle rozhodnutí přijatého většinou dle článku 20 písm. d) Statutu Rady Evropy a na základě jednomyslného rozhodnutí představitelů smluvních států s právem zasedat ve Výboru ministrů.

2. Ve vztahu ke kterémukoliv přistupujícímu státu vstupuje dohoda v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uložení listiny o přistoupení u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 20

Územní doložka

1. Každý stát může při podpisu nebo při uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení určit území, na něž se dohoda použije.

2. Každá smluvní strana může kdykoliv později, prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, rozšířit platnost této dohody na kterékoliv jiné území uvedené v prohlášení. Dohoda vstoupí v platnost pro toto území první den měsíce, který následuje po uplynutí lhůty šesti měsíců po datu přijetí prohlášení generálním tajemníkem.

3. Všechna prohlášení učiněná na základě dvou předchozích odstavců mohou být odvolána, což se týká všech území uvedených v tomto prohlášení, oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání vstupuje v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí lhůty šesti měsíců po datu přijetí oznámení generálním tajemníkem.

Článek 21

Výhrady

1. Kterýkoliv stát může při podpisu nebo při uložení svých listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení oznámit jednu či více výhrad k článku 6 a k článku 10 odst. 1 písm. a). Zádně jiné výhrady se nepřijímají.

2. Každá smluvní strana, která učinila výhradu na základě předchozího odstavce, ji může zcela nebo částečně odvolat oznámením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Odvolání vstupuje v platnost k datu přijetí oznámení generálním tajemníkem.

3. Smluvní strana, která učinila výhradu k ustanovení této dohody, se nemůže dovolat použití takového ustanovení jinou smluvní stranou; je-li však výhrada částečná nebo podmíněná, může žádat její uplatnění v míře, kterou ona přijala.

Článek 22

Výpověď

1. Každá smluvní strana může kdykoliv vypovědět tuto dohodu oznámením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Vypovězení vstupuje v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí lhůty šesti měsíců po datu přijetí oznámení generálním tajemníkem.

Článek 23

Oznámení

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady Evropy a všem státům, které přistoupily k této dohodě nebo které byly k tomu přizvány:

a) všechny podpisy;

b) uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení;

c) všechna data vstupu této dohody v platnost dle článků 18, 19, 20;

d) všechny ostatní spisy, oznámení a sdělení, vztahující se k této dohodě.


Na důkaz čehož níže podepsaní, náležitě k tomu oprávněni, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno ve Štrasburku 13. listopadu 1987 ve francouzštině a angličtině, oba texty mají stejnou platnost, v jediném exempláři, který bude uložen v archivech Rady Evropy. Generální sekretář Rady Evropy zašle ověřenou kopii každému členskému státu Rady Evropy a každému státu přizvanému k přistoupení k této dohodě.

Přesunout nahoru