Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany rostlin

Datum vyhlášení 09.03.2000
Uzavření smlouvy 23.06.1997
Platnost od 12.05.1999
Platnost do 30.04.2004
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1997 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 12. května 1999. Podle článku 18 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou přestanou provádět:

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin ze dne 3. prosince 1970, vyhlášená pod č. 15/1974 Sb.,

a

Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek ze dne 14. července 1978, vyhlášená pod č. 111/1978.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany rostlin

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

• ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti ochrany rostlin,

• za účelem ochrany území států smluvních stran před zavlečením škodlivých organismů rostlin,

• s přáním usnadnit a zlepšit obchodní styky a výměnu rostlin a rostlinných produktů,

se dohodly takto:

Článek 1

Pojmy použité v této dohodě znamenají:

• rostliny: živé rostliny nebo jejich části včetně semen určené k pěstování nebo rozmnožování,

• rostlinné produkty: produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované, které vzhledem ke své povaze a způsobu zpracování mohou umožnit šíření škodlivých organismů,

• předměty: věci, které nejsou rostlinami a rostlinnými produkty, ve kterých se mohou vyskytovat škodlivé organismy,

• pohraniční pásmo: území do vzdálenosti 10 km po obou stranách státní hranice,

• rostlinolékařská kontrola: činnosti prováděné za účelem ověření, zda rostliny, rostlinné produkty a předměty neobsahují škodlivé organismy a odpovídají fytosanitárním předpisům států smluvních stran,

• škodlivé organismy: původci chorob rostlin, škůdci rostlin a plevele stanovené právními předpisy států smluvních stran.

Článek 2

1. Smluvní strany budou podporovat, uskutečňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany rostlin.

2. Spolupráce podle této dohody bude uskutečňována v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky a Polské republiky.

Článek 3

Smluvní strany se zavazují využívat všechny dostupné prostředky za účelem zabránění přenosu škodlivých organismů z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany.

Článek 4

1. Rostliny nebo rostlinné produkty vyvážené na území státu druhé smluvní strany musí být zkontrolované a opatřené rostlinolékařským osvědčením, pokud to fytosanitární předpisy státu, na jehož území jsou tyto zásilky dováženy, nestanoví jinak.

2. Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz, respektive reexport rostlin nebo rostlinných produktů musí být vystaveno v českém, polském nebo anglickém jazyce.

Článek 5

1. K balení zásilek rostlin a rostlinných produktů musí být používány materiály prosté škodlivých organismů a které neumožňují jejich přenášení.

2. Seno, sláma, plevy, piliny, kůra a zbytky rostlin nesmí být používány jako obalový materiál.

3. Dopravní prostředky pro přepravu rostlin a rostlinných produktů musí být čisté a ve stanovených případech dezinfikované, pokud to vyžadují fytosanitární předpisy státu, na jehož území jsou tyto zásilky dováženy.

Článek 6

1. Přeprava rostlin a rostlinných produktů mezi územími států smluvních stran bude prováděna přes celní přechody stanovené fytosanitárními předpisy.

2. Ve zvláštních případech po předchozí dohodě odpovědných orgánů států smluvních stran může být tato přeprava vykonána přes jiné celní přechody než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1.

Článek 7

1. Rostliny, rostlinné produkty a předměty podléhají rostlinolékařské kontrole v souladu s fytosanitárními předpisy států smluvních stran.

2. Smluvní strany zajistí na celních přechodech odpovídající technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly.

3. Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů, převážená cestujícími k osobní spotřebě, mohou být osvobozena od rostlinolékařské kontroly a povinnosti vystavení rostlinolékařského osvědčení, pokud to odpovídá fytosanitárním předpisům států smluvních stran.

4. Dojde-li při rostlinolékařské kontrole ke zjištění přítomnosti škodlivých organismů nebo jiných skutečností v rozporu s fytosanitárními předpisy nebo ujednáními této dohody, mají odpovědné orgány států smluvních stran právo odmítnout převzetí zásilky nebo zásilku zničit nebo nařídit jiná opatření, o čemž se budou neprodleně vzájemně písemně informovat.

Článek 8

Rostliny a rostlinné produkty pocházející z území státu jedné smluvní strany a provážené přes území státu druhé smluvní strany nepodléhají opatřením obsaženým v článku 7 odst. 1, jsou-li převáženy v utěsněných a uzamčených přepravních prostředcích a tyto zásilky nebudou překládány.

Článek 9

1. Za účelem zlepšení obchodní výměny rostlin a rostlinných produktů může být na území státu smluvní strany, ze kterého se tyto zásilky vyvážejí, uskutečněna společná rostlinolékařská kontrola.

2. Při provádění společné rostlinolékařské kontroly budou uplatňovány předpisy státu smluvní strany, na jehož území se rostliny a rostlinné produkty budou dovážet.

3. Místa, podmínky a termíny provádění společných rostlinolékařských kontrol budou vždy dohodnuty mezi odpovědnými orgány států smluvních stran.

Článek 10

V případě zjištění škodlivých organismů v pohraniční oblasti budou odpovědné orgány států smluvních stran koordinovat svoji činnost a poskytovat si podle svých možností pomoc za účelem jejich neodkladného ničení nebo omezování jejich výskytu.

Článek 11

Smluvní strany se zavazují:

• vyměňovat si platné právní předpisy z oblasti ochrany rostlin,

• podporovat výměnu specialistů a publikací z oblasti ochrany rostlin,

• poskytovat si vzájemnou vědeckou a technickou pomoc.

Článek 12

Odpovědné orgány států smluvních stran se budou na žádost jednoho z nich v rámci možností vzájemně informovat o výskytu a rozšíření škodlivých organismů, přičemž žádná ze smluvních stran nebude takto získané informace předávat třetím stranám.

Článek 13

1. Za účelem provádění této dohody mohou odpovědné orgány států smluvních stran uzavírat ujednání k jednotlivým záležitostem.

2. Podle potřeby budou odpovědné orgány států smluvních stran svolávat společné porady k projednání a vyřešení otázek týkajících se spolupráce vymezené touto dohodou. Datum, místo konání a program porady budou vždy stanoveny po vzájemné dohodě.

3. Náklady na jízdné a pobyt svých představitelů nese vysílající strana.

Článek 14

Odpovědnými orgány států smluvních stran za plnění této dohody jsou:

• Za Českou republiku Ministerstvo zemědělství,

• za Polskou republiku ministr zemědělství a výživy Polské republiky.

Sporné otázky, které vzniknou během plnění této dohody, budou řešeny smíšenou komisí odborníků jmenovanou smluvními stranami.

Článek 15

Tato dohoda není v rozporu s oprávněními a závazky smluvních stran vyplývajícími z jiných dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod nebo z členství v mezinárodních organizacích.

Článek 16

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany, což bude potvrzeno výměnou diplomatických nót. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý den ode dne doručení pozdější noty.

Článek 17

Tato dohoda se sjednává na období pěti let a bude automaticky prodlužována na další pětileté období, pokud ji žádná ze smluvních stran nevypoví diplomatickou cestou alespoň dvanáct měsíců před uplynutím období její platnosti.

Článek 18

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou platnost

• Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin, podepsaná v Praze dne 3. prosince 1970, a

• Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek, podepsané v Brně dne 14. července 1978.


Dáno ve Varšavě dne 23. června 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském. Obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Josef Lux v. r.
místopředseda vlády a ministr zemědělství

Za vládu Polské republiky
Jaroslaw Kalinowski v. r.
místopředseda vlády a ministr zemědělství a výživy

Přesunout nahoru