Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropská unie - Česká republika ze dne 15. prosince 1999 pozměňujícího Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Datum vyhlášení 01.03.2000
Uzavření smlouvy 15.12.1999
Platnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 1999 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropská unie - Česká republika ze dne 15. prosince 1999 pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.*)**)***)

Rozhodnutí č. 3/1999 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 datem jeho přijetí a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 3/1999 RADY PŘIDRUŽENÍ EU - ČESKÁ REPUBLIKA

z 15. prosince 1999

pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě EU - Česká republika

RADA PŘIDRUŽENÍ,

Majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) podepsanou v Bruselu 4. října 1993, a zvláště článek 38 Protokolu 4,

Vzhledem k tomu, že:

(1) je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Turecku, Evropském hospodářském prostoru (dále uváděné jako EEA), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

(2) je účelné revidovat články týkající se částek kvůli zohlednění vstupu v platnost eura;

(3) je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, měly by být provedeny některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu;

(4) Protokol 4 by tedy měl být pozměněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. V článcích 21 a 26 se slovo „Ecu“ nahrazuje slovem „euro“;

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Částky vyjádřené v euru

1. Částky v národní měně vyvážející země odpovídající částkám vyjádřeným v euru stanoví vyvážející země a sdělí je dovážející zemi prostřednictvím Evropské komise.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející zemí, tato země je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející země. Jsou-li výrobky fakturovány v měně členského státu Společenství nebo některé ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, uzná dovážející země částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euru podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euru a jejich ekvivalenty v národních měnách členských států Společenství a České republiky budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euru.“;

3. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:

„1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány;1)
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.“;

b) pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:

„2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových“;

c) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

„kapitola 57Koberce a jiné textilní
- Z vpichované plsti
Výroba z:7)
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak
- polypropylenové hedvábí čísla 5402, nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jehož délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,
lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z:7)
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálůVýroba z:7)
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako podložka“;

d) pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:

„ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005“;

e) mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:

„9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity.“.

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.


Bude se uplatňovat s účinkem od 1. ledna 2000.

Dáno v Bruselu 15. prosince 1999.

Za Radu přidružení
Předseda:
T. Halonen v. r.

Tajemníci:
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

**) Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé podepsané dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.

***) Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé bylo vyhlášeno pod č. 75/1999 Sb.

1) OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2 - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.

Přesunout nahoru