Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 138/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární

Datum vyhlášení 08.12.2000
Uzavření smlouvy 13.03.2000
Platnost od 13.03.2000
Platnost do 16.12.2003
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 2000 bylo v Mexiku, D. F, podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku XVI dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických v oblasti fytosanitární

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických, dále jenom „Strany“;

uvědomujíce si význam dalšího rozvoje a spolupráce v oblasti zemědělství;

považujíce za zájem obou Stran ochranu území svých států před škodlivými organismy napadajícími rostliny a rostlinné produkty;

berouce v úvahu důležitost rozšíření spolupráce rostlinolékařských služeb států obou stran pro ulehčení obchodu a vzájemné výměny rostlin a rostlinných produktů, a to způsobem, který by nepředstavoval riziko pro zemědělství obou zainteresovaných států, zdraví obyvatelstva a životní prostředí;

respektujíce ustanovení Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951; Dohodu o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, uzavřenou v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO/OMC) přijaté v Marrakeši dne 15. dubna 1994, a Základní dohodu o vědecko-technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických, podepsanou v hlavním městě Mexiku dne 4. května 1995;

se dohodly následovně:

Článek I

Předmětem tohoto Ujednání je stanovit základy spolupráce s cílem předcházet zavlečení a šíření škodlivých organismů na území států obou Stran prostřednictvím dovozu rostlin a rostlinných produktů podléhajících fytokaranténním opatřením.

Článek II

Spolupráce, která je předmětem tohoto Ujednání, se bude uskutečňovat v následujících oblastech:

a) výměna technických informací a právních předpisů rostlinolékařské povahy mezi oběma Stranami;

b) výměna specialistů s cílem seznámit se s procesy pěstování rostlin a rostlinolékařské péče druhé Strany;

c) výměna technických poznatků v oblasti rostlinné výroby, pěstitelských cyklů daných rostlin a v oblasti rostlinolékařské péče;

d) výměna informací týkajících se zjištění výskytu a šíření karanténních škodlivých organismů na území států obou Stran.

Článek III

Za provádění tohoto Ujednání bude odpovědná Státní rostlinolékařská správa při Ministerstvu zemědělství České republiky a Generální ředitelství pro hygienu a ochranu rostlin při Ministerstvu zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických.

Článek IV

Provádění článku II se uskuteční následujícími způsoby:

a) rozšiřováním účasti institucí a organizací na činnostech stanovených tímto Ujednáním;

b) vytvářením vhodných technických a administrativních podmínek pro spolupráci v oblastech, které jsou předmětem tohoto Ujednání;

c) prověřováním zemědělské produkce určené pro vývoz a podléhající rostlinolékařské kontrole.

Článek V

Každá Strana přijme nezbytná opatření v souladu s právními předpisy svého státu s cílem předejít zavlečení karanténních škodlivých organismů na území státu druhé Strany, zejména těch, které představují vysoké rostlinolékařské riziko, anebo těch škodlivých organismů, které případně mohou být uvedeny v navazujících dodatcích tohoto Ujednání pro jednotlivé zemědělské výrobky.

Článek VI

Vyvážené zásilky rostlin a rostlinných produktů budou opatřeny rostlinolékařským osvědčením vydaným oprávněnou rostlinolékařskou službou. Vystavené osvědčení bude odpovídat vzoru uvedenému v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, ve znění z roku 1979 a dále bude splňovat rostlinolékařské podmínky Strany dovozce.

Článek VII

Rostlinolékařské osvědčení nezbavuje dovážející stát práva provést rostlinolékařskou prohlídku rostlin a rostlinných produktů a přijmout nezbytná rostlinolékařská opatření.

Článek VIII

Každá Strana uvědomí druhou Stranu o vstupních místech pro dovoz rostlin a rostlinných produktů. Mimo dohodnutá vstupní místa není dovoz rostlin a rostlinných produktů možný.

Článek IX

Dovoz rostlin a rostlinných produktů na území států Stran se uskuteční v souladu s právními předpisy a rostlinolékařskými požadavky těchto států.

Článek X

Strany budou harmonizovat postupy kontroly a karantény rostlin za účelem dosažení jejich rovnocennosti.

Článek XI

Strany podpoří odborná nebo specializační školení rostlinolékařských pracovníků ve svých vzdělávacích, výzkumných a dalších institucích.

Článek XII

Podle potřeby budou příslušné orgány obou Stran svolávat společné porady k projednání a vyřešení otázek týkajících se spolupráce vymezené tímto Ujednáním. Místo a datum určí po vzájemné dohodě. Náklady na jízdné a pobyt svých představitelů nese vysílající Strana.

Výsledky bilaterálních jednání sdělí každá Strana svým příslušným ministerstvům zahraničí.

Článek XIII

Náklady na provádění tohoto Ujednání budou hrazeny v souladu s prioritami a finančními možnostmi. Strany mohou požádat o spolupráci obchodní zemědělské organizace.

Článek XIV

1. Pověření pracovníci každé Strany budou nadále v pracovním poměru k instituci jako doposud, čímž nevznikne pracovněprávní vztah k druhé Straně, která nebude v žádném případě pokládána za náhradního zaměstnavatele.

2. Strany se ubezpečí, že pracovníci, kteří provádí činnosti podle tohoto Ujednání budou mít zdravotní a úrazové pojištění pro případ pojistné události vzniklé při plnění tohoto Ujednání a pro případ, že tato pojistná událost zakládá nárok na pojistné plnění.

Článek XV

Neshody, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění tohoto Ujednání, budou vyřešeny vzájemnou dohodou na úrovni příslušných zástupců Stran. Nebude-li dosaženo uspokojivého řešení, budou neshody řešeny diplomatickou cestou.

Článek XVI

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou, pokud je některá ze Stran písemně nevypoví.

Platnost Ujednání skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Straně.

Článek XVII

Tato Dohoda může být měněna se souhlasem obou Stran, a to písemnou formou, kde bude zároveň stanoveno datum vstupu změn v platnost.

Článek XVIII

Ukončení tohoto Ujednání nemá vliv na dokončení činností z ní plynoucích.


Dáno v Mexiku, D. F, dne 13. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jan Fencl v. r.
ministr zemědělství

Za Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Spojených států mexických
Romarico Arroyo Marroquin v. r.
ministr zemědělství

Přesunout nahoru