Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 114/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské prozatímní dohody o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých

Datum vyhlášení 07.11.2000
Uzavření smlouvy 11.12.1953
Ratifikace Smlouvy 08.09.2000
Platnost od 01.07.1954
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1953 byla v Paříži přijata Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 25. února 1998.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 8. září 2000.

Při ratifikaci Dohody bylo současně učiněno následující oznámení České republiky:

“S odkazem na článek 1 odst. 4 Prozatímní dohody znamená ve vztahu k České republice výraz „státní příslušníci“ občany České republiky a výraz „území“ území České republiky.

Podle článku 7 Česká republika oznamuje, že tato dohoda se vztahuje na tyto soustavy sociálního zabezpečení (pro její přílohu I):

Soustavy upravované zákony týkajícími se

a) nemocenského pojištění,

b) zdravotního pojištění,

c) státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné),

d) pracovních vztahů, pokud jde o úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání,

e) zaměstnanosti, pokud jde o hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Soustavy pod písmeny a), b), e) jsou povahy příspěvkové, pod písmeny c), d) nepříspěvkové.

Podle článku 8 Česká republika oznamuje, že tato dohoda se vztahuje na mezinárodní smlouvy (pro její přílohu II):

Všeobecnou úmluvu o sociální bezpečnosti mezi Republikou československou a Republikou francouzskou ze dne 12. října 1948 s Dodatkovou dohodou, v revidovaném znění ze dne 17. října 1967.“

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 1. července 1954. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. října 2000.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

EVROPSKÁ PROZATÍMNÍ DOHODA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ VYJMA SOUSTAV VE STÁŘÍ, INVALIDITĚ A POZŮSTALÝCH

Vlády podepsané pod touto dohodou, členové Rady Evropy,

berouce v úvahu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za účelem, mimo jiné, usnadnění jejich sociálního rozvoje;

potvrzujíce zásadu, že státním příslušníkům kterékoli smluvní strany této dohody by se podle zákonů a nařízení o sociálním zabezpečení kterékoli jiné smluvní strany mělo dostat stejného zacházení jako jejím státním příslušníkům, kterážto zásada vyplývá z úmluv Mezinárodní organizace práce;

potvrzujíce rovněž zásadu, že státní příslušníci kterékoli smluvní strany by měli mít prospěch ze smluv o sociálním zabezpečení uzavřených dvěma nebo více smluvními stranami;

přejíce si tyto principy uvést v platnost pomocí Prozatímní dohody až do uzavření všeobecné úmluvy založené na soustavě dvoustranných smluv,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Tato dohoda se vztahuje na všechny zákony a nařízení o sociálním zabezpečení, které jsou platné v den podpisu nebo mohou vstoupit v platnost později na kterékoli části území smluvních stran a které se vztahují k

(a) nemoci, mateřství a úmrtí (pohřebnému), včetně léčebných dávek nepodléhajících zkoumáním potřebnosti;

(b) pracovním úrazům;

(c) nezaměstnanosti;

(d) rodinným přídavkům.

2. Tato dohoda se vztahuje na soustavy příspěvkových a nepříspěvkových dávek, včetně povinnosti zaměstnavatelů poskytovat náhrady při pracovních úrazech. Nevztahuje se na veřejnou pomoc, zvláštní soustavy pro státní zaměstnance ani na dávky poskytované v souvislosti s válečným zraněním nebo poškozením v důsledku cizí okupace.

3. Pro účely této dohody slovo „dávka“ zahrnuje všechna zvýšení nebo doplňky k dávce.

4. Výrazy „státní příslušníci“ a „území“ smluvní strany mají význam určený touto stranou v prohlášení adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy pro oznámení všem ostatním smluvním stranám.

Článek 2

1. S výhradou ustanovení článku 9 je státní příslušník kterékoli smluvní strany oprávněn požívat výhod ze zákonů a nařízení kterékoli smluvní strany za stejných podmínek, jako by byl jejím státním příslušníkem

(a) v případě dávky při pracovním úrazu za předpokladu, že bydlí na území jedné ze smluvních stran;

(b) v případě jakékoli jiné dávky než dávky při pracovním úrazu za předpokladu, že má obvyklé bydliště na území této druhé smluvní strany;

(c) v případě dávky nárokované v souvislosti s nemocí, mateřstvím nebo nezaměstnaností za předpokladu, že měl obvyklé bydliště na území této druhé smluvní strany před prvým lékařským potvrzením nemoci, předpokládaným datem početí nebo vznikem nezaměstnanosti, podle daného případu;

(d) v případě dávky poskytované v nepříspěvkové soustavě, jiné než dávky při pracovním úrazu, za předpokladu, že bydlel šest měsíců na území této druhé smluvní strany.

2. Ve všech případech, kde zákony a nařízení kterékoli ze smluvních stran stanoví omezení práv státních příslušníků této strany, kteří se nenarodili na jejím území, bude se se státním příslušníkem kterékoli jiné smluvní strany narozeným na území této strany zacházet tak, jako by byl státním příslušníkem prvé smluvní strany narozeným na jejím území.

3. Ve všech případech, kde zákony a nařízení některé ze smluvních stran činí při určení nároku na dávku rozdíly podle státní příslušnosti dětí, dostane se dítěti, které je státním příslušníkem kterékoli jiné smluvní strany, stejného zacházení, jako by bylo státním příslušníkem této prvé smluvní strany.

Článek 3

1. Každá smlouva vztahující se na zákony a nařízení uvedené v článku 1, která byla nebo může být uzavřena kterýmikoli dvěma nebo více smluvními stranami, bude platit, s výhradou ustanovení článku 9, pro státního příslušníka kterékoli jiné smluvní strany tak, jako by byl státním příslušníkem prvých stran, a to v rozsahu, v jakém ve vztahu k těmto zákonům a nařízením stanoví pravidla

(a) pro vymezení, podle kterých zákonů a nařízení má být osoba pojištěna;

(b) pro zachování nabytých práv a práv ve stadiu nabývání, a zejména pro sčítání dob pojištění a dob jim na roven postavených, za účelem stanovení nároku na dávku a výpočet její výše;

(c) pro výplatu dávky osobám bydlícím na území některé ze stran takové smlouvy;

(d) pro doplňky a provádění ustanovení takové smlouvy zmíněné v tomto odstavci.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku neplatí pro žádné ustanovení řečené smlouvy týkající se dávek poskytovaných v nepříspěvkové soustavě, pokud dotyčný státní příslušník nebydlí šest měsíců na území smluvní strany, podle jejíchž zákonů a nařízení uplatňuje nárok na dávku.

Článek 4

Dávky, které při neexistenci této dohody nebyly přiznány nebo byly zastaveny, budou podle ustanovení všech relevantních dvoustranných a mnohostranných smluv přiznány nebo znovu obnoveny od data, kdy tato dohoda vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dotčené příslušným nárokem, za předpokladu, že žádost je předložena do jednoho roku od tohoto data nebo v průběhu delšího období, jež může být stanoveno smluvní stranou, podle jejíchž zákonů a nařízení je uplatňován nárok na dávku. Není-li nárok uplatněn v tomto období, bude dávka přiznána nebo znovu obnovena od data žádosti nebo od dřívějšího data, jež může být stanoveno zmíněnou smluvní stranou.

Článek 5

Ustanovení této dohody neomezují ustanovení žádných vnitrostátních zákonů nebo nařízení, mezinárodních úmluv ani dvoustranných nebo mnohostranných smluv, které jsou pro oprávněné osoby příznivější.

Článek 6

Tato dohoda se nevztahuje na ta ustanovení vnitrostátních zákonů a nařízení, která se týkají účasti pojištěnců a jiných skupin osob zúčastněných na řízení sociálního zabezpečení.

Článek 7

1. Příloha I této dohody stanoví u každé smluvní strany soustavy sociálního zabezpečení, na něž se vztahuje článek 1, které platí na kterékoli části jejího území k datu podpisu této dohody.

2. Každá smluvní strana oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy všechny nové zákony nebo nařízení tohoto druhu, které ve vztahu k této straně nejsou dosud zahrnuty v příloze I. Takové oznámení učiní každá smluvní strana do tří měsíců od data publikace nového zákona nebo nařízení, nebo - jestliže takový zákon nebo nařízení byl zveřejněn před datem ratifikace této dohody zúčastněnou smluvní stranou - k datu ratifikace.

Článek 8

1. Příloha II této dohody uvádí u každé smluvní strany sjednané smlouvy vztahující se k článku 3, které jsou platné k datu podpisu této dohody.

2. Každá smluvní strana oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy každou nově uzavřenou smlouvu, pro kterou platí článek 3. Toto oznámení učiní každá smluvní strana do tří měsíců od data vstupu smlouvy v platnost, nebo - jestliže taková smlouva vstoupila v platnost před datem ratifikace této dohody - k datu ratifikace.

Článek 9

1. Příloha III této dohody obsahuje výhrady učiněné k ní k datu podpisu.

2. Každá smluvní strana může při oznámení podle článku 7 nebo článku 8 učinit výhradu k uplatnění této dohody na kterýkoli zákon, nařízení nebo smlouvu uvedené v oznámení. Prohlášení takové výhrady musí být učiněno současně s příslušným oznámením; nabude účinnosti od data vstupu nového zákona, nařízení nebo smlouvy v platnost.

3. Každá smluvní strana může odvolat zcela nebo zčásti všechny jí učiněné výhrady oznámením zaslaným za tímto účelem generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Takové oznámení nabude účinnosti prvým dnem měsíce následujícího po měsíci jeho přijetí a v souladu s ním bude prováděna i tato dohoda.

Článek 10

Přílohy k této dohodě tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 11

1. Způsoby provádění této dohody budou v případě potřeby stanoveny ujednáními mezi příslušnými úřady smluvních stran.

2. Příslušné úřady zúčastněných smluvních stran budou usilovat o vyřešení veškerých sporů týkajících se výkladu nebo provádění této dohody jednáním.

3. Pokud by nějaký takový spor nebyl vyřešen jednáním v době tří měsíců, bude předložen k rozhodnutí rozhodčímu orgánu, jehož složení a postup dohodnou zúčastněné smluvní strany, nebo - nedojde-li k takové dohodě během dalšího období tří měsíců - rozhodci vybranému na žádost kterékoli ze zúčastněných smluvních stran předsedou Mezinárodního soudního dvora. Pokud by tento byl státním příslušníkem jedné ze stran sporu, bude tato úloha svěřena místopředsedovi soudního dvora nebo dalšímu služebně nejstaršímu soudci, který není státním příslušníkem žádné ze stran sporu.

4. Rozhodnutí rozhodčího orgánu nebo případně rozhodce bude učiněno v souladu se zásadami a duchem této dohody a bude konečné a závazné.

Článek 12

V případě vypovězení této dohody některou smluvní stranou

(a) všechna práva získaná osobou na základě jejích ustanovení budou zachována a zejména v době, kdy bydlí na území druhé strany, bude nadále požívat práv, jestliže v souladu s jejími ustanoveními získala nárok na výplatu některé dávky podle zákonů a nařízení jedné ze smluvních stran;

(b) s výhradou podmínek, jež mohou být stanoveny v dodatkových smlouvách uzavřených mezi zúčastněnými smluvními stranami pro vypořádání jakýchkoli nároků v průběhu jejich nabývání, budou nadále platit ustanovení této dohody o dobách pojištění a dobách jim naroveň postaveným získaných před datem, než výpověď nabude účinnosti.

Článek 13

1. Tato dohoda bude otevřena k podpisu členům Rady Evropy. Podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvého dne měsíce následujícího po datu uložení druhé ratifikační listiny.

3. Ve vztahu k signatáři, který přistoupí k ratifikaci následně, vstoupí Dohoda v platnost prvého dne měsíce následujícího po datu uložení jeho ratifikační listiny.

Článek 14

1. Výbor ministrů Rady Evropy může vyzvat kterýkoli nečlenský stát Rady Evropy, aby přistoupil k této dohodě.

2. K přistoupení dojde uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy, které nabude účinnosti prvého dne měsíce následujícího po datu uložení.

3. Ke všem listinám o přístupu uloženým podle tohoto článku musí být připojeno oznámení s takovými informacemi, jež by byly obsahem příloh I a II této dohody, kdyby vláda zúčastněného státu byla k datu přistoupení jejím signatářem.

4. Pro účely této dohody budou všechny informace oznámené v souladu s odstavcem 3 tohoto článku považovány za součást přílohy, ve které by byly zaznamenány, pokud by vláda zúčastněného státu byla signatářem této dohody.

Článek 15

Generální tajemník Rady Evropy oznámí

(a) členům Rady a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce

(i) datum vstupu v platnost této dohody a jména všech členů, kteří ji ratifikovali,

(ii) uložení všech listin o přistoupení podle článku 14 a všechna oznámení, která je doprovázejí,

(iii) všechna oznámení obdržená podle článku 16 a datum jejich účinnosti;

(b) smluvním stranám a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce

(i) všechna oznámení obdržená podle článků 7 a 8,

(ii) všechny výhrady učiněné podle odstavce 2 článku 9,

(iii) odvolání všech výhrad podle odstavce 3 článku 9.

Článek 16

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu dvou let od data, kdy podle odstavce 2 článku 13 vstoupí v platnost. Poté zůstane v platnosti vždy každý další rok pro ty smluvní strany, které ji nevypoví oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy nejméně šest měsíců před uplynutím buď původní dvouleté doby, nebo následujících ročních období. Takové oznámení nabude účinnosti ke konci období, jehož se týká.


Na důkaz toho níže podepsaní, náležitě k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Paříži, dne 11. prosince 1953, ve dvou stejně autentických textech v anglickém a francouzském jazyce, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy a jehož ověřené kopie zašle generální tajemník všem signatářům a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce.

Přesunout nahoru