1498 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
44/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
43/2020 Sb. m. s. Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou
42/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
41/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím
40/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
38/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní mezi Českou a Ghanskou republikou
37/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi Českou republikou a Portugalskou republikou
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
35/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
31/2020 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií
28/2020 Sb. m. s. Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích
23/2020 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
20/2020 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
12/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve vojenském letectví mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
9/2020 Sb. m. s. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky
4/2020 Sb. m. s. Náhrada sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020 mezi Českou republikou a Kanadou
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
56/2019 Sb. m. s. Dohoda o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
54/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
52/2019 Sb. m. s. Memorandum o dohodě o přidělování styčných důstojníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spojených států amerických
50/2019 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
49/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
48/2019 Sb. m. s. Správní ujednání o používání Smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
47/2019 Sb. m. s. Smlouva o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
44/2019 Sb. m. s. Dohoda o statusu vojenského a civilního personálu a o statusu velitelství a ozbrojených sil mezi členskými státy Evropské unie
43/2019 Sb. m. s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
40/2019 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
37/2019 Sb. m. s. Protokol o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
36/2019 Sb. m. s. Nové znění Přílohy I
35/2019 Sb. m. s. Protokol prodlužující a upravující Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
32/2019 Sb. m. s. Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky