582 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
44/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
43/2020 Sb. m. s. Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou
42/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
41/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím
40/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
23/2020 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
22/2020 Sb. m. s. Změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
13/2020 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
11/2020 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
9/2020 Sb. m. s. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
6/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
5/2020 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
3/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
60/2019 Sb. m. s. Změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
59/2019 Sb. m. s. Změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
54/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
53/2019 Sb. m. s. Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
51/2019 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
44/2019 Sb. m. s. Dohoda o statusu vojenského a civilního personálu a o statusu velitelství a ozbrojených sil mezi členskými státy Evropské unie
43/2019 Sb. m. s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
36/2019 Sb. m. s. Nové znění Přílohy I
34/2019 Sb. m. s. Změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
27/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
26/2019 Sb. m. s. Datum účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
25/2019 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
21/2019 Sb. m. s. Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
16/2019 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin
15/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
14/2019 Sb. m. s. Změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
10/2019 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR
7/2019 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
3/2019 Sb. m. s. Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
1/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
54/2018 Sb. m. s. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
53/2018 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
52/2018 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci