755 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
43/2020 Sb. m. s. Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou
41/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
38/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní mezi Českou a Ghanskou republikou
35/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
31/2020 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
23/2020 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
20/2020 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
13/2020 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
11/2020 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
9/2020 Sb. m. s. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
4/2020 Sb. m. s. Náhrada sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020 mezi Českou republikou a Kanadou
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
60/2019 Sb. m. s. Změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
59/2019 Sb. m. s. Změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
54/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
53/2019 Sb. m. s. Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
51/2019 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
47/2019 Sb. m. s. Smlouva o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
46/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Polskou republikou
45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
43/2019 Sb. m. s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
42/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
36/2019 Sb. m. s. Nové znění Přílohy I
35/2019 Sb. m. s. Protokol prodlužující a upravující Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
34/2019 Sb. m. s. Změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
21/2019 Sb. m. s. Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
15/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
9/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
8/2019 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
3/2019 Sb. m. s. Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
1/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
54/2018 Sb. m. s. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
52/2018 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
48/2018 Sb. m. s. Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
44/2018 Sb. m. s. Protokol o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
43/2018 Sb. m. s. Dohoda o vízech k pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Japonska