142 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
24/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
15/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
56/2019 Sb. m. s. Dohoda o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Slovenské republiky
51/2018 Sb. m. s. Dohoda o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
6/2018 Sb. m. s. Dohoda o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
3/2018 Sb. m. s. Změny č. 4 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
66/2017 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
46/2017 Sb. m. s. Smlouva o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou
45/2017 Sb. m. s. Změny č. 3 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky 
61/2015 Sb. m. s. Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
35/2015 Sb. m. s. Dodatek č. 3 k Dohodě o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
29/2015 Sb. m. s. Změny č. 2 Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovensk
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
21/2015 Sb. m. s. Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
20/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
12/2015 Sb. m. s. Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
71/2014 Sb. m. s. Protokol o pyrotechnickém vzdělávání k provedení Smlouvy o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
56/2014 Sb. m. s. Dohoda o darování vojenského materiálu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
37/2014 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Memoranda o porozumění o vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
7/2014 Sb. m. s. Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
78/2013 Sb. m. s. Změny Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské rep
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
103/2012 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Dohodě o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
98/2012 Sb. m. s. Dohoda o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby na hraničním vodním toku Radějovka mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
90/2012 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
25/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
24/2012 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky
10/2012 Sb. m. s. Dohoda o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti zdravotní péče mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
4/2012 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
104/2011 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
103/2011 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky
82/2011 Sb. m. s. Dohoda o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
44/2011 Sb. m. s. Smlouva o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
33/2011 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o společných státních hranicích
12/2011 Sb. m. s. Dohoda o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
85/2010 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti boje proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
52/2010 Sb. m. s. Prováděcí protokol k Dohodě o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
51/2010 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
105/2009 Sb. m. s. Platnost Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
70/2009 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
2/2009 Sb. m. s. Doplněk k Protokolu o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
1/2009 Sb. m. s. Dodatek č. 1 k Dohodě o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
73/2008 Sb. m. s. Provádění bilaterálních mezinárodních smluv po zahájení plné aplikace schengenského acquis mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
41/2007 Sb. m. s. Dohoda o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
18/2007 Sb. m. s. Dohoda o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
10/2007 Sb. m. s. Dohoda o ukončení platnosti Protokolu o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky