116 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
23/2020 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
60/2019 Sb. m. s. Změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
59/2019 Sb. m. s. Změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
53/2019 Sb. m. s. Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
25/2019 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
21/2019 Sb. m. s. Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
15/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
7/2019 Sb. m. s. Změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
3/2019 Sb. m. s. Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
35/2018 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijaté Českou republikou
14/2018 Sb. m. s. Změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
12/2018 Sb. m. s. Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
70/2017 Sb. m. s. Změny Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
69/2017 Sb. m. s. Dodatková dohoda o změně Dohody o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky
68/2017 Sb. m. s. Dohoda o úpravě některých otázek ohledně výstavby a provozu nádrže u Rauschenbachu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 
53/2017 Sb. m. s. Minamatská úmluva o rtuti  
39/2017 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
12/2017 Sb. m. s. Opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině
63/2016 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
62/2016 Sb. m. s. Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
36/2016 Sb. m. s. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
14/2016 Sb. m. s. Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
2/2016 Sb. m. s. Změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (rok 2014)
1/2016 Sb. m. s. Změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (rok 2012)
47/2015 Sb. m. s. Změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
28/2015 Sb. m. s. Korektury anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
27/2015 Sb. m. s. Změny Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
7/2015 Sb. m. s. Změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
5/2015 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
35/2014 Sb. m. s. Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
56/2013 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
53/2013 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
43/2013 Sb. m. s. Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
20/2013 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
19/2013 Sb. m. s. Změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
18/2013 Sb. m. s. Změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
11/2013 Sb. m. s. Změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijaté Českou republikou
89/2011 Sb. m. s. Protokol k Dohodě o Mezinárodní komisi na ochranu Labe
87/2011 Sb. m. s. Změna harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
67/2011 Sb. m. s. Dodatek k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství Rakouské republiky
63/2011 Sb. m. s. Změna příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
32/2011 Sb. m. s. Příloha I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
9/2011 Sb. m. s. Přijetí Změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
5/2011 Sb. m. s. Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
97/2010 Sb. m. s. Změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
90/2010 Sb. m. s. Změny příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
81/2010 Sb. m. s. Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států