79 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

Vybrané filtry:
Profil dokumentu:
13/2020 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
6/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
54/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
33/2019 Sb. m. s. Smlouva o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
52/2018 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
30/2018 Sb. m. s. Rezoluce ICC-ASP/16/Res.5
29/2018 Sb. m. s. Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese
22/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
17/2018 Sb. m. s. Změny prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
11/2018 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
73/2017 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
72/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
33/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi  
59/2016 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
16/2016 Sb. m. s. Změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté Českou republikou
51/2015 Sb. m. s. Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
15/2015 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
14/2015 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
9/2015 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů
8/2015 Sb. m. s. Dohoda o předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
55/2014 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
104/2013 Sb. m. s. Úmluva o počítačové kriminalitě
34/2013 Sb. m. s. Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání
106/2011 Sb. m. s. Přístup k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
1/2011 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (z dubna 20. dubna 1959)
69/2010 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
8/2010 Sb. m. s. Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
7/2010 Sb. m. s. Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
43/2009 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 70/2002 Sb. m. s.
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
18/2008 Sb. m. s. Status Haagské konference mezinárodního práva soukromého
69/2007 Sb. m. s. Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů
57/2007 Sb. m. s. Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
56/2007 Sb. m. s. Dohoda o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi Českou republikou a Organizací spojených národů
48/2006 Sb. m. s. Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
30/2006 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
2/2006 Sb. m. s. Smlouva o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou
124/2005 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi
90/2005 Sb. m. s. Dodatkový protokol Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
39/2005 Sb. m. s. Platnost smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československ
29/2005 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
28/2005 Sb. m. s. Dodatečné prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
57/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o přeshraniční televizi
3/2004 Sb. m. s. Občanskoprávní úmluva o korupci