2123 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Profil dokumentu

Vyhlášeno ve Sbírce

Platnost OD

Uzavření smlouvy

Nalezené mezinárodní smlouvy

46/2020 Sb. m. s. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
45/2020 Sb. m. s. Oprava sdělení č. 39/2017 Sb. m. s.
44/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
43/2020 Sb. m. s. Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou
42/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
41/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím
40/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
38/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní mezi Českou a Ghanskou republikou
37/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu mezi Českou republikou a Portugalskou republikou
36/2020 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky
35/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky
34/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 2 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
31/2020 Sb. m. s. Dohoda o změně Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
29/2020 Sb. m. s. Protokol k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob mezi Evropskou unií a Gruzií
28/2020 Sb. m. s. Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích
27/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
26/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
25/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
24/2020 Sb. m. s. Odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
23/2020 Sb. m. s. Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
22/2020 Sb. m. s. Změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
21/2020 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
20/2020 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
18/2020 Sb. m. s. Dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
17/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
16/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem
15/2020 Sb. m. s. Dočasné pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
13/2020 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
12/2020 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve vojenském letectví mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
11/2020 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
9/2020 Sb. m. s. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky
7/2020 Sb. m. s. Pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Maďarska k Dohodě o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulár
6/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
5/2020 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
4/2020 Sb. m. s. Náhrada sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020 mezi Českou republikou a Kanadou
3/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
2/2020 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
60/2019 Sb. m. s. Změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
59/2019 Sb. m. s. Změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
58/2019 Sb. m. s. Oprava českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat