Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 30.11.2020
Poslední změna 07.12.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle návrhu navrhovatele vyplynula z pandemie koronaviru potřeba direktivního řízení hygienické služby. Návrh počítá s vytvořením ústředního orgánu – Státní hygienické služby, jež bude nástupnickou organizací pro krajské hygienické stanice a hygienickou stanici hlavního města Prahy. V čele Státní hygienické služby bude stát ústřední ředitel, který bude po věcné stránce spolupracovat s hlavním hygienikem České republiky. Státní hygienická služba bude zodpovědná za vydávání mimořádných opatření na lokální a regionální úrovni, převezme úlohu Ministerstva zdravotnictví ve věcech a řízeních, které přesahovaly úroveň jednoho kraje. V rámci Státní hygienické služby by mělo dojít k vytvoření centrálních útvarů pro výkon státní služby, personalistiky, IT podpory, právní podpory, hospodářské správy a dále útvarů pro jednotný výkon správních činností a pro tvorbu věcné metodiky. Tyto útvary by měly být zřízeny na úrovni ústředního ředitelství.

Návrh dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného zdraví. Při ohrožení veřejného zdraví jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku zakotvených v zákoně za účelem zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění.

Návrh zákona dále zahrnuje změnu zákona o elektronických telekomunikacích, kterou Státní hygienická služba získá možnost vyžádat si od mobilního operátora lokalizační údaje mobilní stanice v případě, že uživatel mobilní stanice je osobou, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. S tím souvisí i zakotvení přenést některé činnosti související s epidemiologickým šetřením na externí subjekt. V současnosti se ukazuje, že při epidemii rozsahu a charakteru, jako má epidemie SARS-CoV-2, není možné všechny činnosti v rámci epidemiologického šetření, zejména pokud jde o tzv. trasování, zvládnout v rámci standardního personálního zabezpečení hygienické služby.  

Historie procesu

Vláda

30.11.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
07.12.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
254/2001 Sb.Vodní zákon
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
477/2001 Sb.Zákon o obalech
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
183/2006 Sb.Stavební zákon
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
350/2011 Sb.Chemický zákon
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
324/2016 Sb.Zákon o biocidech