Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Předložení návrhu 27.11.2020
Poslední změna 27.11.2020
Stav návrhu Ve vládě předložen návrh předpisu
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh reflektuje potřebu zvýšit efektivitu a vyšší úroveň koordinace subjektů při výkonu státního zdravotního dozoru. Dle navrhovatele je ze současné praxe výkonu státního zdravotního dozoru zřejmé, že forma řízení čtrnácti krajských hygienických stanic pomocí metodického řízení ze strany Ministerstva zdravotnictví není dostatečně efektivní a flexibilní. Dle navrhovatele vyplynula nezbytnost koordinace orgánů ochrany veřejného zdraví centrální (celostátní) autoritou, a to nejen na úrovni Ministerstva zdravotnictví, kterou zajišťuje pozice hlavního hygienika České republiky. Dále by mělo by dojít k narovnání prostředí komunikace mezi hlavním hygienikem České republiky a regionálním řízením. Dále by mělo vzniknout pro Českou republiku běžné liniové řízení kontrolních orgánů. Návrh dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného zdraví. Při ohrožení veřejného zdraví, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou míru a představuje významné riziko poškození zdraví, jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku za účelem zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Návrh zákona dále zahrnuje změnu zákona o elektronických telekomunikacích, kterou Státní hygienická služba získá možnost vyžádat si od mobilního operátora lokalizační údaje mobilní stanice v případě, že uživatel mobilní stanice je osobou, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Takové opatření by mělo rozšířit nástroje, které může Státní hygienická služba využít pro omezování šíření infekčních onemocnění. S tím souvisí i zakotvení možnosti Státní hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví přenést některé činnosti související s epidemiologickým šetřením na externí subjekt. V současnosti se totiž ukazuje, že při epidemii rozsahu a charakteru, jako má epidemie SARS-CoV-2, není možné všechny činnosti v rámci epidemiologického šetření, zejména pokud jde o tzv. trasování, zvládnout v rámci standardního personálního zabezpečení hygienické služby.  Návrh v části týkající se změny zákona o zdravotních službách pak doplňuje zákonnou úpravu o změnu v oblasti Registru poskytovatelů zdravotních služeb, a to co do vedení údajů o obsazenosti lůžek vymezených podle formy nebo oboru zdravotní péče, popřípadě též podle jejich vybavení. Změna se dotkne i Registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb. Všechny tyto změny mají zabezpečit funkční dispečink lůžkových a personálních kapacit pro boj s hrozbou, jakou kupříkladu dnes znamená epidemie onemocnění COVID-19.

Historie procesu

Vláda

27.11.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění

Návrh mění předpis(y)

258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
254/2001 Sb.Vodní zákon
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
477/2001 Sb.Zákon o obalech
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
183/2006 Sb.Stavební zákon
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
350/2011 Sb.Chemický zákon
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
324/2016 Sb.Zákon o biocidech
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči