Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh stavebního zákona

Začátek procesu 25.11.2019
Poslední změna 05.11.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nový stavební zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy, upravuje zřízení informačních systémů státní stavební správy, v rámci územního plánování mění formu územně plánovací dokumentace na právní předpis (nařízení vlády a obecně závazné vyhlášky obce a kraje), stanoví pouze jeden typ řízení o povolení stavby a zavádí nový institut automaticky vygenerovaného rozhodnutí, upravuje speciality v soudním přezkumu stavebních rozhodnutí.

Historie procesu

Vláda

25.11.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
23.12.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
24.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

10.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.11.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh ruší předpis(y)

500/2006 Sb.Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně ..
191/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..
345/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budo..
20/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zně..
62/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
499/2006 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb
68/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
269/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
22/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zně..
458/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac..
323/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyh..
183/2006 Sb.Stavební zákon
501/2006 Sb.Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
146/2008 Sb.Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
379/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..
20/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
63/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnopráv..
13/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac..
498/2006 Sb.Vyhláška o autorizovaných inspektorech
503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
268/2009 Sb.Vyhláška o technických požadavcích na stavby
398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
431/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zně..
239/2017 Sb.Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
66/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územní..
251/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravn..

Návrh mění předpis(y)

227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
39/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte..
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
257/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..
205/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících záko..
225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
91/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn..
193/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění poz..
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..
350/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..
264/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..
169/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr..
227/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ..
405/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/201..