Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Začátek procesu 25.11.2019
Poslední změna 10.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Historie procesu

Vláda

25.11.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.12.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
24.08.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

10.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
128/2000 Sb.Zákon o obcích
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
458/2000 Sb.Energetický zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
129/2000 Sb.Zákon o krajích
289/1995 Sb.Lesní zákon
166/1999 Sb.Veterinární zákon
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
309/2006 Sb.Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
254/2001 Sb.Vodní zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
44/1988 Sb.Horní zákon
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
150/2002 Sb.Soudní řád správní
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, liniový zákon
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..