Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Začátek procesu 25.11.2019
Poslední změna 23.12.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Historie procesu

Vláda

25.11.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.12.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
150/2002 Sb.Soudní řád správní
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
129/2000 Sb.Zákon o krajích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
44/1988 Sb.Horní zákon
289/1995 Sb.Lesní zákon
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
128/2000 Sb.Zákon o obcích
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon
309/2006 Sb.Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
458/2000 Sb.Energetický zákon
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu