Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o úřednících územních samosprávných celků

Začátek procesu 19.09.2019
Poslední změna 19.09.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem navrhovaných změn je posílení vlivu státu na výkon přenesené působnosti obecními a krajskými úřady, a to prostřednictvím nové pravomoci Ministerstva vnitra odvolat tajemníka. Zákon dále upravuje podmínky pro odvolání vedoucího úředníka, resp. vedoucího řadu. V návaznosti na tuto změnu je navrhováno i zpřesnění odpovědnosti tajemníka za plnění jemu uložených úkolů především v přenesené působnosti. V zájmu zajištění náležité výměny informací mezi Ministerstvem vnitra a dalšími ministerstvy a obcemi je navrhováno zavedení povinnosti tajemníků obecních úřadů účastnit se porad organizovaných Ministerstvem vnitra. Dalším cílem návrhu je posílení práv člena zastupitelstva obce, zejména jeho práva na informace. V této souvislosti je navrhováno i zpřesnění postupu při uplatňování práva občana obce obracet se s požadavky a podněty na orgány obce. Dalším z navrhovaných opatření je zavedení zápovědi souběhu výkonu více uvolněných funkcí členy zastupitelstev územních samosprávných celků. V reakci na poznatky z aplikační praxe je také navrhováno zpřesnění právní úpravy odměňování členů zastupitelstev a kontroly výkonu samostatné působnosti obce, které by mělo odstranit určité výkladové nejasnosti stávající právní úpravy.

Historie procesu

Vláda

19.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh mění předpis(y)

131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb.Zákon o krajích
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
128/2000 Sb.Zákon o obcích