Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o úřednících územních samosprávných celků

Předložení návrhu 19.09.2019
Poslední změna 17.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhovaných změn je posílení vlivu státu na výkon přenesené působnosti obecními a krajskými úřady, a to prostřednictvím nové pravomoci Ministerstva vnitra odvolat tajemníka. Zákon dále upravuje podmínky pro odvolání vedoucího úředníka, resp. vedoucího řadu. V návaznosti na tuto změnu je navrhováno i zpřesnění odpovědnosti tajemníka za plnění jemu uložených úkolů především v přenesené působnosti. V zájmu zajištění náležité výměny informací mezi Ministerstvem vnitra a dalšími ministerstvy a obcemi je navrhováno zavedení povinnosti tajemníků obecních úřadů účastnit se porad organizovaných Ministerstvem vnitra. Dalším cílem návrhu je posílení práv člena zastupitelstva obce, zejména jeho práva na informace. V této souvislosti je navrhováno i zpřesnění postupu při uplatňování práva občana obce obracet se s požadavky a podněty na orgány obce. Dalším z navrhovaných opatření je zavedení zápovědi souběhu výkonu více uvolněných funkcí členy zastupitelstev územních samosprávných celků. V reakci na poznatky z aplikační praxe je také navrhováno zpřesnění právní úpravy odměňování členů zastupitelstev a kontroly výkonu samostatné působnosti obce, které by mělo odstranit určité výkladové nejasnosti stávající právní úpravy.

Historie procesu

Vláda

19.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
17.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků