Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zbraních

Začátek procesu 04.09.2019
Poslední změna 02.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nového zákona o zbraních je předkládán jako klíčová součást celkové reformy právní úpravy nakládání se zbraněmi v civilní sféře. Cílem předkládaného návrhu je zajištění přijetí zákona o zbraních, který bude splňovat následující partikulární cíle:

  • zachování kontinuity s vývojem právní regulace zbraní po roce 1989 a udržení rovnováhy práv a povinností zhmotněné v dosavadním zákoně o zbraních,
  • udržet vysoký standard podmínek pro získání oprávnění pro nakládání se zbraněmi a střelivem a vysokou úroveň prevence zneužití zbraní a střeliva, a to se současným zachováním předvídatelnosti, transparentnosti a přezkoumatelnosti vrchnostenského rozhodování při aplikaci práva v této oblasti,
  • modernizace právní úpravy, a to jak po právní, tak i zejména technické a komunikační stránce,
  • odstranit maximum neúčelné administrativy, jakož i duplicit ve vztahu k jiným právním předpisům (např. zákonu o specifických zdravotních službách, stavebnímu zákonu, právním předpisům v oblasti zahraničního obchodu se zbraněmi),
  • umožnit další rozvoj služeb eGovernmentu, zejména prostřednictvím CRZ a v návaznosti na obecné projekty elektronizace ve veřejné správě (např. Portál občana),
  • zajistit odpovídající a v rámci možností technicky smysluplnou transpozici příslušných legislativních aktů Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

04.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice
02.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh ruší předpis(y)

119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
11/2003 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodlou..
370/2002 Sb.Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
537/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č...
125/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a sp..
315/2011 Sb.Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu sku..
217/2017 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného pr..
221/2017 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
219/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a je..
369/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní..
151/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu..
79/2017 Sb.Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
218/2017 Sb.Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení..
493/2002 Sb.Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lé..
254/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo..
179/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, ex..
220/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způs..

Návrh mění předpis(y)

228/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
170/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prost..
484/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156..
148/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnickýc..
170/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156..
229/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve ..
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státn..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
359/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a někter..
124/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
281/2013 Sb.Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České ..
298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..
204/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2..
455/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další s..
227/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnickýc..
310/2006 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
274/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
222/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk..