Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a katastrální zákon

Začátek procesu 03.09.2019
Poslední změna 01.10.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předkládaného návrhu zákona je vytvořit vhodné legislativní prostředí pro řešení dopadů klimatických změn v krajině a zvýšit operativnost řízení o pozemkových úpravách. Cílem navrhované právní úpravy je napomoci efektivně řešit extrémní situace v krajině (sucho, lokální povodně, eroze půdy, aj.) za pomoci:

  • rozšíření možnosti navrhovat společná zařízení – vodohospodářská opatření sloužící k ochraně před suchem, umožnění řešení vodohospodářských opatření ve více na sebe navazujících katastrálních územích;

  • zpřehlednění a upřesnění obsahu komplexních a jednoduchých pozemkových úprav; rozšíření možnosti provádět jednoduché pozemkové úpravy bez výměny nebo přechodu vlastnických práv;

  • úpravy postupů spojených s návrhy pozemkových úprav (např. upuštění od vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve fázi, kdy je realizace nejistá, nastavení oceňování vykupovaných pozemků v souladu s novelou zákona č. 503/2012 Sb.);

  • úpravy procesu provádění pozemkových úprav, které spočívají mj. v určení podmínek, za kterých je možné převést společné zařízení do vlastnictví obce či jiné osoby.

V návaznosti na výše uvedené dochází i k novelizaci zákona o katastru nemovitostí, který reaguje jednak na novou úpravu týkající se zápisu poznámek o tom, že se na předmětném pozemku nachází společné zařízení ve veřejném zájmu, a o zákazu změny druhu nebo způsobu využití pozemku bez souhlasu pozemkového úřadu, a zároveň řeší i doposud problematickou situaci osobních služebností ve prospěch osob, které již s vysokou pravděpodobností zemřely, a existence těchto služebností komplikuje průběh pozemkových úprav.

Historie procesu

Vláda

03.09.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
01.10.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
256/2013 Sb.Katastrální zákon