Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Začátek procesu 07.08.2019
Poslední změna 07.08.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Ve vyhlášce bylo zakotveno přechodné období, které mělo dát provozovatelům čistíren odpadních vod dostatečně dlouhé období pro vybudování těchto zařízení a zajištění ověření jejich účinnosti. V současnosti se ukazuje, že řada provozovatelů čistíren odpadních vod neuskutečnila odpovídající kroky k dostatečné přípravě na plnění nových limitů od 1. 1. 2020 a je zřejmé, že se musí navržené přechodné období upravit. MŽP tedy navrhuje úpravu tak, aby se předešlo vzniku kritické situace v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Pokud by nedošlo k prodloužení přechodného období, nebylo by možné legálně nakládat s většinou kalů z čistíren odpadních vod vyprodukovaných v České republice.

Historie procesu

Vláda

07.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění

Návrh mění předpis(y)

437/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o..