Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Začátek procesu 06.08.2019
Poslední změna 16.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Navrhované změny nařízení vlády reagují především na následující potřeby vyjádřené a obsažené v novele zákona o investičních pobídkách:

  • zvýšit počet žádostí technologických center a center strategických služeb o získání hmotné podpory v rámci investičních pobídek,
  • soustředit podporu výrobních projektů od kvantity ke kvalitě, tj. omezit počet podpořených výrobních projektů s nízkou přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu,
  • zachovat, příp. zvýšit objem investic do technologií, event. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci výrobních projektů,
  • zvýšit počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů technologických center a center strategických služeb,
  • udržet/zvýšit počet nových pracovních míst ve státem podporovaných regionech,
  • zvýšit počet žádostí malých a středních podnikatelů o získání hmotné podpory v rámci investičních pobídek.

Historie procesu

Vláda

06.08.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
16.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Návrh mění předpis(y)

515/2004 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace n..