Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Začátek procesu 27.05.2019
Poslední změna 24.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Změny zákona jsou navrhovány zejména v následujících směrech:

  • Uvedení znění zákona do plného souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, resp. způsobem její interpretace a aplikace Dochází k objasnění pojmů „chemická zbraň“, „stanovená látka“ či zavedení nové definice pojmu „nezakázaný účel“. Změny doznává také označování regulovaných látek specifickými názvy
  • Koncepční změna navazující na Úmluvu v oblasti zákazu využívání některých látek k určitým účelům. Současná verze zákona zakazuje využití k některým účelům výlučně v případě tzv. stanovených látek. Úmluva ovšem stanoví širší požadavek a zakazuje taková užití u všech látek, které jsou způsobilé způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin a jsou tedy potenciálně zneužitelné jako chemická zbraň.
  • Upřesnění některých informačních povinností vůči orgánům veřejné správy na základě dosavadních zkušeností s aplikací zákona. Jedná se především o informace týkající se nakládání s chemickými látkami, která vedou nebo mohou vést k porušení zákona, a dále o informace nutné ke sledování způsobu nakládání s látkami, resp. jejich pohybu v rámci ČR a mimo ni.
  • Doplnění institutů a zpřesnění právní úpravy v oblasti vedení státních evidencí a eGovernmentu a vytvoření moderní úpravy výkonu kontrolní činnosti v návaznosti na aktuální poznatky z aplikace kontrolního řádu.
  • Reforma přestupkové části zákona v návaznosti na nejnovější metodické pokyny v této oblasti.

Historie procesu

Vláda

27.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
24.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
50/1976 Sb.Stavební zákon
140/1961 Sb.Trestní zákon (starý)
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní