Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Začátek procesu 29.05.2019
Poslední změna 19.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavní změny v navrhované novele se týkají:

  • oceňování pozemků v plochách vymezených koridorů dopravní nebo technické infrastruktury v územním plánu, které se dotýká, jak oceňování jiných pozemků,
    tak v návaznosti i pozemků zemědělských a lesních;
  • úprava opotřebení stavby pro oceňování práva stavby;
  • úpravy ocenění pro zohlednění plošně odumřelých lesních porostů;
  • aktualizace základních jednotkových cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů včetně základních jednotkových cen staveb pro jejich oceňování porovnávacím způsobem; a
  • aktualizace koeficientů změn cen staveb Ki dle údajů z ČSÚ.

Historie procesu

Vláda

29.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
19.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku

Návrh mění předpis(y)

441/2013 Sb.Oceňovací vyhláška