Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Začátek procesu 14.05.2019
Poslední změna 27.01.2020
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména usiluje o modernizaci právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici, v rámci veřejného sektoru i navenek. Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.

Historie procesu

Vláda

14.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
04.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
27.01.2020Projednáno vládou, schváleno 

Návrh ruší předpis(y)

469/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o datových prvcích
528/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
403/1990 Sb.Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
358/1992 Sb.Notářský řád
19/1993 Sb.Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
166/1999 Sb.Veterinární zákon
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
140/1996 Sb.Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
458/2000 Sb.Energetický zákon
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
477/2001 Sb.Zákon o obalech
170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
3/2002 Sb.Zákon o církvích a náboženských společnostech
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
561/2004 Sb.Školský zákon
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
183/2006 Sb.Stavební zákon
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
585/2004 Sb.Branný zákon
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
254/2001 Sb.Vodní zákon
240/2000 Sb.Krizový zákon
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
500/2004 Sb.Správní řád
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
22/2004 Sb.Zákon o místním referendu
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
120/2001 Sb.Exekuční řád
285/2002 Sb.Transplantační zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
256/2013 Sb.Katastrální zákon
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
289/1995 Sb.Lesní zákon
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
129/2000 Sb.Zákon o krajích
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
239/1992 Sb.Zákon o Státním fondu kultury ČR
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
44/1988 Sb.Horní zákon
348/2005 Sb.Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
349/1999 Sb.Zákon o Veřejném ochránci práv
257/2001 Sb.Knihovní zákon
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
191/2012 Sb.Zákon o evropské občanské iniciativě
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci