Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Začátek procesu 14.05.2019
Poslední změna 17.06.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména usiluje o modernizaci právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici, v rámci veřejného sektoru i navenek. Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.

Historie procesu

Vláda

14.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
04.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
27.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

17.06.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh ruší předpis(y)

528/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
469/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o datových prvcích

Návrh mění předpis(y)

115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
358/1992 Sb.Notářský řád
19/1993 Sb.Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
500/2004 Sb.Správní řád
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
289/1995 Sb.Lesní zákon
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
166/1999 Sb.Veterinární zákon
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
240/2000 Sb.Krizový zákon
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
458/2000 Sb.Energetický zákon
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
257/2001 Sb.Knihovní zákon
477/2001 Sb.Zákon o obalech
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
22/2004 Sb.Zákon o místním referendu
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
348/2005 Sb.Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
183/2006 Sb.Stavební zákon
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
129/2000 Sb.Zákon o krajích
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
128/2000 Sb.Zákon o obcích
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
239/1992 Sb.Zákon o Státním fondu kultury ČR
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
140/1996 Sb.Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
349/1999 Sb.Zákon o Veřejném ochránci práv
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
3/2002 Sb.Zákon o církvích a náboženských společnostech
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
120/2001 Sb.Exekuční řád
254/2001 Sb.Vodní zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
285/2002 Sb.Transplantační zákon
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
561/2004 Sb.Školský zákon
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
44/1988 Sb.Horní zákon
585/2004 Sb.Branný zákon
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
191/2012 Sb.Zákon o evropské občanské iniciativě
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
256/2013 Sb.Katastrální zákon
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
403/1990 Sb.Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa