Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Začátek procesu 14.05.2019
Poslední změna 27.01.2020
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména usiluje o modernizaci právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici, v rámci veřejného sektoru i navenek. Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.

Historie procesu

Vláda

14.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
04.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
27.01.2020Projednáno vládou, schváleno 

Návrh ruší předpis(y)

528/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
469/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o datových prvcích

Návrh mění předpis(y)

104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
358/1992 Sb.Notářský řád
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
129/2000 Sb.Zákon o krajích
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
120/2001 Sb.Exekuční řád
254/2001 Sb.Vodní zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
348/2005 Sb.Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
183/2006 Sb.Stavební zákon
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
140/1996 Sb.Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
128/2000 Sb.Zákon o obcích
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
239/1992 Sb.Zákon o Státním fondu kultury ČR
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
3/2002 Sb.Zákon o církvích a náboženských společnostech
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
191/2012 Sb.Zákon o evropské občanské iniciativě
256/2013 Sb.Katastrální zákon
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
403/1990 Sb.Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
289/1995 Sb.Lesní zákon
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
166/1999 Sb.Veterinární zákon
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
285/2002 Sb.Transplantační zákon
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
585/2004 Sb.Branný zákon
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
44/1988 Sb.Horní zákon
349/1999 Sb.Zákon o Veřejném ochránci práv
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
240/2000 Sb.Krizový zákon
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
458/2000 Sb.Energetický zákon
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
257/2001 Sb.Knihovní zákon
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
477/2001 Sb.Zákon o obalech
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
19/1993 Sb.Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
561/2004 Sb.Školský zákon
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
22/2004 Sb.Zákon o místním referendu
500/2004 Sb.Správní řád
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje