Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Začátek procesu 10.05.2019
Poslední změna 07.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem novely je odstranit dílčí nedostatky vyplývající zejména z nejasného vymezení pojmu úřední razítko, z absence úpravy užívání úředních pečetidel a nepřesností v úpravě užívání státní pečeti. Dalším cílem je i omezení povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku v období hlavních (letních) prázdnin, která je z jejich strany obtížně splnitelná.

Historie procesu

Vláda

10.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR