Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Začátek procesu 17.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem je zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodního útvaru s výskytem travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů, lesních ekosystémů bučin, biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace, a pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny