Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Začátek procesu 10.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a řízení podle hlavy III. zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže či zakotvením pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Historie procesu

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
40/2009 Sb.Trestní zákoník
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
141/1961 Sb.Trestní řád