Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o odpadech

Začátek procesu 09.04.2019
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Historie procesu

Vláda

09.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
10.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
09.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

18.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.06.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.09.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.10.2020Postoupeno Senátu 
12.11.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

01.12.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

04.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
04.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 541/2020 Sb. v částce č. 222

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

541/2020 Sb.Zákon o odpadech

Návrh ruší předpis(y)

185/2001 Sb.Zákon o odpadech
188/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
314/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
61/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..
285/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
249/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
105/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
352/2014 Sb.Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
248/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
210/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeď..
305/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitel..
237/2002 Sb.Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
7/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
353/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru..
341/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
384/2001 Sb.Vyhláška o nakládání s PCB
505/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech ..
352/2005 Sb.Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
34/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
478/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech ..
154/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
158/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
178/2013 Sb.Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
275/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
41/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech ..
124/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vz..
351/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
54/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
374/2008 Sb.Vyhláška o přepravě odpadů
65/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
31/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
93/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..
229/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
212/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č...
83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
437/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o..
170/2010 Sb.Vyhláška o bateriích a akumulátorech
264/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
35/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
321/2014 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
223/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
199/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
93/2016 Sb.Vyhláška o Katalogu odpadů
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
200/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
200/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
27/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
270/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
387/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..
130/2019 Sb.Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být o..

Návrh mění předpis(y)

76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
297/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
167/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněn..
222/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro..
9/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostl..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
477/2001 Sb.Zákon o obalech
317/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostl..
77/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí..
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm..
298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..
296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
291/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další so..
457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republi..
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
18/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
69/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro..
184/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
186/2006 Sb.Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
383/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
326/2009 Sb.Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
169/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
243/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
45/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady ..