Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách, zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony

Začátek procesu 26.03.2019
Poslední změna 25.04.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení se týká dodávání balíků, za které jsou považovány poštovní zásilky obsahující zboží, které má nebo nemá obchodní hodnotu, s hmotností do 31,5 kg s výjimkou zásilek obsahujících písemnosti. Poskytovatelé mají povinnost národním regulačním orgánům jednorázově předat údaje zahrnující název poskytovatele, jeho právní postavení a formu, registrační číslo v obchodním nebo obdobném rejstříku (IČO), identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DIČ), adresu podniku, kontaktní údaje kontaktní osoby, charakteristiku poskytovaných služeb dodávání balíků a všeobecné podmínky těchto služeb, včetně podrobného popisu postupu pro podávání stížností pro uživatele a veškerých možných omezení odpovědnosti. Případné změny těchto údajů oznámí poskytovatelé rovněž národním regulačním orgánům, a to ve lhůtě do 30 dní od provedení změny. Nařízení za účelem získání přehledu o vývoji trhu stanoví poskytovatelům povinnost každoročně předávat příslušnému regulačnímu orgánu ve lhůtě do 30. června následujícího roku údaje zahrnující zejména roční obrat ze služeb dodávání balíků, počet osob, které pro poskytovatele pracovaly a byly zapojeny do poskytování služeb dodávání balíků, počet zpracovaných balíků, názvy jejich subdodavatelů a veřejně dostupný ceník platný dne 1. ledna každého kalendářního roku. Poskytovatelé musí dále předkládat nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku národnímu regulačnímu orgánu seznam sazeb (cen) platných k 1. lednu pro 15 stanovených služeb. Tyto ceny budou následně národními regulačními orgány předány Evropské komisi, která je zveřejní na webu vyhrazeném k tomuto účelu. Spotřebitelé i podniky tak budou moci snáze získat přehled o službách dostupných na trhu a jejich cenách. Národní regulační orgán, je-li to nezbytné, následně v případě poskytovatele všeobecných služeb provede posouzení cenové přijatelnosti, tedy zda tyto ceny nejsou neúměrně vysoké. Výsledky svého posouzení předloží jednou ročně Evropské komisi.

Historie procesu

Vláda

26.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.04.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele