Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Začátek procesu 31.10.2018
Poslední změna 13.10.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces. Současná úprava stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto řízení. Proto novela zakotvuje alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních prostředků na zajištění dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena.

Další úpravou je zjednodušení v oblasti povolovacích procesů v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na již provedené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Historie procesu

Vláda

31.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
28.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
25.11.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
02.06.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.06.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.06.2020Postoupeno Senátu 
23.07.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

29.09.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

01.10.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

13.10.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 403/2020 Sb. v částce č. 163

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

403/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr..

Návrh mění předpis(y)

239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
500/2004 Sb.Správní řád
561/2004 Sb.Školský zákon
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, liniový zákon
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
44/1988 Sb.Horní zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
289/1995 Sb.Lesní zákon
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
458/2000 Sb.Energetický zákon
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
o20/c6/1987 Sb.Protokol o rozvoji v oblasti civilního letectví spolupráce mezi federálním ministerstvem dopravy Čes..
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
458/2000 Sb.Energetický zákon
44/1988 Sb.Horní zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
254/2001 Sb.Vodní zákon
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
500/2004 Sb.Správní řád
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
289/1995 Sb.Lesní zákon
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..