Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Začátek procesu 31.10.2018
Poslední změna 28.11.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces. Současná úprava stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto řízení. Proto novela zakotvuje alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních prostředků na zajištění dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena.

Další úpravou je zjednodušení v oblasti povolovacích procesů v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na již provedené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Historie procesu

Vláda

31.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
28.11.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
500/2004 Sb.Správní řád
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
289/1995 Sb.Lesní zákon
44/1988 Sb.Horní zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
o20/c6/1987 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
458/2000 Sb.Energetický zákon
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění