Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Začátek procesu 31.10.2018
Poslední změna 29.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem je umožnění představení alternativního postupu ke klasickému postupu získání příslušných povolení (územní řízení + stavební řízení) a tím výrazně urychlit tento proces. Současná úprava stavebního zákona již umožňuje sloučit tato obě zmíněná řízení, nicméně z dlouhodobého hlediska není bohužel investorskými organizacemi rezortu dopravy využívána z důvodu vyžadované stále přílišně podrobné dokumentace k tomuto řízení. Proto novela zakotvuje alternativní možný postup s cílem zmírnit výši vynaložených finančních prostředků na zajištění dokumentace ve fázi, kdy investor nemá prozatím záruku, zda stavba bude či nebude pravomocně povolena.

Další úpravou je zjednodušení v oblasti povolovacích procesů v režimu zákona o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na již provedené posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Historie procesu

Vláda

31.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
28.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
25.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
o20/c6/1987 Sb.Protokol o rozvoji v oblasti civilního letectví spolupráce mezi federálním ministerstvem dopravy Čes..
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
500/2004 Sb.Správní řád
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
289/1995 Sb.Lesní zákon
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
458/2000 Sb.Energetický zákon
44/1988 Sb.Horní zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury