Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Předložení návrhu 14.06.2018
Poslední změna 10.07.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv představuje pro školy a školská zařízení enormní administrativní zátěž, na jejíž zajištění nemají dostatečné personální a finanční kapacity. V praxi přitom dochází k řadě problémů a nejasností ohledně správné aplikace zákona, a to i ohledně posouzení, zda konkrétní smlouvy či některé jejich části mají být vůbec uveřejňovány či nikoliv, například u smluv, které jsou z veřejného rozpočtu kryty pouze částečně (výcvikové kurzy, zájezdy apod.). Jeví se jako účelné, aby školy a školská zařízení působící podle § 8 školského zákona byly vyňaty z povinnosti zabezpečit uveřejnění v registru smluv. Tato úprava by se neměla týkat školských zařízení zřizovaných jako organizační složky státu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

18.06.2018V připomínkovém řízení 
26.06.2018Ukončení sběru připomínek 
10.07.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

340/2015 Sb.Zákon o registru smluv
249/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveř..
298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..