Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Začátek procesu 15.05.2018
Poslední změna 12.06.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Na základě nařízení EU bude na konci roku 2020 či na počátku roku 2021 zřízena nová unijní instituce, a to Úřad evropského veřejného žalobce. Úřad evropského veřejného žalobce bude fungovat na centrální a decentralizované úrovni. Zatímco centrální úroveň se bude skládat zejména z evropského nejvyššího žalobce a dvaceti evropských žalobců, z nichž každý bude reprezentovat jeden členský stát zapojený do posílené spolupráce na tomto nařízení, decentralizovanou úroveň budou tvořit evropští pověření žalobci, kteří budou jménem Úřadu dohlížet na trestní řízení ve svých domovských státech.

Historie procesu

Vláda

15.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
12.06.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů