Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Začátek procesu 20.04.2018
Poslední změna 06.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon provádí zejména nezbytné změny zákonů o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o jednacím řádu Senátu, a o Ústavním soudu. Dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Historie procesu

Vláda

20.04.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.05.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.07.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

10.08.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
25.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.07.2019Postoupeno Senátu 
14.08.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

15.10.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

17.10.2019Postoupeno prezidentu republiky 
23.10.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 277/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

277/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních..

Návrh mění předpis(y)

107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
121/2000 Sb.Autorský zákon
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
285/2002 Sb.Transplantační zákon
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
240/2000 Sb.Krizový zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
477/2001 Sb.Zákon o obalech
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
222/2016 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
526/1990 Sb.Zákon o cenách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
183/2006 Sb.Stavební zákon
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
46/2000 Sb.Tiskový zákon
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
458/2000 Sb.Energetický zákon
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění