Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Začátek procesu 20.04.2018
Poslední změna 14.08.2019
Stav návrhu Senátem vráceno se změnami
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Zákon provádí zejména nezbytné změny zákonů o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o jednacím řádu Senátu, a o Ústavním soudu. Dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Historie procesu

Vláda

20.04.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
07.05.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.07.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

10.08.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
25.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.07.2019Postoupeno Senátu 
14.08.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Návrh mění předpis(y)

526/1990 Sb.Zákon o cenách
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
285/2002 Sb.Transplantační zákon
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
458/2000 Sb.Energetický zákon
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
222/2016 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
240/2000 Sb.Krizový zákon
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
183/2006 Sb.Stavební zákon
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
121/2000 Sb.Autorský zákon
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání