Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Začátek procesu 04.02.2015
Poslední změna 18.05.2015
Stav návrhu Návrh byl přepracován nebo ukončen jiným způsobem
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře, v návaznosti na koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády.

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2014 usnesením č. 917 rozhodla o zrušení důchodového spoření a způsobu jeho ukončení a vypořádání prostředků účastníků. Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na dotčené subjekty, a to jak administrativní zátěž státní správy a penzijních společností, tak účastníků systému. 

Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky. Zejména pak tento návrh zákona obsahuje úpravu související s procesem ukončování důchodového spoření, tj. v příslušných právních předpisech zohledňuje možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění za dobu existence povinnosti platit pojistné na důchodové spoření. Rovněž obsahuje návrh právní úpravy daňového režimu prostředků vyplacených účastníkům z důchodového spoření.

Historie procesu

Vláda

04.02.2015V připomínkovém řízení 
11.02.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.05.2015Projednáno vládou, schváleno 
18.05.2015Reorganizace projednávání, s následující historiíviz změna, viz změna

Návrh ruší předpis(y)

40/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
423/2012 Sb.Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu
397/2012 Sb.Zákon o pojistném na důchodové spoření
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření

Návrh mění předpis(y)

117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
262/2006 Sb.Zákoník práce
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
241/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a invest..
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm..
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
40/2009 Sb.Trestní zákoník
399/2012 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření