Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Začátek procesu 11.05.2016
Poslední změna 28.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Historie procesu

Vláda

11.05.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.06.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
05.10.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

05.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
31.05.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

09.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
20.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

21.06.2017Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 183/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..

Návrh provádí předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh mění předpis(y)

96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
325/1999 Sb.Zákon o azylu
242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby
121/2000 Sb.Autorský zákon
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
324/2016 Sb.Zákon o biocidech
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
166/1999 Sb.Veterinární zákon
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
240/2000 Sb.Krizový zákon
61/1997 Sb.Zákon o lihu
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
128/2000 Sb.Zákon o obcích
223/2016 Sb.Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
350/2011 Sb.Chemický zákon
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách ČR
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
148/2003 Sb.Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a z..
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
129/2000 Sb.Zákon o krajích
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
256/2013 Sb.Katastrální zákon
307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
242/2016 Sb.Celní zákon
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
101/2001 Sb.Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
120/2001 Sb.Exekuční řád
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
213/2011 Sb.Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (záko..
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
526/1990 Sb.Zákon o cenách
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
21/1992 Sb.Zákon o bankách
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
296/2008 Sb.Zákon o lidských tkáních a buňkách
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích
97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
247/2006 Sb.Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
202/2012 Sb.Zákon o mediaci
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
272/2013 Sb.Zákon o prekursorech drog
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
179/2006 Sb.Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
255/2012 Sb.Kontrolní řád
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
183/2006 Sb.Stavební zákon
158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
254/2001 Sb.Vodní zákon
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
214/2002 Sb.Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
279/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných u..
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
122/2004 Sb.Zákon o válečných hrobech a pietních místech
500/2004 Sb.Správní řád
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí
229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
257/2001 Sb.Knihovní zákon
352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
321/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkovýc..
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
91/1996 Sb.Zákon o krmivech
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
376/2015 Sb.Zákon o ukončení důchodového spoření
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
141/1961 Sb.Trestní řád
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
458/2000 Sb.Energetický zákon
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
477/2001 Sb.Zákon o obalech
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (..
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
44/1988 Sb.Horní zákon
594/2004 Sb.Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího..
539/1992 Sb.Puncovní zákon
505/1990 Sb.Zákon o metrologii
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
150/2002 Sb.Soudní řád správní
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
289/1995 Sb.Lesní zákon
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
46/2000 Sb.Tiskový zákon
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
408/2000 Sb.Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
285/2002 Sb.Transplantační zákon
38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
585/2004 Sb.Branný zákon
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském