Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Začátek procesu 11.05.2016
Poslední změna 28.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Historie procesu

Vláda

11.05.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.06.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
05.10.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

05.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
31.05.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

09.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
20.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

21.06.2017Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 183/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..

Návrh provádí předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh mění předpis(y)

231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
477/2001 Sb.Zákon o obalech
285/2002 Sb.Transplantační zákon
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
257/2001 Sb.Knihovní zákon
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
148/2003 Sb.Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a z..
254/2001 Sb.Vodní zákon
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
122/2004 Sb.Zákon o válečných hrobech a pietních místech
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR
214/2002 Sb.Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
150/2002 Sb.Soudní řád správní
219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
141/1961 Sb.Trestní řád
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
44/1988 Sb.Horní zákon
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
183/2006 Sb.Stavební zákon
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
179/2006 Sb.Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících
594/2004 Sb.Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího..
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
247/2006 Sb.Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
585/2004 Sb.Branný zákon
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
321/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkovýc..
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
296/2008 Sb.Zákon o lidských tkáních a buňkách
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti
307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu
376/2015 Sb.Zákon o ukončení důchodového spoření
242/2016 Sb.Celní zákon
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
539/1992 Sb.Puncovní zákon
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích
104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
350/2011 Sb.Chemický zákon
73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (..
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
500/2004 Sb.Správní řád
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
213/2011 Sb.Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (záko..
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
255/2012 Sb.Kontrolní řád
256/2013 Sb.Katastrální zákon
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
21/1992 Sb.Zákon o bankách
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách ČR
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
202/2012 Sb.Zákon o mediaci
226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
272/2013 Sb.Zákon o prekursorech drog
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
324/2016 Sb.Zákon o biocidech
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
408/2000 Sb.Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
505/1990 Sb.Zákon o metrologii
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
279/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných u..
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
289/1995 Sb.Lesní zákon
61/1997 Sb.Zákon o lihu
166/1999 Sb.Veterinární zákon
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
128/2000 Sb.Zákon o obcích
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
223/2016 Sb.Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích
97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
91/1996 Sb.Zákon o krmivech
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
526/1990 Sb.Zákon o cenách
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
325/1999 Sb.Zákon o azylu
121/2000 Sb.Autorský zákon
158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
46/2000 Sb.Tiskový zákon
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
120/2001 Sb.Exekuční řád
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
101/2001 Sb.Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
458/2000 Sb.Energetický zákon
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
129/2000 Sb.Zákon o krajích
240/2000 Sb.Krizový zákon
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu