Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Začátek procesu 11.05.2016
Poslední změna 28.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Historie procesu

Vláda

11.05.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.06.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
05.10.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

05.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
31.05.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

09.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
20.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

21.06.2017Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 183/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..

Návrh provádí předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh mění předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
129/2000 Sb.Zákon o krajích
240/2000 Sb.Krizový zákon
408/2000 Sb.Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
70/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (..
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
46/2000 Sb.Tiskový zákon
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů ČR
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
458/2000 Sb.Energetický zákon
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
120/2001 Sb.Exekuční řád
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
162/2003 Sb.Zákon o zoologických zahradách
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
179/2006 Sb.Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
148/2003 Sb.Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a z..
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících
38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
256/2013 Sb.Katastrální zákon
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
321/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkovýc..
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
213/2011 Sb.Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (záko..
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách ČR
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
21/1992 Sb.Zákon o bankách
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
539/1992 Sb.Puncovní zákon
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
150/2002 Sb.Soudní řád správní
219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby
122/2004 Sb.Zákon o válečných hrobech a pietních místech
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
585/2004 Sb.Branný zákon
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
166/1999 Sb.Veterinární zákon
207/2000 Sb.Zákon o ochraně průmyslových vzorů
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu
257/2001 Sb.Knihovní zákon
104/2008 Sb.Zákon o nabídkách převzetí
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
272/2013 Sb.Zákon o prekursorech drog
350/2011 Sb.Chemický zákon
325/1999 Sb.Zákon o azylu
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
141/1961 Sb.Trestní řád
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
285/2002 Sb.Transplantační zákon
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti
500/2004 Sb.Správní řád
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
477/2001 Sb.Zákon o obalech
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
247/2006 Sb.Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
296/2008 Sb.Zákon o lidských tkáních a buňkách
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
383/2012 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
529/1991 Sb.Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
126/1992 Sb.Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
44/1988 Sb.Horní zákon
38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
61/1997 Sb.Zákon o lihu
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
527/1990 Sb.Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě
255/2012 Sb.Kontrolní řád
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
441/2003 Sb.Zákon o ochranných známkách
128/2000 Sb.Zákon o obcích
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
376/2015 Sb.Zákon o ukončení důchodového spoření
257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
478/1992 Sb.Zákon o užitných vzorech
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
263/2016 Sb.Zákon atomový zákon
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
324/2016 Sb.Zákon o biocidech
229/2013 Sb.Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
231/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
279/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných u..
156/1998 Sb.Zákon o hnojivech
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
101/2001 Sb.Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
214/2002 Sb.Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
594/2004 Sb.Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího..
183/2006 Sb.Stavební zákon
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele
297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
191/2016 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
242/2016 Sb.Celní zákon
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
254/2001 Sb.Vodní zákon
167/2008 Sb.Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích
505/1990 Sb.Zákon o metrologii
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
121/2000 Sb.Autorský zákon
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
526/1990 Sb.Zákon o cenách
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
229/1992 Sb.Zákon o komoditních burzách
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
202/2012 Sb.Zákon o mediaci
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
91/1996 Sb.Zákon o krmivech
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
223/2016 Sb.Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
289/1995 Sb.Lesní zákon
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)