Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Začátek procesu 05.02.2016
Poslední změna 19.09.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný zákon navazuje na souběžně předkládaný návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jehož cílem je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Historie procesu

Vláda

05.02.2016Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
30.03.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

31.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.04.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.08.2016Postoupeno prezidentu republiky 
06.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

13.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

19.09.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 298/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
358/1992 Sb.Notářský řád
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
325/1999 Sb.Zákon o azylu
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
150/2002 Sb.Soudní řád správní
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
141/1961 Sb.Trestní řád
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
256/2013 Sb.Katastrální zákon
340/2015 Sb.Zákon o registru smluv
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
121/2000 Sb.Autorský zákon
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
477/2001 Sb.Zákon o obalech
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
500/2004 Sb.Správní řád
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
183/2006 Sb.Stavební zákon
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
262/2006 Sb.Zákoník práce
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
280/2009 Sb.Daňový řád
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
187/2016 Sb.Zákon o dani z hazardních her
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
182/2006 Sb.Insolvenční zákon