Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Začátek procesu 31.08.2015
Poslední změna 29.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu, je standardním návrhem právního předpisu provádějící dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána reakcí na celní kodex Unie a návrhem nového celního řádu.

Změny jsou především terminologického charakteru a kladou si za cíl zajistit vnitřní terminologickou jednotu a bezrozpornost tuzemského právního řádu s celním kodexem Unie a novým celním řádem.

Historie procesu

Vláda

31.08.2015V připomínkovém řízení 
21.09.2015Ukončení sběru připomínek 
13.01.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

11.02.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

16.06.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

29.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 243/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

243/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Návrh mění předpis(y)

90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
166/1999 Sb.Veterinární zákon
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
149/2003 Sb.Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
18/1997 Sb.Atomový zákon
63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
214/2002 Sb.Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
61/1997 Sb.Zákon o lihu
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu
120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
594/2004 Sb.Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího..
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
100/2004 Sb.Zákon o obchodování s ohroženými druhy
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
358/1992 Sb.Notářský řád
99/2000 Sb.Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
78/2004 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
310/1999 Sb.Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR
102/2001 Sb.Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
477/2001 Sb.Zákon o obalech
141/1961 Sb.Trestní řád
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
281/2002 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových ..
539/1992 Sb.Puncovní zákon
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
220/1999 Sb.Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení vojáků v záloze
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
500/2004 Sb.Správní řád