Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Začátek procesu 19.08.2014
Poslední změna 03.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Historie procesu

Vláda

19.08.2014V připomínkovém řízení 
16.09.2014Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

16.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

07.05.2016Postoupeno Senátu 
15.06.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.07.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

15.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 250/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh ruší předpis(y)

165/1990 Sb.Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů Česk..
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
279/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění ..
231/1996 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
112/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,..
340/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení ..
344/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon..

Návrh mění předpis(y)

67/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon Česk..
290/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestup..
82/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění p..
237/1995 Sb.Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění někt..
289/1995 Sb.Lesní zákon
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
360/1999 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
121/2000 Sb.Autorský zákon
132/2000 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákon..
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
370/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č..
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon
265/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
273/2001 Sb.Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
62/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
78/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9..
216/2002 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
259/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.,..
311/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změ..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
274/2003 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
362/2003 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních s..
47/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem v..
436/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
501/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
559/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z..
586/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zaj..
95/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon ..
379/2005 Sb.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykový..
392/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisej..
411/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některý..
57/2006 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
76/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o zm..
80/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ..
115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství
134/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších pře..
181/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200..
213/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně ně..
216/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem aut..
225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
226/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon..
215/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některý..
376/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správ..
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
274/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
309/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a ..
314/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ..
484/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
52/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
346/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostou..
150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve z..
199/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a záko..
133/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některý..
366/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ..
142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
237/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži..
390/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..
494/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 4..
102/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dal..
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
306/2013 Sb.Zákon o zrušení karty sociálních systémů
308/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
204/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2..