Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Začátek procesu 22.06.2015
Poslední změna 31.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru. 

Další dílčí změny sledující základní cíle novely, tedy zjednodušení a zrychlení procesů a procedur, zvýšení kvality fungování veřejné správy a vyjasnění kompetenčních a terminologických problémů.

Historie procesu

Vláda

22.06.2015V připomínkovém řízení 
21.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
21.09.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

03.10.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
28.02.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
07.06.2017Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

27.06.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

10.07.2017Postoupeno prezidentu republiky 
13.07.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 225/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ..

Návrh ruší předpis(y)

11/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdější..

Návrh mění předpis(y)

183/2006 Sb.Stavební zákon
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
289/1995 Sb.Lesní zákon
166/1999 Sb.Veterinární zákon
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
458/2000 Sb.Energetický zákon
312/2001 Sb.Zákon o státních hranicích
150/2002 Sb.Soudní řád správní
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
44/1988 Sb.Horní zákon
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
139/2002 Sb.Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, liniový zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
500/2004 Sb.Správní řád
62/1988 Sb.Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
59/2006 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemic..
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
256/2013 Sb.Katastrální zákon
224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií